Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ergonomi vid datorarbetsplatser

Besvär eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet. Undersökningar av hur arbetstagare upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö visar gång efter annan att besvär till följd av för stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för att planera, undersöka och åtgärda arbetsmiljön, vilket innefattar ergonomin vid datorarbetsplatser och belastningsergonomi, till exempel arbetsställningar, arbetsrörelser och repetitivt arbete.

Arbetsgivarens ansvar gäller för både anställda och studenter, samt när arbetet utförs på annan plats än huvudarbetsplatssen, till exempel vid distansarbete från det egna hemmet.

Kunskap och information

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om:

 • lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser.
 • hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas.
 • vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
 • tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Arbeta förebyggande

Arbetsskador vid bildskärmsarbete gäller ofta besvär i exempelvis. nacke, skuldror och armar. Besvären kan ofta förebyggas och effektiviteten i arbetet förbättras med lämplig utformning av den tekniska utrustningen, ljusmiljön, arbetsplatsen och arbetets organisation.

Genomför skyddsronder

Företagshälsovården erbjuder:

 • Ergonomisk skyddsrond på individ- och gruppnivå samt föreläsning i ergonomi.
 • Mätning och rådgivning av inomhusklimat, såsom: ventilation, luft, störande ljud, buller och belysning.
 • Vara rådgivande i lokalfrågor och vid ombyggnationer eller nybyggnationer.

Att tänka på

Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet. Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller är ensidigt upprepat får normalt inte förekomma. Ensidiga och rutinpräglade samt starkt styrda eller bundna arbeten ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Ergonomi vid bildskärm

 • Bildskärmen och den omgivande belysningen ska hållas fri från störande effekter som flimmer, reflexer och bländningar.
 • Bildskärmsarbetsplatsen ska ge möjlighet till variationer i arbetsrörelser och gott om utrymme ska finnas för bildskärm, tangentbord och mus.
 • Synundersökningar ska göras av bildskärmsarbetande som normalt ska arbeta mer än en timme om dagen vid bildskärm.

Belastningsergonomi

 • Ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen.
 • Pauser och växling till andra arbetsuppgifter hindra att belastningen över en arbetsdag leder till alltför stor trötthet eller andra besvär som på sikt kan vara skadliga. Den enskilde behöver ha frihet att efter eget behov växla arbetsuppgifter eller ta pauser.
 • Undvik långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, samt arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd.
 • Planera och ordna arbetet så att det ger möjlighet till personliga kontakter. Arbetslokalen och övrig miljö på arbetsplatsen bör utformas med hänsyn till detta.

Psykiska påfrestningar i samband med bildskrämsarbete

Brister i den fysiska utformningen av bildskärmsarbetsplatsen eller brister i uppläggning och organisering av bildskärmsarbetet kan medföra sådana fysiska och psykiska belastningar att besvär och ohälsa uppstår i arbetet. Psykiska påfrestningar och stressrelaterade problem kan också uppstå till följd av arbetssituationen. Det är bland annat dokumenterat att förlängda svarstider och oplanerade systemavbrott ofta upplevs som psykiskt påfrestande.