Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om skolornas fakultetsnämnder

Fakultetsnämnderna är skolornas organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Vid varje skola ska det finnas en fakultetsnämnd som består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Mandatperioden för fakultetsnämnderna är 2024-01-01–2026-12-31.

Fakultetsnämndernas ansvar och uppgifter

Fakultetsnämnderna ska enligt arbetsordning vid KTH ha övergripande ansvar inom respektive skola för

  • långsiktig utveckling av utbildning och av förutsättningar för forskning i förhållande till KTH:s vision och mål,
  • uppföljning och utveckling av kvalitet inom ramen för KTH:s kvalitetssystem samt
  • kollegial förankring och för att etablera former för kollegialt utbyte över skolans verksamhetsområden, ämnen och forskningsdiscipliner.

Rektor beslutar om vad som ingår i fakultetsnämndernas ansvar och vilka andra uppgifter som nämnderna ska ha. Fakultetsnämnderna kan också ha uppgifter som skolchefen beslutar.

Fakultetsnämnderna ska även enligt delegationsordning för KTH

  • delta i skolans verksamhetsplanering,
  • delta i beredning av principer för resursfördelning inom skolan,
  • säkerställa möjligheter till kollegialt utbyte inom skolan angående de frågor som nämnden ansvarar för.

Fakultetsnämnden beslutar om:

Rektor har delegerat vissa beslut inom utbildning till skolornas fakultetsnämnder. Fakultetsnämnden beslutar bland annat om utbildningsplaner och kursplaner inom behörighetsgivande utbildning och för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt om doktorsprogram, allmänna studieplaner och kursplaner för utbildning på forskarnivå.