Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ansök om forskningsbidrag

Här hittar du information om hur du ansöker om forskningsbidrag.

Att tänka på inför din ansökan 

 • Ta tidigt en kontakt med din avdelningschef för att diskutera bemanning i projektet. Det gäller även om projektet behöver samfinansieras.
 • När det finns behov av rekrytering behöver du ta kontakt med HR.
 • Större inköp behöver stämmas av med inköpsansvarig. Finns det ramavtal eller behöver en upphandling göras?

Ekonomiskt stöd

Under hösten 2022 kommer Ekonomienheten att ha begränsade resurser för att hjälpa till med ansökningar. Här kommer inom kort finns samlat den information du behöver för att själv kunna göra en bra ekonomisk kalkyl.

Lönekostnader

Kostnaden för personal består av månadslön plus lönekostnadspåslag (LKP). I påslaget ingår sociala avgifter, avsättningar för pension, förskringar och mycket annat. LKP uppgår till 57,1% av månadslönen.

Lokalkostnader

EECS fördelar lokalkostnader i % av lönekostnaden. Kostnaden för lokaler varierar på skolan (tabell kommer inom kort). För år 2023 kommer lokaler att öka i kostnader, beroende på KTH:s hyresavtal och ökade elpriser. Räkna gärna med en höjning på 10-20%. Vi vet just nu inte mer just nu.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader kallas även OH. KTH fördelar indirekta kostnader i % av lönekostnaden. enligt en modell som kallas SUHF. %-satsen för indirekta kostnader varierar på skolan (tabell kommer inom kort).

Samfinansiering

Många finansiärer ger inte bidrag för alla kostnader. Ibland krävs det att KTH bidrar med en del av de kostnader som får rapporteras till finansiär. Det är också vanligt att alla indirekta kostnader och lokaler inte finansieras. I dessa fall måste anslag skjutas till, s.k samfinansiering. Avdelningschefen beslutar om samfinansieringen.

EU-projekt får en del av samfinansieringen som en direkt tilldelning till projektet. Detta ansöks om i början av projektet och uppgår till 20% av totala bidraget från EU. Läs mer om den centrala samfinansieringen på KTH:s intranät .

Mallar

Sidan kommer att uppdateras med KTH-mallar för att beräkna ett projekts kostnader.

Olika finansiärer – olika regler

 • Statliga finansiärer: VR, Vinnova
 • SSF - nyttiggörande
 • EU

Annan nyttig information

 • Jäv skall undvikas i projektet. Känner du till att du har någon relation (närstående alt. ekonomisk relation t.ex. ägare/delägare i partnerföretaget) till någon av parterna i projektet bör upplägget diskuteras med närmaste chef i ett tidigt stadium i ansökningsprocessen.
  • Din bisyssla kan i sig vara tillåten men du kan bli jävig om den ska ingå i forskningsprojektet och måste då förebyggas, diskutera detta med din närmaste chef i ett tidigt stadium i ansökningsfasen
 • Vänd dig till Forskningsetik om du har frågor kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra forskningsetiska aspekter.
  • Ansökningar om etikprövning skickas in till Etikprövningsmyndigheten. Alla ansökningar om etikprövning behöver signeras av skolchef. Signering sker i Etikprövningsnämndens system ETHIX.
 • Om finansiären kräver en Datahanteringsplan (Data management plan/DMP) finns mer information på KTH Bibliotekets sida.
 • Forskningsdata som innefattar personuppgifter ska behandlas enligt Dataskyddsförordningen, GDPR och kompletterande svensk lagstiftning.
 • Har du frågor kring exportkontroll? Läs mer på KTH:s intranät  eller kontakta exportcontrol@kth.se