Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Research Assessment Exercise (RAE) 2021

Den tredje granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise (RAE), genomfördes mellan 2019 och 2022. Utvärderingen syftade till att utveckla och höja kvaliteten i den forskande verksamheten och utgör en viktig del i KTH:s kvalitetssystem.

Utvärderingen RAE 2021 byggde på tidigare genomförda processer och KTH:s nya kvalitetssystem. Enligt den ursprungliga tidplanen var RAE 2021 planerat att avslutas i början av 2021. På grund av utvecklingen runt det nya coronaviruset under våren 2020 så förlängdes processen med ett år. År 2020 ägnades åt en intern granskning medan 2021 dediceras till extern utvärdering. RAE 2021 avslutades i april 2022. 

KTH:s kvalitetssystem består av två övergripande och sammanhängande delar, där den ena delen är en årlig kontinuerlig uppföljning och den andra en regelbunden granskning av all utbildning och forskning, inklusive samverkan, som sker vart sjätte år. Vicerektor för forskning är ansvarig för att planera och genomföra den regelbundna granskningen av KTH:s forskning, och samverkan som sker i samband med denna. Detta är grunden till RAE-processen. 

RAE 2021 byggde i korthet på:

 • intern granskning
 • extern kollegial granskning
 • indelning i paneler baserat på forskningsfält
 • institution som minsta enhet (två till sex per panel)
 • automatiserad materialinsamling som avlastar skolorna
 • tidigare genomförda RAE (2012 och 2008)

Tidplan och genomförande

En projektgrupp och styrgrupp för RAE utsågs i mitten av 2019. Projektet avslutades i april 2022.

2020:

 • Beslut om koordinatorer för paneler
 • Rekrytering av experter
 • Underlag till självvärdering tas fram
 • Våren 2020: Genomförande av självvärderingen
 • 30 april: Deadline för självvärdering till RAE-teamet
 • Maj-augusti: Självvärderingar för feedback
 • Maj-augusti: Identifiera panelernas möjliga synergier, gemensamma styrkor samt utmaningar
 • Maj-augusti: Förbättring av metod och process för insamling av data
 • 24-28 augusti: Intern granskning ledd av dekanus
 • Oktober: feedback till paneler från projektgrupp

2021:

 • Januari: Mall för självvärdering till koordinatorer. Innehåller reflektion om kvalitetsarbetet 2020.
 • 20 februari: Kvantitativ data till koordinatorer för kvalitetsgranskning
 • 15 mars: Deadline för första versionen av självvärderingar till RAE-teamet (90%)
 • 9 april: Deadline för reviderade självvärderingar
 • April-maj: Separate möten med koordinatorer kring inlämnad rapport och självvärderingar
 • Maj: Självvärdering och övrig dokumentation skicka till experterna
 • Juni: Webbinarium med experter
 • 23-27 augusti: Visit Week, experter besöker KTH digitalt
 • 30 september Deadline för expertutlåtanden
 • Oktober/november: Revidering av slutrapporter
 • December: Presentation av rapporter och slutsatser på KTH:s styrelses möte

2022:

 • April: Slutrapportering och projektavslut.

Paneler och koordinatorer

Under hösten 2019 togs beslut om indelning i paneler och koordinatorer för dessa. Minsta enhet i granskningen är institution och de grupperas till paneler bestående av två till sex institutioner, med minst en expert för respektive forskningsområde.

Panel 1

Koordinator: Johan Silfwerbrand

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Arkitektur
 • Filosofi och historia 
 • Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
 • Samhällsplanering och miljö
 • Byggvetenskap
 • Fastigheter och byggande

Panel 2

Koordinator: Per-Åke Nygren

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Genteknologi
 • Industriell bioteknologi
 • Proteinteknologi

Panel 3

Koordinator: Christofer Leygraf

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fiber- och polymerteknologi
 • Kemi
 • Kemiteknik
 • Materialvetenskap
 • Teoretisk kemi och biologi

Panel 4

Koordinator: Panagiotis Papadimitratos

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Datavetenskap
 • Människocentrerad teknik

Panel 5

Koordinator: Wouter van der Wijngaart

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Intelligenta system
 • Medicinsk teknik och hälsosystem

Panel 6

Koordinator: Gunnar Malm

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Elektroteknik
 • Energiteknik

Panel 7

Koordinator: Lihui Wang

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Hållbar produktionsutveckling
 • Industriell ekonomi och organisation
 • Industriell produktion
 • Lärande
 • Maskinkonstruktion

Panel 8

Koordinator: Anna-Karin Tornberg

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Matematik
 • Teknisk mekanik

Panel 9

Koordinator: Bengt Lund Jensen

Institutioner som ingår i panelen: 

 • Fysik
 • Tillämpad fysik

Inhämtning av förslag på experter

Respektive panel omfattar ungefär åtta experter, huvudsakligen internationella, varav en medverkande från RAE 2012 och en representant från näringsliv eller offentlig sektor. Experter från olika paneler kommer också bilda tematiska grupper med uppdrag att bedöma områdena forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact. Styrgruppen utser experterna utifrån förslag från institutionerna och KTH:s ledning.

Underlag för självvärdering

Under hösten 2019 utarbetas underlaget för självvärdering, och i januari 2020 skickades den slutliga versionen till samtliga koordinatorer. Självvärderingarna genomfördes under våren och skickades in i april. Dessa skulle sedan ha skickats till de externa experterna, men på grund av utvecklingen runt det nya Coronaviruset beslöt KTH att förlägga experternas inblandning till 2021.

Varje panel har en koordinator (fakultet) som sammanställer självvärdering och är kontaktperson gentemot institutioner, projektgrupp och paneler inför för den digitala besöksveckan 2021.

Intern granskning, expertbesök och projektavslut

Då den planerade externa granskningen av KTH:s självvärderingar sköts fram ett år ägnades 2020 istället åt en intern granskning ledd av KTH:s dekanus. Utöver den interna granskningen fick också var och en av panelerna feedback från projektgruppen på sina rapporter.

I augusti 2021 startade den externa granskningen av KTH:s forskning. Under en digital besöksvecka fick 90 inbjuda experter träffa KTH:s forskare och koordinatorer. Baserat på självvärderingar, personliga möten och kompletterande material, sammanställde dessa experter tolv rapporter med rekommendationer kring hur KTH:s forskningsverksamhet kan utvecklas och förbättras.. 

Rapporterna lämnades i sin slutversion till KTH under oktober och november 2021. Presentation av dessa är planerat till december 2021. Projektavslut och publicering av en sammanfattande RAE-rapport för KTH som helhet skedde under våren 2022.

Projektgrupp

Utvärderingen leddes av en projektgrupp. Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, var akademisk ansvarig för genomförandet av RAE 2021 och Micael Stehr var ansvarig projektledare.