Till innehåll på sidan

JML-arbetet på ITM-skolan

Arbetet med jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML) skiljer sig mellan olika skolor på KTH. På ITM-skolan finns det både en grupp på ledningsnivå som arbetar med strategiska frågor och en grupp bestående av lokala representanter.

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

KTH:s uppdrag inom jämställdhet, mångfald och lika villkor

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

ITM-skolans organisation och aktiviteter

Vi arbetar på tre plan för att möta uppdragen 

 1. Det finns sju diskrimineringsgrunder. Upplever du något som bör anmälas vänder du dig till din närmaste chef eller HR-ansvarig på ITM-skolan. Anmäl diskriminering eller trakasserier
 2. För att skapa förändring krävs ett medvetet ledarskap. ITM:s ledning arbetar strategiskt med att implementera jämställdhet, mångfald och lika villkor i olika processer. 
 3. Dessutom behövs ett ökat medvetande om frågorna bland all personal. Lokala JML-grupper initierar aktiviteter som workshops, utbildningar och inkluderande fika för att komplettera ledarnas strategiska arbete. 

Ledningens JML-grupp – "Lilla JML-gruppen"

På ITM-skolan deltar hela ledningsgruppen i JML-arbetet så att det kan integreras i många olika delar. Fokus just nu är rekrytering och karriärvägar, men även lönestatistik, möteskultur och normförståelse finns på agendan. Den gruppen kallar vi "Lilla JML-gruppen".

Organisationskarta JML ITM
ITM-skolans organisation inom JML: JMLA är ansvarig för rapportering, diskussioner och beslut. JML-partner stöttar JMLA. Lilla JML-gruppen består av prefekter, adminchef och GA. Stora JML-gruppen består av en eller flera medarbetare från varje institution (EGI, IPU, INDEK, LES, MMK, MSE och verksamhetsstöd).
Kontaktuppgifter Fokusområde inom JML

JML-ansvarig på ITM

JML-partner på ITM-skolan

Ledarskap

Utbildning

Analys av lönestatistik

Samla cases som diskussionsunderlag

Rekrytering
Workshops och utbildning
Roller och karriärmöjligheter
Heterogenitet
Workshops och utbildning

Inkluderande möten

JML-grupper i verksamheten på ITM – "Stora JML-gruppen"

På varje institution och inom verksamhetsstödet finns en lokal grupp som arbetar med JML-frågor. De möts regelbundet i smågrupper samt samlas med jämna mellanrum i det vi kallar "Stora JML-gruppen". De lokala representanterna ska fungera som länkar mellan ledningens JML-grupp och individer ute på institution och i verksamhetsstöd. 

JMLA sammankallar till Stora JML-gruppens möten och får stöd från JML-partner Annika Lilja

Energiteknik

På agendan: 

 • Intervjuer med fakulteten om upplevelser av ojämlikhet och exkludering. 
 • Statistik över studenter och personal för att förstå karriärvägar och problem. 

Gruppmedlemmar: Mahrokh Samavati

Produktionsutveckling

På agendan: 

 • Personalaktiveter med fokus på möteskultur och normförståelse.
 • Aktiviteter för att diskutera kulturell förståelse.
 • Aktiviteter organiserade av "Trivselgruppen" som främjar JML-arbetet.
 • Workshops kring regler och arbetskultur.
 • Aktiviteter som uppmuntrar utveckling i svenska språket för utlandsfödda. 

Gruppmedlemmar: Ola Fransson , Ove Bayard , Eleonora Boffa

Maskinkonstruktion

På agendan: 

 • Kurser och workshops om jämställdhet, mångfald och lika värde för personal.
 • Gruppaktiviteter som fika och stormöten.
 • Kurs i inkluderande undervisning för alla lärare. 
 • Delta i projekt som exempelvis nytt masterprogram och lokalförändringar.

Gruppmedlemmar: Fredrik Asplund , Hanna Bernemyr , Anna Hedlund Åström

Industriell ekonomi och organisation

På agendan: 

 • Workshop om inkluderande möten
 • Organisera JML-arbetet på institutionen
 • Relationen mellan doktorander och handledare
 • Transparenta informationsflöden

Gruppmedlemmar: Mana Farshid , Emily Christley

Varför ska vi arbeta med frågorna? 

Även i länder som har gjort stora ansträngningar på jämställdhetsområdet under de senaste decennierna visar statistik att det fortfarande finns oproportionerliga förhållanden mellan kvinnor och män i ledande befattningar. Detsamma gäller när det gäller könsbaserad löneskillnad. 

En fråga om kvalitet

Argumenten är många för att sträva efter större jämställdhet och inkludering. Förutom att möta lagstiftningen mot diskriminering är det en kvalitetsfråga. Om vi exkluderar en stor del av populationen på grund av fördomar när vi letar efter en ny medarbetare riskerar vi att missa viktig kompetens. 

Orättvis och kränkande behandling pågår inom akademin

Här följer några exempel (cases) på orättvis behandling som anställda på högskolor har vittnat om. 

Exempel på ojämlik behandling och exkludering