Till innehåll på sidan

Implementering av resultat

År 2021 genomförde KTH sin senaste Research Assessment Excersice (RAE), där ett stort antal internationella experter fick granska och utvärdera KTH:s forskning. Deras granskning och rekommendationer har samlats i tolv rapporter som tillsammans bildar ett viktigt underlag för utvecklingen av KTH:s forskning framöver. I KTH:s utvecklingsplan, som precis har fastställts, syns rekommendationerna som prioriterade aktiviteter.

I självvärderingarna som sattes samman för RAE 2021 har KTH:s institutioner tagit fram strategier för att öka kvaliteten på KTH:s forskningsverksamhet. Utifrån dessa dokument, kompletterande underlag och personliga möten, har de 90 inbjudna experterna lämnat rekommendationer till varje institution. Genom att gruppera institutionerna i nio paneler har även institutionsövergripande rekommendationer tagits fram.

Resultaten har sammanfattats i nio expertrapporter. Dessutom granskade tre tvärpaneler hur KTH arbetar med temaområdena infrastruktur, impact och hållbarhet. Alla tolv rapporterna finns publicerade på intranätet. Resultatet från RAE är av stor vikt för KTH:s framtida utveckling, och är en viktig del av kvalitetsarbetet.

Samtliga expertrapporter

KTH:s verksamhetsplan 2022

I flera delar av KTH:s verksamhetsplan för 2022 syns tydligt hur resultaten kommer att tas om hand. Ett exempel är att respektive skolchef har fått i uppdrag att, i dialog med prefekter, analysera RAE-rapporterna, identifiera eventuella utvecklingsområden och utarbeta en handlingsplan för hur rekommen­dationerna kommer att tas om hand. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för institutionsövergripande, liksom skolövergripande, samarbeten som kan bidra till att öka kvaliteten på KTH:s forskning. Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för kvalitetssystemet, särskilt kontinuerlig uppföljning av forskning 2022 och 2023, under ledning av dekanus.

Vetenskapligt genomslag

Andra uppdrag gäller specifika frågeställningar såsom publiceringsstrategier. Ranking är viktig för KTH:s framtida konkurrenskraft kopplat till rekrytering av forskare och studenter, men även för konkurrens om externa medel för forskning. KTH har arbetat med stärkta och medvetna publikationsstrategier som arbetsområde under flera år, bland annat genom dialoger ledda av prorektor och som tema i RAE 2021. Ett strategiskt utvecklingsarbete som bygger vidare på dessa lärdomar kommer genomföras under 2022 med att KTH:s forskare fokuserar på strategier för publiceringskanaler, men också ett syste­matiskt kommunikationsarbete av pågående forskning och nya publikationer. Ökad synlighet bidrar till förbättrade resultat på viktiga rankinglistor, och att fler kan ta del av KTH:s forskning.

I verksamhetsplanen för 2022 ges prorektor i uppdrag att tillsammans med skolchefer genomföra ett utvecklingsarbete för att stärka det vetenskapliga genomslaget av KTH:s forskning. Arbetet ska stärka strategisk publicering genom publicerings- och kommunikationsstrategier för att öka synlighet och genomslag av KTH:s forskning, vilket leder till stärkt position för KTH på internationella rankinglistor. Dessutom ges KTH:s skolchefer i uppdrag att utveckla en handlingsplan med åtgärder för respektive skola i dialog med dess prefekter. Det ligger även i skolchefernas uppdrag att identifiera miljöer som över tid haft en låg citeringsgrad och att tillsammans med berörda miljöer identifiera aktiviteter för skolans handlingsplan.

Forskningsinfrastruktur

Aktuell och ändamålsenlig forskningsinfrastruktur är av grundläggande betydelse för fram­stående forskning. KTH analyserar kontinuerligt behovet av strategisk forskningsinfra­struk­tur och arbetar för att investeringar ska används så effektivt och brett som möjligt. Infrastruk­tur var ett av temaområdena för RAE 2021, där bland annat institutioner­nas behov av infrastruktur och KTH:s stöd inom området genomlystes. Prorektor ges i uppdrag att analysera tvärpanelen för infrastrukturs rekommendationer och synpunkter, och med utgångspunkt i dessa ta fram en långsiktig färdplan för KTH:s forskningsinfrastrukturer.

Hållbar utveckling

Det andra temaområde i RAE 2021 var hållbar utveckling, där bland annat institutionernas bidrag och KTH:s stöd inom området genomlystes. Vicerektor för hållbar utveckling ges i uppdrag att utifrån rekommendationerna från tvärpanelen om hållbar utveckling analysera rekommendationer och synpunkter, och föreslå eventuella åtgärder. Under 2022 får vicerektor för hållbar utveckling dessutom medel att disponera för satsningar inom miljö och hållbar utveckling På tvärs. Satsningen ska riktas mot förbättringsåtgärder för hållbar utveckling som framkommit i RAE 2021.

Samhällsgenomslag och samverkan

Samhällsgenomslag (impact) var det tredje temaområdet i RAE 2021, där bland annat institutionernas bidrag till och KTH:s stöd inom området genomlystes. Under 2021 genomfördes dessutom en utvärdering av satsningen på rollen Impactansvariga. Prorektor får i uppdrag att analysera rekommendationer och synpunkter från tvärpanelen för Impact och utvärderingen av Impactansvariga, och därefter ta fram en handlingsplan med eventuella åtgärder.

KTH arbetar systematiskt med att etablera och utveckla samverkan med centrala aktörer utanför akademin genom så kallade strategiska partnerskap. Under 2021 genom­för­des en översyn av KTH:s strategiska partnerskap. KTH deltog även i ett internationellt bench­learning­program (accelerator) som fokuserade på strategiska partnerskap, och området ingick i viss mån i tvärpanelen Impact i RAE 2021. Lärdomarna från detta kommer tas tillvara i arbetet med att vidareutveckla våra strategiska partnerskap under ledning av prorektor.

Pågående förändrings- och utvecklingsarbeten

I KTH:s verksamhetsplan för 2021 initierades ett antal viktiga förändrings- och utvecklings­arbeten och översyner av prioriterade områden. Lärare, forskare och verksamhetsstöd vid KTH har kommit lång väg i flera av dessa uppdrag. Uppdragen är dock av sådan karaktär att de inte kan genomföras under ett verksam­hetsår, utan snarare bör betraktas som fleråriga utvecklings­uppdrag.

Rekrytering

KTH:s process för lärarrekryteringar är viktig för vår konkurrenskraft. I verksamhetsplanen för 2022 ges dekanus, tillika ordförande i anställningsnämnden, i uppdrag att i samråd med skolornas fakultetsförnyelseansvariga skapa önskad transparens kring och effektivitet i anställningsprocessen för läraranställningar. Särskilt fokus ska riktas på förståelse för hur en ändamålsenlig och effektiv process är beroende av att alla inblandade aktörer samverkar. Behovet av detta blev tydligt i samband med RAE-arbetet.

Verksamhetsstöd

Under 2021 har arbetet med genomlysningen av verksamhetsstödet  präglats av dialog. Universitetsdirektören har tillsammans med skolchefer, administrativa chefer vid skolorna, avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) och fackliga organ, diskuterat utvecklingen av ett effektivt verksamhetsstöd.

I RAE 2021 lyfts behovet av utveckling av verksamhetsstödet kopplat till forskningen. Genomlysningen av verksamhetsstödet kan bidra till att synliggöra och tydliggöra vilket verksamhetsstöd som finns tillgängligt på olika nivåer inom KTH och sprida kunskap om hur KTH styrs. Ett annat uppdrag i verksamhetsplanen 2021 som har initierats är en översyn av KTH:s resursfördelningsmodell. Arbetet synkroniseras med KTH:s planerings- och uppföljningsprocess, bland annat framtagningen av KTH:s verksamhetsplan och verksamhetsplanen för GVS.

I detta ingår också KTH:s styrning av IT-utveckling som ett underlag för planeringen. Arbetet med att säkerställa ett professionellt, relevant och enhetligt verksamhetsstöd fortsätter 2022, med fokus på ökad samordning och utveckling av processer inom de olika områdena för verksamhetsstödet.

Utvärdering av process

Vicerektor för forskning har också fått uppdraget att utvärdera processen under RAE 2021 med syftet att ta vara på erfarenheterna och rekommendera eventuella förändringar av KTH:s kvalitetssystem när det gäller 6-årscykeln med extern genomlysning så att vi nästa gång kan bli ännu bättre.

Kontakt

Om du har frågor kring RAE 2021, skicka ett mejl till rae-2021@kth.se