Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för avfallshantering

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med: 29 mars 2019
Ändrad från och med: 15 april 2021
Diarienummer:  V-2019-0356-08 kskod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Syftet med denna rutin är att beskriva hur hantering av avfall som uppkommer på KTH ska hanteras enligt bindande krav för att minimera en negativ miljöpåverkan.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen omfattar hantering av avfall som uppkommer inom ramen för KTH:s verksamhet. Det innebär att rutinen gäller för samtliga skolor och GVS som hanterar avfall inom ramen för sin verksamhet. De som arbetar på uppdrag av KTH och som berörs av avfallshanteringen, ska informeras och ges förutsättningar att följa KTH:s rutiner för avfallshantering. Den som anlitat en person som arbetar på uppdrag av KTH ska säkerställa att information ges om KTH:s avfallshantering.

3. Definitioner

GVS

Gemensamt verksamhetsstöd

Definitioner för avfall

Är desamma som finns i Avfallsförordningen. Se laglistan.(KTH:s webbtjänst för lagbevakning) på intranätet.

Bindande krav

Legala krav som KTH behöver uppfylla eller andra krav som KTH behöver eller väljer att uppfylla.

Legala krav

Är exempelvis tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Andra krav

Är exempelvis frivilliga åtaganden som KTH har med organisationer, kontraktsförhållanden, praxis och överenskommelser med andra universitet, samhällsgrupper eller icke-statliga organisationer. Andra krav än legala krav blir obligatoriska när organisationen (KTH) beslutar att uppfylla dem.

KTH SO

KTH Sustainability Office.

4. Ansvar

 • Rektor har det övergripande ansvaret för att avfallshantering sker i överensstämmelse med bindande krav och KTH:s rutiner för avfallshantering.
 • Hållbarhetschef har ett övergripande ansvar för att avfallshanteringen genomförs och följs upp inom ramen för miljöledningssystemet i överensstämmelse med gällande lagkrav och KTH:s rutiner för avfallshantering. Hållbarhetschef samverkar med ansvariga funktioner för avfallshantering inom skolorna och GVS. I samband med ledningens genomgång sker uppföljning med KTH:s ledning och med ledningsgrupperna på skolorna och GVS.
 • Universitetsdirektör GVS och skolchefer ansvarar för att avfallshantering genomförs enligt gällande lagkrav och andra krav inom sina ansvarsområden. Chef för Fastighetsavdelningen och upphandlingschef har ett övergripande ansvar inom sina områden.
 • Hållbarhetsstrateg på KTH Sustainability Office är ett stöd i arbetet och rapporterar löpande och inför ledningens genomgång underlag till hållbarhetschef.

 • På KTH har samtliga anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH ett ansvar för att hantera avfall enligt fastställda rutiner och bindande krav.

5. Genomförande

KTH ska så långt det är möjligt förebygga och minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d v s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

 1. Minimera avfall, genom att det uppkommer

 2. Återanvända material, utrustning och möbler etc.

 3. Återvinna material, genom källsortering

 4. Återvinna energi, genom förbränning av hushållssopor

 5. Skicka på deponi

Avfallshantering på KTH ska ske enligt de bindande krav som KTH omfattas av. Se förteckning över bindande krav i KTH:s laglista.

Fraktioner som ska sorteras ut och hanteras

Hushållsavfall
Matavfall
Plastförpackningar, övrig plast
Pappersförpackningar
Glasförpackningar, färgat och ofärgat, övrigt glas
Wellpapp och kartong
Metallförpackningar
Byggavfall, sorteras i sina fraktioner

Farligt avfall

Elektronik och elavfall
Ljuskällor
Toner och kassetter
Batterier
Kyl- frysskåp
Kemiskt- och biologiskt avfall

Avfallshantering

KTH:s avfall och farligt avfall (inkl. kemiskt- och biologiskt avfall) ska hanteras på i överensstämmelse med gällande lagkrav i syfte att skydda miljön.  

Information och tillämpning av de bindande krav som gäller för KTH finns tillgängliga i KTH:s lagbevakningssystem. Lagbevakningssystemet är tillgängligt via KTH:s intranät.

Information om hantering av kemiskt avfall hämtas från säkerhetsdatablad, övergripande rutin för kemikaliehantering och i skolornas lokala rutiner för kemikalieavfall. Farligt avfall ska lämnas i lämplig förpackning/kärl som är tydligt uppmärkt med innehåll.

Skolornas och GVS mängder över ivägskickat farligt avfall (elektronik, lysrör, ljuskällor och batterier) och kemikalie-, biologiskt-, riskavfall ska antecknas, transportdokument upprättas och mängder inrapporteras till Naturvårdsverket.

Rutin för hantering av anteckningar, transportdokument och inrapportering, se intranät, Avfallshantering-farligt avfall .

KTH:s avfallshantering sker på olika sätt på KTH:s fem olika campusområden. Det finns detaljerad information på intranätet om hur avfall hanteras på respektive campus, skola och GVS.

Bortforsling av avfall på KTH sker via upphandlade avfallsentreprenörer. KTH SO följer fortlöpande upp avtalet med entreprenören och erhåller statistik för att följa upp KTH:s hållbarhetsmål och klimatmål.

KTH Sustainability Office sammanställer årsvis uppkomna avfallsmängder utifrån den statistik som finns tillgänglig och är ett stöd till GVS och skolor att ta fram statistik specifikt för deras verksamhet.

KTH Sustainability Office utför årlig kontroll av giltighet av transportillstånd för upphandlad avfallsentreprenörer.

Mängder över ivägskickat farligt avfall ska antecknas och arkiveras där detta uppkommer, enligt lagkrav samt inrapporteras till Naturvårdsverket Statistik sammanställs årsvis av KTH Sustainability Office.

Se intranät, Avfallshantering-farligt avfall

Transportdokument över ivägskickat farligt avfall, ska upprättas för varje avrop och sparas i tre år. Transportdokument ska signeras av avsändaren av avfallet.

Giltiga avtal över upphandlade avfallsentreprenörer dokumenteras finns i diariet och på avfallsidorna på intranätet.

6. Dokumentation

 • KTH:s Hållbarhets- och klimatmål 2021-2025(2045)
 • KTH:s campusplan 2018-2023

7. Bilagor

Inga bilagor

8. Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
xxx 2022-04-04 Senast kontrollerat, utan ändringar Sabine Micksäter
06/00 2019-03-27 Revidering av rutin mot bakgrund av ny organisation för förvaltningen och miljöledningssystemets nya organisation och arbetssätt där miljömbudsrollen ersätts med ansvariga funktioner

Kristina von Oelreich

07/00 2021-07-05 Nya Hållbarhets- och klimatmål 2021-2025, nya lagkrav hantering av farligt avfall. Sabine Micksäter/Kristina von Oelreich
08/00 2021-11-10

Tillägg med fraktioner på KTH

Sabine Micksäter
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-01