Till innehåll på sidan

CMR-utredningar och Exponeringsregister

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) §39 får en CMR-produkt endast hanteras om det finns en dokumenterad utredning över möjligheten att byta till en mindre farlig produkt.

Särskilda krav på hantering av CMR-klassade produkter

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19) framgår det att det ställs särskilda krav på hantering av s k CMR-klassade produkter. Till exempel skall det göras en utredning om det är möjligt att byta ut CMR-produkten mot en mindre farlig produkt. CMR-klassade produkter är angivna med följande faroangivelser/riskfraser:

 • H 350:Kan orsaka cancer
 • H340: Kan orsaka genetiska defekter
 • H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

 CMR-utredningen skall visa om det är tekniskt möjligt att ersätta produkten eller ej. Det finns ingen undre gräns för mängd när utredning skall genomföras. Alternativ skall sökas hos flera leverantörer. Här kan du hämta en blankett för CMR-utredningen: Blankett för CMR-utredning (docx 56 kB)

Om utredningen leder till att det inte är möjligt att ersätta CMR-produkten skall det göras en skriftlig riskbedömning innan användning av produkten. Till stöd för riskbedömningen finns en modul i KLARA. Om kemiska produkter (CMR) enligt § 40 i Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) skall användas skall det med särskild tydlighet anges:

 • Inom vilka platser och utrymmen CMR-ämnen kan förekomma.
 • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal.
 • I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs.
 • Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation skall övervakas.

Register över utsatta för exponering

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) § 41 ska arbetsgivaren föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa. De produkter som avses har faroangivelse/riskfras:

 • H340: Kan orsaka genetiska defekter
 • H350: Kan orsaka cancer
 • H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

Registerinnehåll

Registret ska innehålla uppgifter om:

 • Arbetstagarens namn och personnummer
 • Arbetsuppgifter
 • Vilken riskkälla som arbetstagaren utsatts för
 • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering

Registret ska bevaras i 40 år och skall användas för att upptäcka eventuellt samband mellan arbete och sjukdom. Blanketten ska skickas till sakerhet@kth.se, för registrering hos registrator. Här finns blankett för anmälan: