Försäkringar

Gäller för anställda vid KTH

Tjänstegrupplivförsäkring

Livförsäkring som ger ekonomisk ersättning för efterlevande anhöriga till KTH anställda om den anställde skulle avlida.

Läs arbetsgivarverkets avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Frivillig kompletterande försäkring

Genom din anställning vid KTH har du möjlighet att teckna kompletterande försäkring via KTH:s gruppavtal med Skandia. Du kan teckna livförsäkring, olycksfallsförsäkring (heltid), barnförsäkring och sjukförsäkring. Läs mer under personalens försäkringar.

Vid arbetsskada eller arbetsjukdom

Om du råkar ut för en arbetsskada eller arbetsjukdom kan du få pengar från arbetsskadeförsäkringen. Det är AFA Försäkring som betalar ut pengarna. För mer information se under anmäl arbetskada.

Anställd med utländskt medborgarskap & icke anställda

Försäkring för personer med utländskt medborgarskap

För icke KTH anställda och KTH anställda med utländskt medborgarskap, ex. doktorander, forskare, adjunkter m.m.

KTH har en försäkring hos Kammarkollegiet för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd. Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Läs mer om försäkringen för utländska besökare på Kammarkollegiets hemsida

Särskilt personskadeskydd - för icke KTH anställda som deltar i KTH:s verksamhet

Olycksfallsskydd, för icke KTH anställda personer som är varaktigt bosatta i Sverige, ex. gästföreläsare, gästforskare och stipendiater. KTH kan teckna enskild försäkring för personer som inte är anställda vid KTH men som likväl bör ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda. Personen måste ha ett svenskt personnummer för att kunna omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Läs mer om särskilt personskadeskydd på Kammarkollegiets hemsida .

Vid resa och utlandstjänstgöring

Tjänsterese- och reseförsäkring

KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för alla sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för KTH:s räkning. Avtalet innehåller regler om förmåner för efterlevande till statligt anställda, begravningshjälp m.m. och hur förmånerna ska beräknas. Läs mer under tjänstereseförsäkringar .

URA - försäkring vid stationering utomlands

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal och medföljande familj (make/maka/ sambo/barn). Innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård. Försäkringen administreras av Kammarkollegien.

Läs mer om utlandstjänstgöring här.

Läs försäkringsvillkor för URA-försäkring på Kammarkollegiets hemsida .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-16