Till innehåll på sidan

Säkerhet

KTH säkerhetsfunktion består av KTH säkerhetschef och säkerhetsgruppen. Funktionen handlägger säkerhetsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv, samt upprätthåller myndighetens säkerhetsberedskap och är sammankallande för KTH:s krisledningsgrupp.

Det strategiska säkerhetsuppdraget genom KTH:s säkerhetschef omfattar bland annat KTH:s säkerhetspolicy med riktlinjer, säkerhetsplanering, riskhantering, myndighetens avtal för brandfarlig vara och strålkällor samt kärnämneskontroll. Kontakt med myndigheter som bland andra Polismyndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten, Storstockholms brandförsvar, MSB, Kammarkollegiet och Stockholms kommun socialkontoret.

Det operativa säkerhetsuppdraget genom säkerhetsgruppen omfattar fysisk säkerhet med inriktning på inpassering, skalskydd, bevakning, Systematiskt brandskyddsarbete SBA, larm och säkerhetsprojektering.

Tjänster som funktionen servar myndigheten med är bland annat säkerhetsinformation och säkerhetskurser, försäkringsfrågor, riskanalyser, brandsäkerhets- och utrymningsfrågor, inpasserings- och passerkortsärenden, väktare och larmfrågor, skalskydd, nycklar och lås, säkerhetsprojektering, polisanmälningar och ärenden kopplade till brott och utredningar, samt säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Övriga tjänster funktionen hanterar är säkerhetsfrågor kopplade till studenten och det studiesociala. Ansökan om och tillstånd för event, sammankomst och serveringstillstånd, säkerhetsinformation för nyantagna och vid mottagningen.

Säkerhetschef och säkerhetsgrupp samverkar intimt och möts i gränslandet för de strategiska och operativa frågorna. Samverkan omfattar bland annat KTH:s säkerhetspolicy, KTH:s planeringsunderlag för säkerhet och brand, säkerhetsplanering och projektering, säkerhetsberedskap och studiesociala frågor ur ett säkerhetsperspektiv.

Webbsidor:
 

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-16