Till innehåll på sidan

Beslut ITM-skolan, 2023 - 2024

Här presenteras ITM-skolans beslut för år 2023-2024. Om du vill ha åtkomst till ett särskilt beslut i dess helhet går det bra att vända sig till skolans registrator. Samtliga beslut är sökbara i dokumenthanteringssystemet W3D3.

Styrning av verksamheten

Beslut om andra vice skolchef och forskarutbildningsansvarig på ITM skolan

2023-10-18
Skolchef beslutar att Mats Magnussons uppdrag som andra vice skolchef och forskarutbildningsansvarig för ITM-skolan uppgår till 50 % av en heltidstjänst under perioden 2023-10-11—2023-12-31. Detta beslut ersätter tidigare beslut: M-2023-0363 och M-2020-1307. (Diarienummer: M-2023-2150)

Beslut om fakultetsutvecklingsansvarig (FFA) och vice fakultetsutvecklingsansvarig (vice FFA) på ITM skolan

2023-10-18
Skolchef beslutar att Andrew Martin erhåller 30 % av en heltidstjänst för sitt uppdrag som
fakultetsutvecklingsansvarig för perioden 231011-231231. Skolchef beslutar att Frauke Urban erhåller 15 % av en heltidstjänst för sitt uppdrag som vice fakultetsutvecklingsansvarig för perioden 231011-231231. (Diarienummer: M-2023-2152)

Beslut om stöd till professur inom området produktion av framtidens drivlinor

2023-10-06
Skolchef beslutar om en satsning på 1 miljon kronor under en femårsperiod (2023-2027) för
finansiering av Professor Andreas Archenti inom området produktion av framtidens drivlinor
vid ITM. (Diarienummer: M-2023-1953)

Beslut om nyttjande av myndighetskapital för beställd utbildning 2023-2025

2023-10-12
Skolchef beslutar att institutionen Lärande får nyttja skolans myndighetskapital för beställd
utbildning för maximalt 3,3 miljoner under perioden 2023-2025. (Diarienummer: M-2023-1951)

Beslut om startbidrag lärartillsättningar Materialvetenskap VP 2022

2023-09-15
Skolchef Pär Jönsson beslutar om att anställa Alain Reiser from 20231001 tom 20290930 som biträdande universitetslektor på institutionen Materialvetenskap. Bidraget avser 500 tkr/år i tre år. (Diarienummer: M-2023-1746)

Beslut om fakultetsstöd till forskning och utbildning på forskarnivå år 2023

2023-07-03
Skolchefen beslutar om att fördela Fofu-anslagen för 2023 enligt bilagor som bifogas med beslutet. Medlen fördelas i 12:e delar. (Diarienummer: M-2023-0570)

Beslut om andre vice skolchef vid skolan Industriell teknik och management

2023-02-28
Skolchef beslutar att Mats Magnusson utses till andre vice skolchef för ITM-skolan under
perioden 230101-231231. (Diarienummer: M-2023-0363)

Beslut om ny prefekt på institutionen Materialvetenskap

2023-02-28
Skolchef beslutar tillsätta Professor Joakim Odqvist som ny prefekt för institutionen
Materialvetenskap under perioden 2023-03-01—2026-02-28. (Diarienummer: M-2023-0469)

Beslut om avslut av föreståndare för brandfarlig vara

2023-02-02
Skolchef beslutar att Peter Hill (600722-0053 ) inte längre kommer att verka som föreståndare för brandfarlig vara för skolan för Industriell Teknik och Management från och med 2022-12-31. (Diarienummer: M-2023-0338)

Beslut om lokalprojekt på Maskin

2023-01-18
Skolchef beslutar att ge KTH Fastighet i uppdrag att upprätta projekt för ITM:s lokaler och verksamhet på Brinellvägen 66-68, för lokalisering av skolans institutioner Lärande, Energiteknik och Produktions utveckling. Skolchef beslutar även att utse Anneli Ylitalo-Qvarfordt som skolans projektledare. (Diarienummer: M-2023-0160)

Beslut om förlängning av vice GA med kvalitetsfokus

2023-01-04
Skolchef beslutar att förlänga Gabriel Montgomery som skolans vice GA med fokus på att stärka skolans kvalitetssäkringsprocess utifrån både ett linje- och programperspektiv samt i relation till KTHs överordnande kvalitetssystem. Gabriel har omfattande industriell erfarenhet av att genomföra samt utveckla arbetsprocesser för stärkt kvalitetsarbete och denna erfarenhet behöver ITMs kvalitetssystem få ta del av. (Diarienummer: M-2022-2360)

Beslut om utbildning

Programansvarig på Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH)

2023-11-02
Skolchef utser Pernilla Ulvengren att bli programansvarig för Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet under perioden 231001-240931. Uppdraget uppgår till 25% av en heltidstjänst. (Diarienummer: M-2023-2253)

Beslut om startbidrag lärartillsättning Maskinkonstruktion VP 2022

2023-10-23
Skolchef beslutar att startbidrag ska stödja biträdande lektor Mia Hasselgren. Bidraget avser 500kkr/år i tre år (2023-2026). (Diarienummer: M-2023-1952)

Doktorprogramansvarig för doktorsprogrammet Energi och miljösystem

2023-09-14
Skolchef utser Joachim Claesson doktorsprogramansvarig för doktorsprogrammet Energi- och miljösystem under perioden 2023-09-01 till 2027-08-31. Uppdraget uppgår till 20 % av en heltidstjänst och projektet som belastas är A51001, orgenhet MAA. (Diarienummer: M-2023-1670)

Doktorprogramansvarig för doktorsprogrammet Industriell ekonomi och organisation

2023-08-31
Skolchef utser Mats Engwall till doktorsprogramansvarig för doktorsprogrammet Industriell ekonomi och organisation, under perioden 2024-01-01 till 2028-12-31. Uppdraget uppgår till 20 % av en heltidstjänst och belastas är A51001, orgenhet MAA. (Diarienummer: M-2023-1604)

Programansvarig för Masterprogrammet i Mekatronik, (TMEKM)

2023-08-31
Skolchef utser Fredrik Asplund att bli programansvarig för nya masterprogrammet Masterprogrammet i Mekatronik, under perioden 2023-08-01 till 2027-07-31. Uppdraget är finansierat från skolan. Konteringen ligger kvar på institutionsnivå. (Diarienummer: M-2023-1502)

Programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i Industriell Teknik (TINTE)

2023-08-31
Skolchef utser Bengt Wittgren att bli programansvarig för nya högskoleingenjörsprogrammet TINTE Högskoleingenjörsprogrammet i Industriell Teknik under perioden 2023-08-01 till 2027-07-31. Uppdraget uppgår till 20 % av en heltidstjänst. (Diarienummer: M-2023-1501)

T.f. programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet Industriell teknik och produktionsunderhåll, (TIIPS)

2023-08-31
Skolchef utser Gabriel Montgomery till tillfällig programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet Industriell teknik och produktionsunderhåll, under perioden 2023-08-01 till 2023-12-31. Uppdraget är finansierat från skolan. Konteringen ligger kvar på institutionsnivå. (Diarienummer: M-2023-1503)

Beslut om att avsluta förordnande programansvarig TIIPS

2023-07-13
Nuvarande programansvarig för högskoleingenjörsutbildningen Industriell teknik och produktionsunderhåll (TIIPS), Jon-Erik Dahlin, ska sluta på KTH. Skolchef beslutar att avsluta Jon-Erik Dahlins förordnande som programansvarig för TIIPS den 230831. Beslutet har förankrats med THS Skolrådsordförande för ITM-skolan, samt ITM:s ledningsgrupp. (Diarienummer: M-2023-1397)

Beslut om programansvarig för civilingenjörsutbildningen Civilingenjör och lärare (CLGYM)

2023-07-13
Skolchef utser Björn Hedin som programansvarig (PA) för civilingenjörsutbildningen Civilingenjör och lärare under perioden 230801–270731. Uppdraget uppgår till 20 % av en heltidstjänst. Skolchef utser Annica Hofberg till vice PA under perioden 230801–231231 med 10 % för uppdraget. (Diarienummer: M-2023-1396)

Beslut om programansvarig för civilingenjörsutbildningen Energi och miljö (CENMI)

2023-07-13
Skolchef utser Hanna Nathaniel som programansvarig (PA) för civilingenjörsutbildningen Energi och miljö under perioden 230801–270731. Uppdraget uppgår till 15 % av en heltidstjänst under höstterminen 2023. Från och med 240101 uppgår uppdraget till 30 % av en heltidstjänst. Skolchef utser Patrik Hilber till vice PA under perioden 230801–231231 med 15 % för uppdraget. (Diarienummer: M-2023-1395)

Beslut om programansvarig masterprogrammet Teknisk materialvetenskap (TTMVM)

2023-05-11
Skolchef utser Mikael Ersson utses som programansvarig för TTMVM – Teknisk
materialvetenskap, masterprogrammet from 1/4 2023 tom 31/6 2024. (Diarienummer: M-2023-0930)

Beslut om programansvarig på industriell produktutveckling (TIPUM)

2023-05-04
Skolchef utser Kjell Andersson som fortsatt PA för TIPUM masterprogram, industriell
produktutveckling tom 231231. (Diarienummer: M-2023-0929)

Beslut om programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik (TIMAS)

2023-05-04
Skolchef utser Bengt Wittgren som ny programansvarig för TIMAS from 1/6-2023 tom 30/5-
2025. Claes Hansson utses till vice programansvarig from 1/6-2023 tom 31/12- 2023. (Diarienummer: M-2023-0928)

Beslut om Lärarutbildningsansvarig (LUA)

2023-03-23
Skolchef utser Per Norström som Lärarutbildningsansvarig under perioden 230322-250322. Uppdraget uppgår till 30 % av en heltidstjänst. (Diarienummer: M-2023-0567)

Beslut om programansvarig för Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (KPUFU)

2023-03-23
Skolchef utser Helena Lennholm som programansvarig under perioden 230322-250322. Uppdraget uppgår till 20 % av en heltidstjänst. (Diarienummer: M-2023-0579)

Beslut om fakultetsstöd till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

2023-03-15
Skolchefen beslutar att fördela Gru anslagen för 2023 enligt bifogade bilagor. Medlen fördelas i
12:e delar. (Diarienummer: M-2023-0568)

Beslut om avbokningskostnader vid omställd examination

2023-03-13
Skolchef beslutar att avbokningskostnader för examination som ställs om efter schemat har
publicerats ska tillfalla institutionen från och med tentaperiod 1 2023. (Diarienummer: M-2023-0449)

Beslut om programanvariga på masterprogrammet Production Engineering and Management (TPRMM)

2023-02-28
Skolchef utser Ove Bayard och Farazee Mohammad Abdullah Asif som programansvariga för
masterprogrammet Production Engineering and Management (TPRMM) under perioden
230101-251231. Uppdraget uppgår till 10 % av en heltidstjänst för vardera person,
lönekostnaden ersätts institutionen för inom ramen för GRU-budget tilldelningen. (Diarienummer: M-2023-0362)

Beslut om verksamhetsstöd 

Beslut om flyttveckor

2023-04-13
Skolchef beslutar att institutionen Lärande flyttar till Brinellvägen 66-68 under veckorna 33-34 sensommaren 2023. (Diarienummer: M-2023-0831)

Beslut om kontorsordning

2023-03-07
Skolchef beslutar följande kontorsordning för flytten inom ITM-skolan avseende Brinellvägen
66-68. Institutionen Lärande (LES) ska flytta in i plan 4 och 5. Beteckning av rummen börjar med K.
Flytten kan ske så snart planerad renovering är klar. Institutionen Energiteknik (EGI), behåller kontorslokalerna vid labbskeppet på plan 3 och plan 2. Beteckning av rummen börjar med L. EGI delar även plan 3 och 2 vid kontorsdelen med Institutionen Produktionsutveckling Stockholms delen. (IPU Stockholm). Beteckning av rummen börjar med K. Flytten ska vara klar innan den 15 juni 2023. Institutionen Produktionsutveckling Stockholms delen (IPU Stockholm), behåller kontorslokalerna vid labbskeppet på plan 3 och plan 2. Beteckning av rummen börjar med P. IPU Stockholm delar även plan 3 och 2 vid kontorsdelen med Energiteknik. Beteckning av rummen börjar med K. Flytten ska vara klar den 15 juni 2023. (Diarienummer: M-2023-0543)

Beslut om möjlighet att köpa loss dator och/eller mobiltelefon när anställning vid ITM skolan upphör

2023-01-04
Skolchef fastställer möjligheten för anställda att vid anställnings upphörande kunna köpa dator och/eller mobil som inte längre används i ITM skolans verksamhet. Utrustningen ska vara äldre än 3 år och det är enhetschefen som fattar beslutet om försäljning är möjlig. (Diarienummer: M-2022-1142)