Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Farligt avfall - hantering - definitioner

Lagkrav för farlig avfall 2020

Från och med 1 juni 2020 finns nya lagkrav inom farligt avfall som innebära att utökad anteckningsskyldighet och rapportering av farligt avfall (SFS 2020:614 Avfallsförordning, 6 kap). Inrapportering från och med 1 nov 2020. Mängder över ivägskickat farligt avfall(elektronik, lysrör, ljuskällor och batterier) och kemikalie-, biologiskt-, riskavfall ska antecknas, upprättas transportdokument och inrapportera till Naturvårdsverket. Detta innebär åtagande för KTH vid hantering av farligt avfall.

Farligt avfall inklusive kemiskt och biologiskt avfall


Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, skadligt för miljön med mera.

Farligt avfall ska hanteras på ett miljö- och arbetsmiljösäkert sätt enligt lagkrav. Se förteckning över bindande krav i Bindande krav - legala och andra krav .

Farligt avfall

Kemikalie avfall – Biologiskt avfall

Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen som inte är en vara och som man avser att göra sig av med (Miljöbalken 14 kap.2§).
Kemikalie-och biologiskt avfall, hantering och information, hämtas från säkerhetsdatablad och lokala/skolspecifika rutiner för kemikalieavfall.
Kemikalie-och biologiskt avfall ska lämnas i lämplig förpackning/kärl som är tydligt uppmärkt med innehåll.

Bioteknisk organism

En produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, nematoder, insekter eller spindeldjur. (Miljöbalken 14 kap.2§)

Elektronik och elavfall

Elavfall menas allt som kan el-anslutas med undantag för kyl- och frysskåp samt fasta installationer.
Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in som elektronik- elavfall. Batteriet behöver ej tas ur.

Ljuskällor

Ljuskällor är benämning på lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, och glödlampor.
De som har större förbrukning och själva vill samla in t.ex. lysrör i originalförpackning kan göra detta, samla lysrören i förpackningen utan skyddshylsa och förslut förpackningen väl. 

Toner

Förbrukade tonerkasetter till skrivare och kopiatorer.

Batterier

Torra småbatterier, ska lämnas i avfallsrum som har uppsamlingskärl för batterier. Blybatterier typ bilbatterier hanteras som kemiskt avfall.
Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in som elektronik- elavfall. Batteriet behöver ej tas ur.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp innehåller komponenter som klassas som farligt avfall.
Separat hämtning beställs av respektive avfallslämnare hos upphandlad avfallsentreprenör.

Hantering av anteckningar, transportdokument och inrapportering

Anteckningar/Anteckningsskyldighet

Anteckningar skall föras innan hämtning och transport sker från KTH:s lokaler eller avfallsrum/avfallsplats. Upphandlade avfallsentreprenörer ska användas för hämtning av avfallet. Anteckningar skall alltid göras oavsett avfallsförfarande. Mallar för upprättande av anteckning och transportdokument samt avfallskoder finns i slutet av denna sida. Dessa förvaras fysiskt eller digitalt på plats utsedd av skola/VS och sparas i tre år där avfallet har uppkommit.

Transportdokument

Vid varje transport ska ett transportdokument upprättas över ivägskickat farligt avfall. Förslagsvis kan en kopia av anteckningen göras och användas som transportdokument. Avsändaren av avfallet ansvarar för att signera transportdokument. Om/när kopia av transportdokument ej kan fås av transportören direkt vid lämningstillfället, ska avsändaren av avfallet ta ett foto på det signerade transportdokumentet i samband med att utleveransen sker. Fotografiet sparas ned av avsändaren på lämplig plats som utses av respektive skolas/VS kemikalieansvarige eller infrastrukturansvarige.
Dessa förvaras fysiskt eller digitalt på plats utsedd av skola/VS och sparas i tre år där avfallet har uppkommit.

Inrapportering till Naturvårdsverket

Inrapportering ska ske via Naturvårdsverkets inrapporteringssystem senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd. Antigen via upphandlade avfallsentreprenörer som agerar ”ombud” för hantering av transportdokument och inrapporteringen till en kostnad per hämtnings tillfälle eller genom att avfallsproducenten själv inrapporterar via Naturvårdsverkets portal. När ansvaret av inrapportering ligger hos hyresvärden (en del campusområden) så ska detta framgå i lokala rutiner. Oavsett hur inrapporteringen utförs ska KTH ha tillgång till detta digitalt.
Observera, Anteckningsskyldigheten kvarstår oavsett förfarande av inrapportering.

Hantering på KTH Campus, Valhallavägen


I samtliga avfallsrum gällande elektronik, lysrör, ljuskällor och batterier.
Gällande anteckningsskyldigheten och upprättande av transportdokument sköts det av hantverksgruppen, Service VS, vid avrop eller vid förflyttning.
Återsändning av transportdokument och inrapportering till Naturvårdsverket hanteras av upphandlade avfallsentreprenörer.

Processkarta över hantering och ansvar av farligt avfall (elektronik, lysrör, ljuskällor, batterier)


Vid hämtning/budning av allt farligt avfall (kemiskt-biologiskt riskavfall) från skolor och övriga lokaler på KTH Campus
Gällande anteckningsskyldigheten och upprättande av transportdokument ska det göras av den som avropar/beställer/skickar iväg hämtningen. Återsändning av transportdokument och inrapportering till Naturvårdsverket hanteras av upphandlade avfallsentreprenörer.

Processkarta över hantering och ansvar av farligt avfall (kemiskt-biologiskt) inom KTH.

Hantering på övriga av KTH:s campusområden


Se lokala avfallsrutiner eller kontakta kemikalie - eller infrastrukturansvarig på respektive campus.

Nedan anges vad som ska finnas med i respektive dokument

Anteckningsskyldigheten

(SFS 2020:614 Avfallsförordning, kap 6)

Berör alla verksamheter där farligt avfall uppkommer eller hanteras. KTH är en avfallsproducent.

För avfallsproducenter gäller att följande ska antecknas:

 • Typ av avfall (klassificering enligt bilaga 3 = avfallskod)
 • Var avfallet produceras (adress eller koordinat, kommunkod om det är avfall från hushåll)
 • Datum för borttransport
 • Transportsätt och transportör
 • Vikt, i kilogram
 • Mottagare och till vilken plats avfallet ska transporteras

Anteckningar ska arkiveras och förvaras där avfallet uppkommit i tre år.

Transportdokument

(SFS 2020:614 Avfallsförordning, kap 6)
Kravet på vad transportdokument för farligt avfall ska innehålla:

 • avfallstyp
 • avfallets vikt i kilogram
 • datum för transporten
 • från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
 • transportör
 • lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns

Ska undertecknas av transportör och lämnare.
Transportdokument ska upprättas även om man själv transporterar farligt avfall i yrkesmässig verksamhet.

Inrapportering till Naturvårdsverket

(NFS 2020:5)
Uppgifter om farligt avfall som ska lämnas till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Grunduppgifter:

 • Verksamhetens namn,
 • Kontaktuppgifter,
 • Organisationsnummer,
 • Arbetsställenummer, (gäller avfallsproducenter)
   

Den som behandlar avfall ska ange underkoder för behandling enligt bilaga 1.
Gäller från 2021. Gäller både anteckningar och rapportering till avfallsregistret.
Den som behandlar spilloljor ska lämna särskilda uppgifter om resultatet av behandlingen enligt bilaga 2 i Avfallsförordningen.

Mallar och information:

Rapportering-farligt avfall-samlingsdokument

I mallen finns underlag för upprättande av; anteckningsskyldighet, transportdokument och relevant information om dokument för hantering av farligt avfall.

Mall-Rapportering-farligt avfall-samlingsdokument-20201216 (xls 192 kB)

Upphandlad avfallsentreprenör, farligt avfall:

Hemsida:  Sekamiljoteknik
Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300

Upphandlad avfallsentreprenör, källsorterat avfall:

Hemsida: www.prezero.se/kundservice/bestall-online
Mail: atervinning.ost.se@prezero.com
Tel: 08-519 331 20

Avtalsanssvarig på KTH, Fastighetsavdelningen, Service GVS:

Mail: avfall@kth.se