Jäv

Du får inte delta i ärendehandläggning när din objektivitet kan ifrågasättas enligt jävsbestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223). Här finner du information om förvaltningslagens jävsbestämmelser med tillsynsbeslut och praxis på högskoleområdet samt KTH:s styrdokument om jäv.

Jävsbestämmelserna i förvaltningslagen

I 11 § förvaltningslagen anges följande:

Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående[sakägar-, intresse- och släktskapsjäv],

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång [ställföreträdarjäv],

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken [tvåinstansjäv],

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken [ombuds- och biträdesjäv], eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet [grannlaghets- och delikatessjäv].

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

I 12 § förvaltningslagen anges följande:

Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov.

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Jävsbestämmelsernas tillämpning på högskoleområdet

För en beskrivning av jävsbestämmelsernas tillämpning på högskoleområdet, se dokumentet jävsregler inom universitetets verksamhetsområde, Uppsala universitet

Tillsynsbeslut och praxis på högskoleområdet

I tabellen nedan presenteras ett urval av tillsynsbeslut och praxis på högskoleområdet. Klicka på länken i tabellen för att ta dig till grundbeslutet.

Notera följande. Vid en bedömning enligt 11 § 5 förvaltningslagen görs en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet. - Flera omständigheter som var för sig inte anses utgöra jäv kan således sammantaget utgöra jäv.

Område

Beslut

Centrala omständigheter

Jäv?

Privatundervisning

JO 1985/86 s. 397 (pdf 8 kB) Examinator hade tidigare givit student privatundervisning om kurskraven. Ja
Aktieägarskap JK 1995 E 1 (pdf 23 kB) Avdelningschefer deltog i handläggning gentemot bolag vari de innehade icke obetydliga minoritetsposter av aktier. Ja
Aktieägarskap JK 1995 E 1 (pdf 11 kB) Prefekt bestämde pris på datorer som högskolan sålde till ett bolag vari prefekten var delägare. Ja
Vänskapsrelation ÖNH reg.nr. 22-565-11

Sakkunnig hade tidigare en nära privat vänskapsrelation med sökande av läraranställning som övergått till ovänskap.

Ja
Vänskapsrelation ÖNH reg.nr. 22-707-04 Ledamot av lärarförslagsnämnd hade vänskapsrelation med sökande av läraranställning. Ja
Rekommendationsbrev ÖNH reg.nr. 21-250-00 (pdf 15 kB)

Sakkunniga hade för tiotalet år sedan såsom arbetsgivarrepresentanter utfärdat rekommendationsbrev för sökande av läraranställning.

Nej
Gemensamt författarskap och forskningssamarbete ÖNH reg.nr. 21-3299-08 (pdf 29 kB) Prefekt hade pågående forskningssamarbete, och sampubliceringar, med en sökande. Prefekten uttalade sig om den sökandes förtjänster vid anställningskommitténs möte. Ja
Gemensamt författarskap och släktskap ÖNH reg.nr. 29-1029-06 (pdf 26 kB) Hustru bland de sökande till en anställning. Maken deltog i handläggningen av övriga sökandes ansökningar. Även fråga om sampublicering i närtid med två ledamöter i rekryteringsgruppen. Ja
Gemensamt författarskap ÖNH reg.nr. 22-335-03 (pdf 25 kB) Sökande åberopade nio arbeten publicerade 1996-2000 för vilka ledamot för lärarförslagsnämnd var förstaförfattare eller medförfattare. Ifrågavarande lektorat utlystes 2002. Ja
Gemensamt författarskap ÖNH reg.nr. 22-244-00 (pdf 22 kB) Sökande åberopade sex publicerade arbeten tillsammans med sakkunnig och andra författare under åren 1991-1997. Sakkunnigutlåtandet skrevs i slutet av 1998. Ja
Nära kollega ÖNH reg.nr. 215-259-14 Nära kollegialt samarbete mellan sökande och en familjemedlem till en befattningshavare som deltagit i anställningsprocessen. Ja
Handledare och kollega ÖNH reg.nr. 21-209-03 Sakkunnig hade tidigare varit handledare åt sökande och därefter kollega med densamma fram till omkring två år före utlysningen av anställning som lektor. Nej
Handledare, gemensamt författarskap och kollega ÖNH reg.nr. 21-353-08 Ordf. för lärarförslagsnämnd tillika ordf. för fakultetsnämnd hade varit bihandledare till sökande, senare medförfattare och i närtid samarbetat inom fakultetsnämnd (sökande var vice ordf. i samma fakultetsnämnd). Ja

Förkortningar i tabellen: JO, Justitieombudsmannen. JK, Justitiekanslern. ÖNH, Överklagandenämnden för högskolan.

KTH:s styrdokument

Utöver förvaltningslagens jävsbestämmelser med tillsynsbeslut och praxis på området har KTH styrdokument om jäv som även ska följas.

Riktlinje om hantering av nära relationer mellan medarbetare

Anvisning om hantering av jävsfrågor vid examination på forskarnivå

Till sidans topp