Till innehåll på sidan

Rutiner och regler för examensarbete på grundnivå

Denna sida beskriver regler och rutiner för examensarbeten i våra program på grundnivå vid EECS.

Före examensarbetet

Information om övergripande riktlinjer, former, KTH-gemensamma mål och bedömningskriterier för examensarbete finns i KTH:s regelverk: Examensarbete för studenter .

Kurskoder

Varje program har en egen tillhörande kurskod som ska användas. Vilka krav som gäller för att få påbörja examensarbetskursen framgår av kursplanen för den aktuella kursen.

Lista över examensarbetskurser för respektive program

Information till studenter

Alla studenter får information om examensarbetet genom informationspass under programmets gång och via deras programwebb. Generell information för alla studenter finns på Studentwebben .

Antagning och registrering på examensarbetskurs

Under examensarbetet

Under examensarbetet färdigställer studenten bland annat en examensarbetsrapport och en självvärdering. Examensarbetsrapporten och självvärderingen ska lämnas in till examinator för bedömning. Studenterna ska också delta vid presentations- och oppositionsseminarier.

Canvas

Canvas används för information och kommunikation med studenter under kursens gång. Studenterna får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas när de antas till kursen eller läggs till manuellt av respektive kursansvarig/exjobbskoordinator (för kurser som har ett gemensamt kursrum).

Efter examensarbetet

När studenten har deltagit i presentationsseminarier och oppositionsseminarier med godkänt resultat ska studenten lämna in uppsatsen till examinator. Examinatorn plagiatkontrollerar och bedömer uppsatsen samt rapporterar in betyg.

Plagiatkontroll

Ouriginal är det verktyg som används för plageringskontroll. Information om hur verktyget används finns på centrala intranätet: Använd Ouriginal i Canvas eller som fristående verktyg .

Betygsrapportering

Betygsrapportering görs av education-support, se Betygsrapportering på kurs och examensarbetskurs .

Återuppta underkänt examensarbete

Om en student har fått betyget ”F” på examensarbetet till exempel på grund av ej slutfört examensarbetet inom utsatt tid (ett år), eller bristande kvalitet, måste studenten göra om examensarbetet och utföra ett nytt examensarbetsprojekt. Detta nya examensarbete måste tydligt skilja sig från det tidigare underkända examensarbetsprojektet. Delar från det redan genomförda projektet kan, om möjligt, återanvändas i det nya examensprojektet, såsom litteraturstudien samt forskningsmetoder och metodologier. Studenten måste i så fall göra detta i samråd med examinator.