Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetstid

Verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar är utgångspunkten för arbetstidens förläggning. På KTH kan du, beroende på anställning, ha reglerad arbetstid eller förtroendearbetstid. Den reglerade arbetstiden kan ha olika lång beräkningsperiod (t.ex. 40 timmar per vecka eller 1 700 timmar per år). Förtroendearbetstid har inget fastställt arbetstidsmått på samma sätt som de reglerade varianterna av arbetstidsförläggning (även om tanken är att de som har förtroendearbetstid, över tid, varken ska arbeta mer eller mindre än de med reglerad arbetstid). Villkoren för de olika sätten att förlägga arbetstid på regleras i kollektivavtal eller genom enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Nytt från 2024-03-01

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH:

 • Nytt namn i syfte att tydliggöra att avtalet gäller alla de anställda som inte har sin arbetstid förlagd genom annat lokalt kollektivavtal eller genom enskild överenskommelse om t.ex. förtroendearbetstid.
 • Höjda ersättningsnivåer vid arbete på obekväm tid.
 • Forskare och postdoktorer har som huvudregel förtroendearbetstid (det gällde även tidigare forskare).

Lokalt avtal om flexibel arbetstid vid KTH

 • Ny bestämmelse om möjlighet att tillfälligt förskjuta arbetstiden.
 • Ny bestämmelse om vad som gäller kring flex- och övertid.

Lokalt avtal om arbetstider för lärare och övrig undervisande personal vid KTH

 • Avtalet gäller numer också doktorander.
 • Förtydligat att lärare som huvudregel har årsarbetstid.

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH

Det lokala avtalet för arbetstid på KTH gäller för alla arbetstagare vid KTH med undantag för:

 • Arbetstagare som omfattas av annat lokalt avtal om arbetstid (t.ex. lärare).
 • Arbetstagare som enligt enskild överenskommelse har förtroendearbetstid.
 • Arbetstagare som enligt lokal överenskommelse om chefskrets omfattas av Chefsavtalet.
 • Arbetstagare som är anställd med befattningen ”forskare” eller med befattningen ”postdoktor”.

För medarbetare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka och flextid tillämpas. Lördagar, söndagar och helgdagar, Sveriges nationaldag (6 juni), midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria dagar i de fall de infaller på en vardag. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag och behöver inte arbetas in.

Mertid

En deltidsanställd eller deltidsarbetande arbetstagare kan arbeta mertid inom ramen för ordinarie arbetstid för en heltidsanställd, d.v.s. mellan kl. 8:00-16:30 vardagar. Mertid ska vara skriftligt beordrat av närmaste chef.

Övertid

Övertidsarbete är alltid arbete utanför ordinarie arbetstid och ska vara skriftligt beordrat av närmaste chef.

Övertiden kan vara antingen enkel eller kvalificerad.

Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid, efter att arbetstagaren fullgjort sina ordinarie åtta timmar.

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete

 • mellan klockan 19:00 på fredag och klockan 07:00 på måndag
 • mellan klockan 19:00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan 07:00 närmaste följande vardag
 • mellan klockan 19:00 på Skärtorsdagen och klockan 07:00 på dagen efter Annandag Påsk
 • mellan klockan 19:00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07:00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
 • i övrigt mellan klockan 22:00 och 06:00

Obekväm arbetstid

Ob-tillägg betalas för arbete som utförs på obekväm tid under förutsättning att det är fråga om schemalagd arbetstid/av arbetsgivaren planerat arbete. Ob-tillägg och övertidsersättning utges inte samtidigt.

Enkelt ob-tillägg gäller mellan kl. 19:00-22:00 vardagar.

Kvalificerat ob-tillägg gäller mellan fredag kl. 19:00 - måndag kl. 07:00. Kvalificerat ob-tillägg gäller också från kl. 19:00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och nationaldagen till kl. 07:00 på närmast följande vardag. Kvalificerat ob utges också alla dagar mellan kl. 22:00 - 06:00.  

Helg-ob utges mellan kl. 19:00 på dag före långfredagen till kl. 07:00 på dagen efter annandag påsk. Helg-ob utges också mellan kl. 19:00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 07:00 på vardag närmast efter helgdagsafton.

Ob-tillägg utbetalas med följande belopp per timme:

 • Enkel ob 25 kr
 • Kvalificerad ob 50 kr
 • Helg-ob 100 kr

För mer detaljer, se KTH:s lokala kollektivavtal .

Klämdagar och halvdagar 2024

Klämdagar

 • 10 maj, dagen efter Kristi himmelfärdsdag
 • 7 juni, dagen efter Nationaldagen
 • 23 december, dagen före Julafton
 • 27 december, dagen efter Annandag jul
 • 30 december, dagen före Nyårsafton

Halvdagar

 • 5 januari, Trettondagsafton
 • 28 mars, Skärtorsdagen
 • 30 april, dagen före 1 maj
 • 1 november, dagen före Alla helgons dag

Vad gäller minskning av arbetstiden för deltidsarbetande 2024 se:
Arbetstidsschema 2024.pdf (pdf 113 kB)

Lokalt avtal om flexibel arbetstid vid KTH

För arbetstagare som arbetar heltid, 40 tim/v, är ordinarie arbetstid 8:00-16:30 med obligatoriskt avbrott för minst 30 minuters lunch (ej betald arbetstid).

Flextidsramen är:

06:00-09:00
10:30-14:00 i samband med lunch
14:00-20:00

Det finns möjlighet till kort paus (15 min) på förmiddagen respektive eftermiddagen.

En förutsättning för flextid är verksamhetsfokus. Utifrån verksamhetens krav disponerar arbetstagaren den flexibla arbetstiden, d.v.s. planerar själv förläggningen av sin arbetstid inom flextidsramen. Arbetsgivaren bör regelbundet följa upp medarbetarens flextidssaldo.

Flextidssaldot ska hållas inom ramen minus 10 och plus 50 timmar. Inarbetad flextid tas ut i ledig tid och kan tas ut för hela arbetsdagar efter godkännande av chef.

För mer detaljer, se KTH:s lokala kollektivavtal .

Flextidsrapport finns att hämta i blankettarkivet  om man så önskar.

Deltidsanställd eller deltidsarbetande arbetstagare med flexibel arbetstid

Flextidsramen för deltidsanställd eller deltidsarbetande arbetstagare överenskoms direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare och dokumenteras skriftligt.

Övertid för arbetstagare med flexibel arbetstid

Att kunna arbeta med flexibel arbetstid är en frihet under ansvar. Det förutsätts att arbetstagaren anpassar sina uttag och insättningar på flextidskontot utifrån verksamhetens behov.

Övertidsarbete ska alltid vara skriftligt beordrat av närmaste chef. Om sådant beslut fattats är tid utöver ordinarie arbetstid övertid.

Om en arbetstagare enligt beslut av arbetsgivaren tjänstgör på tid som ligger utom flextidsramen, är tiden för denna tjänstgöring övertid.

Det innebär att arbetstagaren, utifrån verksamhetens behov, kan välja att arbeta efter ordinarie arbetstid och göra insättningar på flextidskontot. Arbetsgivaren kan däremot inte beordra sådant arbete på flexibel arbetstid utan det blir i så fall beslutat arbete på övertid.

I övrigt gäller vad som framgått ovan under rubriken ”Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH”.

För mer detaljer, se KTH:s lokala kollektivavtal  samt villkorsavtalen .

Obekväm arbetstid

Det gäller samma regler för den som har möjlighet att arbeta på flexibel arbetstid som för de som inte har det (se ovan). För att ob-ersättning ska utges gäller alltså att arbetet utförs på obekväm tid på dygnet samt att det är fråga om schemalagd arbetstid/av arbetsgivaren planerat arbete.

För mer detaljer, se KTH:s lokala kollektivavtal  

Förtroendearbetstid

Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera.

Den enskilde arbetstagaren ges ett stort ansvar att själv avgöra vad arbetsuppgifterna och verksamheten kräver, hur arbetet läggs upp och när det ska utföras för att klara uppsatta mål. Även om förtroendearbetstid innebär stor frihet för arbetstagaren att själv styra över sin arbetstid så är det fortfarande arbetsgivaren som, med stöd av arbetsledningsrätten, bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vad som gäller kring förväntan på närvaro på arbetsplatsen.

Självklart sjukanmäler sig den som har förtroendetid precis som alla andra. Även andra former av frånvaro, såsom semester och tjänstledighet ansöks på samma sätt av den som har förtroendearbetstid som av andra arbetstagare.

Alla yrkeskategorier kan ha förtroendearbetstid. För att ha förtroendearbetstid på KTH ska en enskild överenskommelse om detta tecknas. Det är personalchefen som har rätt att skriva under en sådan överenskommelse. Innan arbetstagaren övergår till att arbeta på förtroendetid är det viktigt att både medarbetare och närmaste chef är överens om hur arbetet ska bedrivas och att det finns rätt förutsättningar på plats.

Även för de som har förtroendearbetstid har arbetsgivaren arbetsmiljöansvaret och det är viktigt med en löpande dialog mellan medarbetare och chef.

Förtroendetid och möjlighet till distansarbete ska inte förväxlas. Det är samma regler som gäller kring distansarbete oavsett vilken av arbetstidsregleringarna som gäller i det enskilda fallet. För mer information, se Distansarbete .

Mall för överenskommelse om förtroendearbetstid tillhandahålls av personalavdelningen.

Om du har förtroendearbetstid så omfattas du inte av halv- eller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller ob-tillägg.

Lokalt avtal om arbetstider för lärare och övrig undervisande personal vid KTH

Arbetstagare som har anställning som lärare enligt anställningsordning vid KTH, samt doktorander har årsarbetstid om inget annat avtalats.

Den totala årsarbetstiden för dem som omfattas av avtalet är:

1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar

1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar

1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar

Den närmare fördelningen av arbetsuppgifter inom tillgänglig arbetstid enligt ovan görs i verksamheten efter samråd mellan behörig arbetsgivarrepresentant och aktuell arbetstagare och fastställs i tjänstgöringsplan.

Om övertid

Arbetstagarens samtliga arbetsuppgifter ska inrymmas under årsarbetstiden. Övertid utöver den normala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma. Undantagsvis kan arbete på övertid beordras i enlighet med reglerna i villkorsavtalen .

Om mertid

För en deltidsanställd eller deltidsarbetande arbetstagare kan mertidsarbete och ersättning för sådant arbete vara aktuellt. Reglerna i 4 kap. villkorsavtalen tillämpas.

Arbete på obekväm tid

Arbete på schemalagd arbetstid/av arbetsgivaren planerat arbete på obekväm tid utges i enlighet med Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH.

Övrig information

Till avtalet finns tillhörande tolkningsanvisningar.

En partsammansatt grupp har tagit fram en handbok som förtydligar hur arbetsgivare och arbetstagare bör hantera arbetstidsförläggningsfrågor kopplade till avtalet för lärare m.fl.

För mer detaljer, se KTH:s lokala kollektivavtal .