Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsövergripande rutin för avfallshantering

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med: 29 mars 2019
Ändrad från och med: 2 jan 2023
Diarienummer: V-2023-0004-16
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på KTH ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar hantering av avfall som uppkommer inom ramen för KTH:s verksamhet. Det innebär att rutinen gäller för samtliga skolor och VS som hanterar avfall inom ramen för sin verksamhet. De som arbetar på uppdrag av KTH och som berörs av avfallshanteringen, ska informeras och ges förutsättningar att följa KTH:s rutiner för avfallshantering. Den som anlitat en person som arbetar på uppdrag av KTH ska säkerställa att information ges om KTH:s avfallshantering.

3. Definitioner

VS

Verksamhetsstödet.

Definitioner för avfall

Är desamma som finns i Avfallsförordningen. Se laglistan.(KTH:s webbtjänst för lagbevakning) på intranätet.

Bindande krav

Legala krav som KTH behöver uppfylla eller andra krav som KTH behöver eller väljer att uppfylla.

Legala krav

Är exempelvis tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Andra krav

Är exempelvis frivilliga åtaganden som KTH har med organisationer, kontraktsförhållanden, praxis och överenskommelser med andra universitet, samhällsgrupper eller icke-statliga organisationer. Andra krav än legala krav blir obligatoriska när organisationen (KTH) beslutar att uppfylla dem.

KTH SO

KTH Sustainability Office.

4. Ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för att avfallshantering sker i överensstämmelse med bindande krav och KTH:s rutiner för avfallshantering.

Universitetsdirektör VS och skolchefer ansvarar för att avfallshantering genomförs enligt gällande lagkrav och andra krav inom sina ansvarsområden. Chef för Fastighetsavdelningen och upphandlingschef har ett övergripande ansvar inom sina områden.

Hållbarhetschef har ett övergripande ansvar för att avfallshanteringen genomförs och följs upp inom ramen för miljöledningssystemet. Hållbarhetschef samverkar med ansvariga funktioner för avfallshantering inom skolorna och VS. I samband med ledningens genomgång sker uppföljning med KTH:s ledning och med ledningsgrupperna på skolorna och VS.  

Hållbarhetsstrateg på KTH SO är ett stöd i arbetet och rapporterar löpande och inför ledningens genomgång underlag till hållbarhetschef.

På KTH har samtliga studenter, anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH ett ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

5. Genomförande

KTH ska så långt det är möjligt förebygga och minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

  1. Minimera avfall, genom att det uppkommer

  2. Återanvända material, utrustning och möbler etc.

  3. Återvinna material, genom källsortering

  4. Återvinna energi, genom förbränning av hushållssopor

  5. Skicka på deponi

Avfallshantering på KTH ska ske enligt de bindande krav som KTH omfattas av. Se förteckning över bindande krav i KTH:s laglista.

Fraktioner som ska sorteras ut och hanteras

Hushållsavfall
Matavfall
Plastförpackningar, övrig plast
Pappersförpackningar
Glasförpackningar, färgat och ofärgat, övrigt glas
Wellpapp och kartong
Metallförpackningar
Byggavfall, sorteras i respektivefraktioner, trä, metall, isolering osv.
 

Farligt avfall

Elektronik och elavfall
Ljuskällor
Toner och kassetter
Batterier
Färger och areosoler
 

Avfallshantering

KTH:s avfall och farligt avfall (inkl. kemiskt- och biologiskt avfall) ska hanteras på i överensstämmelse med gällande lagkrav i syfte att skydda miljön.  

Information och tillämpning av de bindande krav som gäller för KTH finns tillgängliga i KTH:s lagbevakningssystem. Lagbevakningssystemet är tillgängligt via KTH:s intranät.

KTH:s avfallshantering sker på olika sätt på KTH:s fem olika campusområden. Det finns detaljerad information på intranätet om hur avfall hanteras på respektive campus, skola och VS.

Bortforsling av avfall på KTH sker via upphandlade avfallsentreprenörer. följer fortlöpande upp avtalet med entreprenören och erhåller statistik för att följa upp KTH:s hållbarhets- och klimatmål.
​ Avyttring av IT-produkter för VS finns att beställa via ITA:
GVS - Avyttring eller flytt av utrustning | KTH Intranät

KTH SO sammanställer årsvis uppkomna avfallsmängder utifrån
VS - Avyttring eller flytt av utrustning | KTH Intranät

KTH SO sammanställer årsvis uppkomna avfallsmängder utifrån den statistik som finns tillgänglig och är ett stöd till VS och skolor att ta fram statistik specifikt för deras verksamhet.

KTH SO utför årlig kontroll av giltighet av transportillstånd för upphandlad avfallsentreprenörer.

Farligt avfall

Information om hantering av kemiskt-biologiskt och riskavfall hämtas från säkerhetsdatablad i Övergripande rutin för kemikaliehantering  och i skolornas lokala rutiner för kemikalieavfall.

Skolornas och VS mängder över ivägskickat farligt avfall (elektronik, lysrör, ljuskällor och batterier) och kemikalie-, biologiskt-, riskavfall ska antecknas, transportdokument upprättas och mängder inrapporteras till Naturvårdsverket.

Mängder över ivägskickat farligt avfall ska antecknas och arkiveras där detta uppkommer i tre år enligt lagkrav samt inrapporteras till Naturvårdsverket Statistik sammanställs årsvis av KTH SO.

Arbetsrutin för hantering av farligt avfall ; anteckningar, transportdokument och inrapportering.

Transportdokument över ivägskickat farligt avfall, ska upprättas för varje och sparas i tre år. Transportdokument ska signeras av avsändaren av avfallet.

6. Dokumentation

  • KTH:s Hållbarhets- och klimatmål 2021-2025(2045)
  • KTH:s campusplan 2018-2023
  • Giltiga avtal över upphandlade avfallsentreprenörer dokumenteras i KTH:s laglista, diariet och intranätet.

7. Bilagor

Inga bilagor

8. Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
xxx 2022-04-04 Senast kontrollerat, utan ändringar Sabine Micksäter
07/00 2021-07-05 Nya Hållbarhets- och klimatmål 2021-2025, nya lagkrav hantering av farligt avfall. Sabine Micksäter/Kristina von Oelreich
08/00 2021-11-10

Tillägg med fraktioner på KTH

Sabine Micksäter
09/00 2023-01-02 Redaktionella ändringar GVS till VS och tillägg gällande farligt avfall Sabine Micksäter