Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Central samverkansgrupp

På central nivå sker samverkan i Centrala samverkansgruppen (CSG).

Samverkan på central nivå

Centrala samverkansgruppen CSG har en övergripande och samordnande funktion för all personalsamverkan. Inför rektorsbeslut och inför beslut i fakultetsnämnden eller motsvarande kollegialt organ.

KTH:s samverkansavtal

Kalendarium

Protokoll CSG

Inlämning av ärenden till central samverkansgrupp från skolsamverkansgrupp

Representanter

Arbetsgivarrepresentanter

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, ordförande

Annica Fröberg, personalchef

Cecilia Ek, HR-handläggare, sekreterare CSG

Arbetstagarrepresentanter

Alexander Baltatzis, SACO-S

Charlotte Hurdelbrink, SACO-S

Johanna Bernhardtz, ST

Jon Lindhe, ST

Nelli Jokinen, SEKO

Eva Pettersson, Huvudskyddsombud

Beredningar för sakområden

Centrala samverkansgruppen har tillsatt partsammansatta beredningar för olika sakområden:

  • Personalplaneringskommitté (PPK)
  • Beredning för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML)
  • Arbetsmiljöberedning
  • Redaktionsberedning

Dessa beredningar, utom Personalplaneringskommittén, deltar vid temasammanträden enligt sammanträdesschemat.

Centrala samverkansgrupps sammanträden med tema arbetsmiljö fungerar som skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§.

Protokoll skyddskommitté