Till innehåll på sidan

Säkerhet

KTH säkerhetsfunktion handlägger säkerhetsfrågor ur ett strategiskt och operativt perspektiv, samt upprätthåller myndighetens säkerhetsberedskap.

Uppdraget omfattar bland annat riktlinjer, säkerhetsplanering, riskhantering och myndighetens avtal för brandfarlig vara. Kontakt med myndigheter som bland andra Polismyndigheten, strålsäkerhetsmyndigheten, Storstockholms brandförsvar, MSB, Kammarkollegiet och Stockholms kommun socialkontoret.

Det operativa säkerhetsuppdraget genom säkerhetsgruppen omfattar fysisk säkerhet med inriktning på inpassering, skalskydd, bevakning, Systematiskt brandskyddsarbete SBA, larm och säkerhetsprojektering.

Tjänster som funktionen servar myndigheten med är bland annat säkerhetsinformation och säkerhetskurser, försäkringsfrågor, riskanalyser, brandsäkerhets- och utrymningsfrågor, inpasserings- och passerkortsärenden, väktare och larmfrågor, skalskydd, nycklar och lås, säkerhetsprojektering, polisanmälningar och ärenden kopplade till brott och utredningar, samt säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Övriga tjänster funktionen hanterar är säkerhetsfrågor kopplade till studenten och det studiesociala. Ansökan om och tillstånd för event, sammankomst och serveringstillstånd och projektering, säkerhetsberedskap och studiesociala frågor ur ett säkerhetsperspektiv.

 
 

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-15