Till innehåll på sidan

Att vara statligt anställd

Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner.

Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer:

Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna.
Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet iakttas.
Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet.

Den gemensamma värdegrunden på regeringens hemsida.

Som statligt anställd verkar du på uppdrag av medborgarna. Det innebär att vi ska bidra till att utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag beslutat om – på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt.

Vår verksamhet styrs av de offentligrättsliga lagar och förordningar som gäller för alla statliga myndigheter.

KTH styrs främst av:

  • Högskolelagen – reglerar bland annat universitets och högskolors verksamhet.
  • Högskoleförordningen – reglerar bland annat regler om utbildning, studentrepresentation och lärartillsättningar.

Som alla arbetsgivare styrs KTH också av andra lagar, t.ex. arbetsmiljölagstiftningen.

KTH lyder även under offentlighetsprincipen, som är en grundpelare i svensk demokrati, vilket bland annat innebär att allmänhet och massmedia har rätt till insyn i vår verksamhet. Det är därför viktigt att du som anställd på KTH känner till hur dokument inom ditt arbetsområde hanteras. Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och skapa effektivitet i vårt arbete. KTH är som statlig myndighet skyldig att följa lagar och föreskrifter om allmänna handlingar. Dessa ska som regel diarieföras.
Mer information om dokumenthantering

Förutom lagar och förordningar, regleras KTH:s verksamhet av ett antal interna styrdokument och policies. Exempel på dessa är: