Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om korruption och oetiskt handlande

När vi använder vårt goda omdöme och sunda förnuft i det dagliga arbetet skyddar vi KTH:s förtroende. Det är en dyrbar och ömtålig tillgång. Denna broschyr kan vara ett stöd och en hjälp på vägen i detta arbete.

Att förtjäna och bevara förtroende 

Anställda på en myndighet tillika lärosäte möter olika utmaningar. Vi ska enligt högskolelagen agera på ett sätt som värnar ”vetenskapens trovärdighet och god forskningssed” samtidigt som vårt arbete inom statsförvaltningen ska präglas av ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet” enligt regeringsformen. Vi ska med andra ord visa hänsyn till olika värdesystem som ställer höga krav på gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet.

När vi använder vårt goda omdöme och sunda förnuft i det dagliga arbetet skyddar vi KTH:s förtroende. Det är en dyrbar och ömtålig tillgång. Den högskola eller det universitet som har omvärldens, anställdas och studenternas förtroende kan utföra stordåd, medan ett lärosäte som saknar detta får ett begränsat handlingsutrymme.

Vad är rätt och vad är fel? Bara för att något är tillåtet eller lagligt är det inte nödvändigtvis lämpligt eller omdömesgillt. Att ha en levande och ständig diskussion kring vad som är ett etiskt acceptabelt beteende och vad som inte är det är kännetecknande för en sund organisation. En öppen och transparent miljö – både inåt och utåt – är ett annat hälsotecken.

Genom att diskutera, föra dialog, tänka högt tillsammans skapar, upprätthåller och utvecklar vi vår etiska medvetenhet. Det är avgörande för förtroendet för KTH i synnerhet, akademin i allmänhet och i förlängningen även för demokratin.

Vardagsdilemman
Inledning till broschyren Korruption och oetiskt handlande
Den statliga värdegrunden
Mutor
Jäv
Otillåten påverkan – hot och våld
Bisysslor
Representation, gåvor och uppvaktning
Resor
Inköp och upphandling
IT-användning
Hur kan du rapportera misstänkta oegentligheter?