Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avfallshantering på KTH

Här finner du information om avfallshantering på KTH Campus.

Avfallsrummen har olika kapacitet och möjligheter till källsortering. Kartan visar vilka fraktioner som är möjliga i respektive avfallsrum. (Kartan under revidering)

Hantering av farligt avfall(inkl. kemiskt och biologiskt), se vänstermenyn.

Övriga KTH Campusområden, kontakta infrastrukturansvarig eller kemikalieansvarig på respektive skola.

Återvinning och avfall på KTH

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d.v.s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

  • Minimera att avfall uppkommer
  • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
  • Återvinna material genom källsortering
  • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
  • Skicka på deponi

För information om vilka bindande som styr avfallshanteringen på KTH, se förteckning i laglistan i webbtjänsten Laglista-Yttre miljö .
Se även:

Avfallsrum och fraktioner på KTH Campus
Avfallsrum och fraktioner på KTH Campus

Karta över fraktionsstationer (png 9,9 MB)

Avfallshantering på KTH

Avfallsrum

På KTH Campus finns olika typer av avfallsrum för omhändertagande av avfall.

Avfallsrum

Avfallsrum är framförallt till för omhändertagande av avfall hushållsavfall (från kontorsmiljöer) och matavfall. Är avfallsrummet tillräckligt stort kan även möjlighet till källsortering och mindre grov avfall finnas.

Avfallsrum med möjlighet till källsortering

I avfallsrum finns kärl för återvinning av matavfall, pappers-plats-metall- förpackningar, färgat och ofärgat glas samt kartong/wellpapp.
Även kärl för mindre grovt avfall kan finnas.
Mindre torra batterier, ljuskällor(glödlampor, lysrör), toner/kassetter, el- och elektronikavfall, dessa klassas som farligt avfall och hanteras på specifikt sätt, se vidare:
Länk till fliken farlig avfall.

Miljöstation

Miljöstation fungerar som en uppsamlingsplats. Den är inte tillgänglig och öppen för verksamheten utan sköts av Fastighetsavdelningen, Service VS. Överenskommelse om tid för hämtning och mottagning görs via Service VS.

Fraktioner som hanteras

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som inte kan sorteras ut och lämnas till återvinning. Kan även benämnas som restavfall vilket blir till brännbart avfall. Det brännbara avfallet energi återvinns.
Till hushållsavfall räknas det som uppkommer i kök/pentry och toaletter.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Matavfall

Biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i samband med hantering av livsmedel. Omfattar såväl ätbar mat som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal. Matavfallet i Stockholmsregionen blir biogas.
Matavfallet läggs i speciella påsar(endast avsedda papperspåsar) som finns i anslutning till kök och pentryn. Lokalvård och Service VS behöver kontaktas innan utsortering av matavfall kan påbörjas.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Källsorterat avfall - Återvinningsavfall

Avfall som källsorteras ändvänds framför allt till materialåtervinning.
Nedan listas de fraktioner som är möjliga att sortera ut på KTH Campus och hur systemet fungerar.

Returpapper - Papper

Består av kopieringspapper, tidningar, tidskrifter, broschyrer och kataloger.
Ej wellpapp, kartonger eller pappersemballage från gods.
Respektive institution eller avdelning samlar sitt returpapper i egna kärl som av egen personal körs till hämtadressen, på hämtdagen.
Hämtdagen för returpapper är onsdagar jämna veckor. När jämn onsdag infaller på helg eller annan ledig dag ändras oftast hämtdagen.
Ändringar rapporteras via e-post till kontaktpersoner som finns registrerade hos Service VS.

Wellpapp – Kartong

Wellpapp är kartong med vågigt mellanskikt. Kartonger är pappersemballage från tex gods.
I avfallsrum finns trådburar avsedda för wellpapp och kartong.
Kan sorteras i de flesta av KTH:s avfallsrum.

Glas, färgat och ofärgat

Flaskor och burkar av glas, torra och rengjorda. Sortera separat, färgat och ofärgat.
Kan sorteras i de flesta av KTH:s avfallsrum.
Keramik, porslin, dricksglas och andra produkter av glas ska inte sorteras som glasförpackningar. De ska sorteras i hushållsavfall eller grovavfall.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Plastförpackningar

Plast i form av torra och rengjorda förpackningar. Exempelvis; plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket och plastfolie. Mjuk och hårdplast sorteras i samma kärl.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar i form av torra rengjorda förpackningar. Exempelvis, mjölkförpackning, förpackning till ”hämtmat” och papperskasse.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Metallförpackningar

Metall i form av torra och rengjorda förpackningar. Exempel på metallförpackningar är konservburkar, tuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, lock och kapsyl.
Kan sorteras i de flesta kök och pentryn och större mängder lämnas i utsedda kärl i avfallsrum.

Grovavfall

Avfall som är skrymmande och inte hanteras inom KTH:s system för hushållsavfall eller källsorterats avfall. I vissa av KTH:s avfallsrum finns kärl för mindre grovavfall. Grovavfall får inte ställas i avfallsrum om inte anvisat kärl finns. Ryms inte grovavfallet inom KTH:s avfallssystem ska institutionen eller motsvarande beställa separat hämtning av upphandlad avfallsentreprenör eller Service VS, med betalning enligt gällande taxa.

Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras på ett miljö- och arbetsmiljösäkert sätt enligt lagkrav.

 Viktigt! Att den som hanterar farligt avfall har kunskap om hur hantering ska genomföras, se flik:
​​​​​​​Farligt avfall - hantering - definitioner | KTH Intranät ​​​​​​​

Kemiskt- och biologiskt avfall
Information hämtas från säkerhetsdatablad och skolornas lokala rutiner.
Avfallet ska lämnas i lämpliga förpackningar/kärl som är tydligt uppmärkta med innehåll.
Kemikaliskt- och biologiskt avfall hanteras där de uppkommer inom skolor och VS på samtliga Campusområden.
Se även övergripande Kemikalierutin .
Om du är osäker på hantering kontakta alltid kemikalieansvarig på din skola eller mejla:
avfall@kth.se ​​​​​​​

Övrigt fraktionerat farligt avfall som inom KTH Campus

Elektronik och elavfall

Elavfall menas allt som kan el-anslutas med undantag för kyl- och frysskåp samt fasta installationer.
Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in som elektronik- elavfall. Batteriet behöver ej tas ur.

Uttjänt elektronik- och elavfall omhändertas av KTH Campus. I vissa avfallsrum finns bur för el- och elektronikavfall, större mängder kan hämtas av Sevice VS. Kostnader för transport från avfallsrum på KTH Campus och destruktion bekostas av KTH. Transport och hantering inom KTH Campus till och på miljöstation bekostas av institution eller motsvarande. Överenskommelse av hämtning eller mottagning gör via Service VS.
Avyttring av IT-produkter för VS finns att beställa via ITA:
VS - Avyttring eller flytt av utrustning | KTH Intranät

Ljuskällor

Ljuskällor är benämning på lysrör, lågenergilampor, halogenlampor, och glödlampor.
Kan sorteras i de flesta av KTH Campus avfallsrum.
De som har större förbrukning och själva vill samla in t.ex. lysrör i originalförpackning kan göra detta, samla lysrören i förpackningen utan skyddshylsa och förslut förpackningen väl. Därefter begära hämtning av Sevice VS.

Toner

Förbrukade tonerkasetter till skrivare och kopiatorer.
Kan sorteras i de flesta av KTH Campus avfallsrum.

Batterier

Torra småbatterier, ska lämnas i avfallsrum som har uppsamlingskärl för batterier. Blybatterier typ bilbatterier hanteras som kemiskt avfall.
Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in som elektronik- elavfall. Batteriet behöver ej tas ur.
Kan sorteras i de flesta av KTH Campus avfallsrum.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp innehåller komponenter som klassas som farligt avfall.
Separat hämtning beställs av respektive avfallslämnare hos upphandlad avfallsentreprenör eller Service VS, med betalning enligt gällande taxa.

Kontakt och information gällande avfallshantering på KTH

Hushållsavfall och matavfall, ansvarig Akademiska Hus:

Hemsida: Akademiskahus/ditt-campus/stockholm/kth-campus

Källsorterat avfall, fraktionerat avfall KTHs upphandlade avfallsentreprenör:

Hemsida: www.prezero.se/kundservice/bestall-online
Mail: atervinning.ost.se@prezero.com
Tel: 08-519 331 20

Farligt avfall (FA) KTHs upphandlad eavfallsentreprenör:

Hemsida:  Sekamiljoteknik
Mail: info@sekamiljoteknik.se
Tel: 08-235300

Avtalsansvarig på KTH, Fastighetsavdelningen, Service VS:

Mail: avfall@kth.se