Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Distansarbete

Det kan, under vissa omständigheter, finnas möjlighet till distansarbete. Distansarbete är frivilligt och grundar sig i arbetstagarens önskemål om att arbete på distans. Arbetstagaren kan initiera en dialog med sin chef om detta. Chefen har att bedöma om arbetet medger distansarbete och i så fall i vilken omfattning. Distansarbete bedöms ofta vara mera lämpligt för vissa arbetsuppgifter; funktioner eller arbetstagare och mindre lämpligt för andra. Så det kan se olika ut för olika arbetstagare. Om arbetstagare och chef blir överens så kan man skriva en överenskommelse om distansarbete. Överenskommelsen gäller högst ett år i taget, och har en uppsägningstid.

Med distansarbete avses arbete som arbetstagaren regelbundet utför i hemmet (arbetstagarens svenska folkbokföringsadress). Som arbetstagare har man ett ansvar för att kunna ta sig till jobbet inom normal inställelsetid om arbetsgivaren kräver det. Tillfälligtvis kan distansarbetet få utföras på annan plats inom Sverige under förutsättning att arbetstagaren kan ta sig till huvudarbetsplatsen inom den inställelsetid som arbetsgivaren bestämmer i det enskilda fallet.

Om du behöver arbeta hemifrån finns olika resurser och förhållningsregler för distansarbete. Du ska skriva på en överenskommelse som lämnas till din närmaste chef för godkännande. Chefen ska besluta hur arbetet ska redovisas. Mall för individuell överenskommelse om distansarbete  

Regler för distansarbete

Arbetstagaren kan arbeta upp till två dagar på distans, om arbetet så medger. Det kan alltså bli ändringar i sista stund för den som arbetar med händelsestyrt arbete. Arbetstagare och chef kan komma överens om upp till en dag, och mera sällan än varje vecka. Distansarbete skall vara frivilligt och bygga på en skriftlig överenskommelse mellan arbetstagaren och KTH. Det ska också vara klarlagt hur och när arbetstagaren nås till exempel vid externa kontakter eller av kollegor. Oavsett överenskommen omfattning kan arbetsgivaren kalla in arbetstagaren till huvudarbetsplatsen på en dag som annars skulle ägnas åt distansarbete, utan att arbetstagaren kompenseras med en annan dag för distansarbete.

Arbetsmiljö

Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller även vid distansarbete (och tillfälligt hemarbete). Arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetsmiljön och arbetsplatsens utformning inte medför risk för ohälsa eller olycksfall. Vid behov ska arbetsgivaren och skyddsorganisationen få tillträde till distansarbetsplatsen för att t.ex. tillse att utrustningsinstallation och säkerhet är betryggande. Arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren i det fall det uppkommer risker i arbetsmiljön på distansarbetsplatsen.

Arbetsutrymmet ska vara utformat och inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt, arbetstagaren ansvarar för att iordningställa arbetsutrymmet i bostaden med hänsyn tagen till detta.

Arbetstagaren ska på egen bekostnad utrusta hemarbetsplatsen så att den är acceptabel ur arbets- och arbetsmiljösynpunkt.

Driftskostnader

Kostnader för användning av exempelvis privat telefon, internetanslutning och elektricitet belastar arbetstagaren.

Tillfälligt hemarbete

Med tillfälligt hemarbete avses arbete som utförs i hemmet vid ett fåtal tillfällen per år efter skriftligt medgivande (t.ex. genom e-post) från arbetsgivaren. Hemarbetet är frivilligt och grundar sig i arbetstagarens önskan om att tillfälligt få utföra arbete i hemmet.

Anslutning till KTH:s trådlösa nätverk

Om du behöver komma åt interna resurser hemifrån eller om du är på resande fot, kan du läsa mer på IT-avdelningens hemsida om Citrix KTH-Desktop och om Eduroam som är ett trådlöst nätverk gemensamt för bland annat högskolor runt om i världen. Eduroam finns också på vissa hotell och flygplatser.