Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gemensam satsning på strategiska innovationsprogram (SIP)

Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

Starkt KTH deltagande 

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft  pekade regeringen ut strategiska innovationsområden som en av de huvudsakliga satsningarna för att lösa de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför. I en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansieras sedan 2013 en rad olika strategiska innovationsprogram (SIP) och KTH deltar i tio av 17 program.

Programkoordinator

KTH är koordinator för två program:

  • InfraSweden, som beviljades 2015, har fokus på lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur.
    InfraSweden 2030:s webbplats
  • Viable Cities, som beviljades 2016, inriktar sig på att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer till 2030.
    Viable Cities webbplats

Programkontor för båda dessa SIP finns på ABE-skolan. RSO har varit involverat i etablering av programkontoren och har för närvarande en resurs som på deltid är utlånad till InfraSwedens programkontor.