Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarsamtal (utvecklingssamtal)

Samtliga medarbetare på KTH har rätt till ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef minst en gång per år.

Informationen på denna sida är bilaga 3: Samverkan mellan chef och enskild medarbetare till KTH:s samverkansavtal Samverkan för utveckling vid KTH .

Genomförande av medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är en av både chef och medarbetare väl förberedd systematisk och strukturerad dialog för att gemensamt komma fram till en individuell handlings- och utvecklingsplan för medarbetaren. Planen utgör ett stöd för att uppnå verksamhetens mål. Alla medarbetare har därigenom möjlighet att påverka sin och arbetsgruppens utveckling.

KTH vill genom individuella medarbetarsamtal förankra och skapa förståelse för verksamhetsmålen, både KTH-övergripande och arbetsplatsspecifika. Det ska ge medarbetaren en möjlighet att tillsammans med sin chef diskutera den egna insatsen och få ökad förståelse för dess del i ett större sammanhang. Medarbetare och chef kan därigenom tillsammans utveckla och förbättra arbetsinsatser och arbetsprocesser.

Chef ska kalla till medarbetarsamtalet med god framförhållning. Tillräckligt med tid ska avsättas för samtalet så det finns möjlighet att diskutera och sammanfatta berörda frågor.

Medarbetarsamtalet bör förläggas till en ostörd miljö och samtalet ska dokumenteras.

Medarbetarsamtalet ska genomföras med stöd av KTH:s mall för medarbetarsamtal.

Mallar för genomförande av utvecklingssamtal

Guide och frågeformulär inför medarbetarsamtalet (pdf 236 kB)

Dokumentation av medarbetarsamtalet (blankettarkivet)