Till innehåll på sidan

KTH:s Kollegiala forum 2021-04-12

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2021-04-12 kl 11.00 - 12.30

Forskningspropositionen och KTH – Rektors reflektioner om KTH före, under och efter en ny proposition

Vid detta kollegiala forum fortsätter dialogen om forskningspropositionens* betydelse för KTH och våra forskare och lärare. Rektor Sigbritt Karlsson reflekterar över KTH:s roll i framkomsten av en proposition och över innebörden av den senaste. Sigbritt berättar också om de medel som även mellan propositioner står till buds för dialog mellan KTH och regeringen, såsom budgetunderlag och myndighetsdialog.

Den inledande presentationen följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner kring frågor som rektor särskilt vill ha forskare och lärares reflektioner kring.

* Prop. 2020/21:60 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Välkomna!

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-03-18