Till innehåll på sidan

Rutiner och regler för examensarbete på avancerad nivå

Denna sida beskriver regler och rutiner för examensarbete på avancerad nivå vid EECS.

Kurser och kursansvariga lärare

Examensarbeten organiseras i kurser. Varje masterprogram har en särskild examensarbetskurs där namnet på programmet ingår i kursens namn. Program med spår som tillhör olika huvudområden (elektroteknik eller datalogi och datateknik), har en examensarbetskurs för varje huvudområde.

Det finns dessutom särskilda kurser för

 • dubbeldiplomstudenter
 • studenter på civilingenjörsprogram som inte följer något masterprogram
 • utbytesstudenter.

Lista över examensarbetskurser

Vid frågor, kontakta kursansvarig för kursen i fråga.

Roller

 • Masterkoordinator: Studentadministratör som hanterar ansökningar till kursen.
 • Kursansvarig: Har administrativt ansvar för en examensarbetskurs (eller flera kurser). Ger information om examensarbetsprocessen till studenterna samt till examinatorerna. Koordinerar ansökningsprocessen, tilldelningen av examinator och handledare, och vid behov presentationer och opposition.
 • Examinator: Säkerställer projektets kvalitet baserat på projektplanen och betygsätter det slutförda projektet. Endast lärare som gått en examinatorskurs kan vara examinator. För att vara examinator för en examensarbetskurs måste personen läggas till som examinator för kursen.
 • Handledare: Följer studentens arbete genom hela projektet och träffar studenten regelbundet. Säkerställer projektets vetenskapliga och tekniska kvalitet. Examinatorn och handledaren måste vara olika personer. Handledaren kan vara doktorand.
 • Extern handledare: Följer projektet hos den externa parten, stödjer vanligtvis studentens dagliga arbete.

Online-resurser

För studenterna publiceras information som behövs innan projektet i en gemensam Canvas-kurs för exjobbskurserna. En ny sida startas varje år.

För 2024 se: canvas.kth.se/courses/47414

För 2023 se: canvas.kth.se/courses/40135

För 2022 se: kth.instructure.com/courses/33514

För 2021 se: kth.instructure.com/courses/25434

Före examensarbetet 

Information till studenterna

Studenterna får information om kraven på och processer kring examensarbetet på dedikerade möten eller som en del av den programsammanhållande kursen. Informationen finns också i Canvasrummet för aktuellt år.

Behörighetskrav

För att starta ett examensarbete måste kurser på avancerad nivå om minst 60 hp vara slutförda. Dessa 60 hp måste innehålla kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Om studenten är inskriven på ett civilingenjörsprogram ska samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen vara avklarade.

Utbildningskansliet granskar de grundläggande kraven på genomförda kurser på grundnivå, 60 hp på avancerad nivå samt kurs i vetenskapsteori. Examinatorn ansvarar för att studenten har läst kurser som är relevanta för examensarbetet.

Process för antagning till examensarbetskursen

Studenter antas och registreras till kursen genom följande steg.

 1. Studenten hittar ett examensarbete. Studenten kan också på egen hand komma överrens med en examinator och en handledare, om studenten så föredrar. Vissa program kräver att studenten hittar examinator och handledare.
 2. Studenten ansöker om examensarbetet genom att skicka in projektförslaget via ett webbgränssnitt (KTH Formulär). Om studenten redan har examinator och handledare lägger studenten också till denna information. Samtidigt laddar studenten upp formuläret om DiVA-publiceringen. Länken till KTH Formulären, mallen för projektförslaget och Diva blankätten är tillgängliga genom Canvas-sidan för examensarbetet. För projekt under vårterminen ombeds studenterna att lämna in ansökan senast den 15 december, om möjligt, men självklart accepteras även ansökningar som inkommer senare.

 3. Masterkoordinator vid utbildningskansliet utför den grundläggande behörighetskontrollen.
 4. Kursansvarig startar processen där lärare kan registrera sig som examinatorer och handledare för de inlämnade projekten. Baserat på informationen i det inlämnade projektförslaget kontrollerar examinatorn att studenten har kurser relaterade till ämnet och att ämnet är lämpligt för ett examensarbete.
 5. När examinatorn och handledaren har bekräftats, antar utbildningskansliet studenten till respektive kurs. Studenten registrerar sig på kursen via den personliga menyn på samma sätt som för andra kurser. Efter registreringen får studenten tillgång till den stängda delen av Canvas-kursen.

Studenter från andra skolor/EECS studenter som genomför examensarbetet vid annan skola

För studenter som kommer från en annan skola inom KTH och vill göra ett examensarbete med någon vid EECS, eller tvärtom, att en student på ett av våra program vill göra ett examensarbete som erbjuds av en annan skola, så finns i dessa fall två möjliga lösningar:

 1. Studenten stannar vid sin ”hemmaskola”, registrerar sig på examensarbetskursen som hör till sitt program och får en examinator därifrån. Handledaren kommer från skolan som ger projektet. ”Hemmaskolan” kompenserar handledaren för arbetet.
 2. Studenten antas till examensarbetskursen utanför sin ”hemmaskola”. Om studenten kommer från EECS måste både programansvarig (PA) och grundutbildningsansvarig (GA) ge sitt godkännande. PA kan behöva godkänna detta igen när studenten ansöker om examen. Alla skolor tillåter inte denna lösning.

Under projektet

De huvudsakliga stegen i projektet enligt kursplanen är följande:
Observera att examensarbeten på avancerad nivå måste vara individuella projekt. Varje student måste lämna in sin egen individuella plan, utföra examensarbetet individuellt och skriva en en egen rapport.

 • Examinatorn informerar handledaren om reglerna och rutinerna för examensarbetet.
 • Examinatorn informerar studenten om kraven för att klara examensarbetet.
 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. Den individuella planen måste godkännas av examinatorn.
 • Om examensarbetet utförs hos en extern partner ser examinatorn till att den externa handledaren är medveten om att examensarbetsrapporten kommer att vara ett offentligt dokument. Om möjligt möter examinatorn eller handledaren från KTH den externa partnern eller kontaktar åtminstone den externa handledaren via e-post.
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten. Handledaren från KTH, och för några program examinatorn, godkänner förstudien.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas. Handledaren från KTH följer processen.
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå. Oppositionen godkänns av det presenterade projektets examinator.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. Examinatorn godkänner den muntliga presentationen.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Rapporten måste också motivera den valda metoden och diskutera hållbarhetsfrågor och etiska frågor.
 • Examinatorn gör en plagieringskontroll och godkänner examensarbetsrapporten.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall. Handledaren och därefter examinatorn kommenterar och godkänner självvärderingen.
 • Slutligen betygsätter examinator examensarbetet. Examinatorn rapporterar betyget och lämnar in rapporten med försättsblad men utan TRITA-nummer till utbildningskansliet, education-support@eecs.kth.se .
 • Utbildningskansliet registrerar betyget, lägger till TRITA-numret och laddar upp rapporten i DiVA.
 • Canvas-kursen används för arkiveringen av obligatoriskt material, såsom individuell plan, förstudie, oppositionsrapport, material för muntlig presentation, och självvärderingsrapport. Studenten är ansvarig för att lägga upp dessa.

Krav för godkänt examensarbete

 • Individuell plan för examensarbetet. 
 • Förstudie med diskussion av metodval och litteraturstudie.
 • Skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå.
 • Aktivt deltagande vid två presentationer av examensarbeten på avancerad nivå.
 • Skriftlig rapport med sammanfattning/abstract på både svenska och engelska.
 • Muntlig presentation.
 • Självvärderingsrapport.

Alla kursmoment måste vara godkända inom ett år efter examensarbetets start. Annars avslutas examensarbetet med betyget underkänd, såvida inte särskilda omständigheter motiverar förseningen. I vart och ett av fallen kontaktar utbildningskansliet examinatorn för att fatta ett beslut.

Formulär och mallar

Följande formulär och mallar tillhandahålls för studenterna via examensarbetets Canvas-sida:

 • formulär för DiVA-publicering
 • mall för projektförslag
 • mall för individuell plan
 • information till externa partner ( KTH Exjobbportal )
 • rapportmall (kommer snart)
 • deltagandeintyg (pdf för livepresentationer, online-procedur annars)
 • formulär för självvärdering.