Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

Här finns stöd och råd vid händelser för medarbetare  och studenter . KTH har en tydlig rutin för hantering av anmälan och utredning vid fall av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

KTH:s skyldigheter som arbetsgivare och utbildningsanordnare

KTH har olika skyldigheter i sin roll som arbetsgivare respektive utbildningsanordnare enligt Diskrimineringslagen (2008:567, 3 kap). Bestämmelserna är tvingande och ska bedrivas på det sätt som står i lagen. Specifika sakområden ska inkluderas i arbetet med aktiva åtgärder i förhållande till de två olika rollerna. Arbetet ska samverkas med fackliga representanter, anställda och de som deltar i utbildning. Arbetet ska dokumenteras skriftligen varje år, med fokus på konkreta resultat i redan pågående arbetsprocesser.

KTH som arbetsgivare

KTH som utbildningsanordnare

Arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas på alla nivåer inom KTH. Arbetet ska genomföras enligt ett övergripande ramverk som förmår verksamhetsansvariga att ägna sig åt frågorna, sätta sina egna mål och finna rätt åtgärder för att nå dessa. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga samtliga grupper. Det är en utvidgning jämfört med tidigare regler.

 • Arbetet ska vara aktivt och förebyggande och ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper.
 • De konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter.
 • Arbetet ska integreras i den reguljära verksamhetsplaneringen och arbetsmiljöarbetet.
 • Åtgärder ska tidplaneras och genomföras så snart som möjligt.
 • Arbetsgivare- och utbildningsanordnare ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas.
 • Arbetet ska dokumenteras årligen.

Alla diskrimineringsgrupper omfattas

Arbetet med aktiva åtgärder gäller alla former av diskriminering för alla diskrimineringsgrupper:

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsvariation, inklusive tillgänglighet
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier

En nationell enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier genomfördes i den svenska högskolesektorn 2021 (Forsknings- och samverkansprogrammet 2022). KTH:s resultat från studien har sammanfattats i en rapport, Dubbel diskriminering av kvinnor. En rapport om genusbaserad utsatthet för ohövligt beteende och sexuella trakasserier på KTH.

KTH-rapporten är tänkt att användas internt i förändringsarbetet mot en tryggare och mera inkluderande kultur för alla verksamma på lärosätet. Rapporten innehåller en kort introduktion till centrala begrepp och tidigare forskning på området, redogör för de främsta resultaten för KTH och presenterar även förslag på gruppövningar för hur genusbaserad utsatthet kan diskuteras.

Dubbel diskriminering av kvinnor. En rapport om genusbaserad utsatthet för ohövligt beteende och sexuella trakasserier på KTH

Rapporten finns i svenskt original och i engelsk översättning.

Dubbel diskriminering av kvinnor. En rapport om genusbaserad utsatthet för ohövligt beteende och sexuella trakasserier på KTH (pdf 1,3 MB)