Ärendehantering vid skolsamverkansgrupp

Gäller fr o m 2006-01-01

Följande förkortningar används:
SSG = skolsamverkansgrupp, samverkan på skola eller motsvarande
LSG = lokal samverkansgrupp på institutionsnivå eller motsvarande; förekommer endast om beslut fattas på denna nivå.
SS = skolstyrelse
AG = arbetsgivaren
SC = skolchef, dekan
AO = arbetstagarorganisationerna

SSG-möten hålls normalt en gång per månad under terminstid, sammanträdesschema bör upp-rättas inför varje termin. Allt informationsutbyte, av samverkanskaraktär, mellan AG och AO sker normalt i samband med SSG-möten. I brådskande fall kan informationsutbyte ske per e-post.

Kallelse med dagordning och underlag/handlingar bör sändas ut minst en vecka i förväg.

Ärenden som beslutas av prefekt/motsvarande på institutionsnivå/motsvarande skall behandlas i LSG. SSG delges dessa genom LSG-protokoll. Dessa ärenden behöver SSG inte samverka om, kort information kan dock vara lämplig. I LSG följs ärendehanteringen i tillämpliga delar.

Konsekvensanalys bör ingå i all ärendehantering. Där så är tillämpligt kan Arbetsmiljöverkets publikation ADI575 användas.

Verksamhetsärenden

Verksamhetsplan

Diskuteras i SSG inför beslut av SS.

Utvecklingsplan

Diskuteras i SSG inför beslut av SS.

Budget

Diskuteras i SSG inför beslut av SS.

Årsredovisning

Diskuteras i SSG inför beslut av SS.

Delårsbokslut

SC redogör kortfattat skriftligt för den aktuella ekonomiska ställningen vid upprättat delårs-bokslut.

Utbildnings- och forskningsfrågor

Här diskuteras större förändringar eller nya utbildningsprogram eller forskningsprojekt.

Förändring av och i organisationen

Som organisationsförändring räknas t.ex. utseendet av ny chef.

Omflyttning – Byggnation

Diskuteras löpande före och under förändringsarbetet. Berörda skyddsombud bör närvara.

Personalärenden

Övertalighetsärenden

Diskuteras, därefter hänskjuts ärendet till central hantering och till Personalplaneringskommittén, PPK.

Bemanningsplan

Avslutade anställningar

Längre tjänstledighetsansökningar

Löneöversyn

Lärares tjänstgöringsschema

Psykosocialt arbetsklimat

Rehabilitering

Avsikt att rekrytera/rekryteringstillstånd

Nyanställning, omförordnande och lönesättning

Dessa frågor regleras enligt ALFA, bl a i 3 § i bilaga 2.

Arbetsplatsträffar

SSG informeras om i vilken omfattning arbetsplatsträffar genomförs på skolnivå och nivåer därunder.

Utvecklings- och lönesamtal

SSG informeras om i vilken omfattning utvecklings- och lönesamtal genomförs på skolan.

Arbetsmiljöplan

Bereds inför beslut av SS.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Bereds inför beslut av SS.

Skyddsrondsprotokoll

Skyddsrondsprotokoll och åtgärder med anledning av detta diskuteras i SSG minst en gång per termin. SSG delges även inspektionsprotokoll o dyl.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-05-10