Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Administration, ekonomi och juridik

Personalutbildning ges i handläggning, studieadministrativa processer och system samt kompetensutveckling i ekonomi och juridik i syfte att kvalitetssäkra, effektivisera och utbyta goda erfarenheter och best practice i arbetet.

Statsförvaltning och handläggning

Vårt uppdrag - min roll som statsanställd på ett universitetet

Vårt uppdrag är webbutbildningen med syftet att ge ökad medvetenhet om vad det innebär för dig när din arbetsplats också är en myndighet. Ständigt aktuella frågor och situationer i det vardagliga arbetet som kräver personliga bedömningar och avvägningar med stöd i riktlinjer och regelverk.

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för all personal på KTH och ger dig en grundläggande förståelse för hur statlig verksamhet fungerar och vilka krav och regler som du behöver känna till och verka efter.

Till Vårt uppdrag (ca 40 min)

Har du koll på handläggning enligt förvaltningslagen?

Utbildningen kombinerar självstudier i digitalt format och en workshop med problemlösning i gruppformat för ett fördjupat lärande i relevanta juridiska frågor för en beslutsfattare, administratör och lärare på KTH.

Vissa workshops ges med generella case, andra tillfällen arrangeras med målgruppsanpassade case t.ex för studieadministrativ personal. Hör av dig vid intresse av ett särskilt arbetsområde.

Nästa kurstillfälle: under planering

Har du koll på offentlighet och sekretess i handläggningen?

Vad innebär offentlighetsprincipen? Vad är en handling? Vad är en allmän handling? När kan uppgifter i en allmän handling vara hemliga? Hur ska man hantera en begäran om allmän handling?

Seminariet är en genomgång av centrala bestämmelser och begrepp avseende offentlighet och sekretess för administratörer, handläggare och beslutsfattare inom administrationen.

Nästa kurstillfälle: planeras till VT20

Mer om handläggning av ärenden

Att arbeta i staten - utbildning i statsförvaltningsorganisationen

Förvaltningsakademin på Södertörns högskola erbjuder fortbildning i Att arbeta i staten.

Syftet med kursen är att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd. Den ger särskild förståelse för myndigheternas plats i den svenska förvaltningsmodellen, tjänstemannarollen, hur förvaltningen styrs samt vilka förändringar som ägt rum inom förvaltningen de senaste decennierna.

Därutöver ingår en introduktion till offentlig rätt och lagstiftningen som är särskilt relevant för anställda i förvaltningen.

Till Högskolan i statsförvaltningen och tjänstemannarollen 27 september 2022

Studieadministrativa utbildningar

För dig som arbetar med KTH:s utbildningar och studenter så finns stöd, vägledning och personalutbildning inom administration, handläggning, processer och system som fordras för arbetet. Välkommen att kontakta respektive kursansvarig för mer information och kursanmälan.

Rättssäker examination

Rättssäker examination är en genomgång av vad rättssäker examination innebär och vilka krav som ställs för examinationen ur ett högskole- och förvaltningsrättsligt perspektiv. Exempel på ämnen som tas upp är examinatorns roll vid examination, vad en kurs- respektive utbildningsplan är och vilka krav dessa måste uppfylla samt under vilka förutsättningar kan ett betygsbeslut ändras och när blir prov och provsvar allmänna handlingar.

Utbildningen vänder sig till studieadministrativ personal och beställs hos GVS/Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik (PKF). Kontakt: forvaltningsjuridik@kth.se

Studieadministrativa system

Kopps, Ladok, NyA, Tentaskanning, eISP och Mobility Online är exempel på studieadministrativa system som det ges personalutbildningar och användarträffar i. Utbildningarna är grundläggande för behörighet i systemet och tillhandahålls av GVS/Utbildningsstöd/Avdelningen för Utbildningsadministration.

Till KTH:s studieadministrativa systemutbildningar

Utbildning för tentamensvakter

Blivande och befintliga tentamensvakter erbjuds obligatorisk grundutbildning samt informationsträffar för kontinuerlig kompetenshöjning i uppdragets regel- och ramverk.

Till utbildning i att vara tentamensvakt på KTH

Fortbildning inom ekonomi

Internutbildningar i KTH:s fullkostnadsmodell, redovisning och systemutbildningar i VIS och Agresso arrangeras centralt av GVS/Ekonomiavdelning.

Läs mer och anmäl dig till personalutbildning inom ekonomi