Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet, mångfald och lika villkor, JML-arbete

Vid KTH bedriver vi ett proaktivt och systematiskt arbete för att öka inkludering och jämlikhet för medarbetare och studenter. Arbetet inom jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH kallas för JML. Arbetet bedrivs inom många olika funktioner inom utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

JML vid KTH handlar om både struktur och kultur, det vill säga mätbar kvantitativ data liksom kvalitativa mönster i arbets- och studiemiljö. Målet är att integrera JML i alla ordinarie arbetsprocesser, så att det blir hållbart i den centrala verksamheten och en naturlig del av KTH:s kvalitetsarbete. JML-arbetet styrs av lagar och statliga riktlinjer, interna styrdokument, samt forskningsbaserade nulägesanalyser som tillsammans anger riktning för förändringsarbete.

KTH Equality Office

Vad innebär ett mer jämställt KTH?

  • En jämnare fördelning mellan män och kvinnor i verksamhet och beslutande organ.
  • Ett genusmedvetet ledarskap.
  • Integrerat genusperspektiv i utbildning och forskning.
  • Att verka för jämställdhet även utanför KTH.
  • Resursfördelning med jämställdhetsperspektiv och jämlika förutsättningar för personal inom olika delar av KTH.
  • JML ska genomsyra verksamheten på så sätt att det påverkar kvalitet, kompetensförsörjning, konkurrenskraft och ekonomi.

JML-arbetets målbild

JML-arbetet vid KTH är organiserat utifrån fyra olika delmål som tillsammans ska öka inkludering och bidra till ett jämställt KTH: samlad organisering, lika villkor, kunskap och medvetenhet, samt inkluderande kulturer.

En minneskarta i grått med svart text som visar KTH:s jämställdhetsarbete.
Målbild för JML vid KTH, *jämställt i ett brett intersektionellt perspektiv som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder.