Till innehåll på sidan

KTH:s vision och övergripande mål 2024–2028

KTH:s vision och övergripande mål för perioden 2024–2028.

Vision

Vi tar ledningen för en hållbar samhällsutveckling

KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Framväxta i en av världens mest dynamiska städer utgör vi en samlande kraft internationellt för att hitta lösningar på globala utmaningar. Vi attraherar talanger från hela världen och vår mångfald är en styrka. Tillsammans får vi idéer att bli verklighet. Vår akademiska frihet och våra principer om öppenhet och transparens är grundläggande för kunskapsutveckling och demokrati. Vi är modiga, kreativa och ansvarstagande, drivna av att möjliggöra ett hållbart och jämställt samhälle.

Övergripande mål för perioden 2024–2028

Utbildning

KTH:s utbildning ska vara av högsta kvalitet och internationellt konkurrenskraftig.

KTH ska utbilda en bredd av ingenjörer, arkitekter, lärare och forskare som ska kunna leda omställningen till en hållbar och jämställd värld. Våra utbildningar ska utveckla kunskapen i samhället och möta arbetsmarknadens behov av högkvalificerad arbetskraft och flexibel vidareutbildning.

Våra utbildningar ska vara relevanta för en värld i snabb förändring och kännetecknas av pedagogisk förnyelse, studentcentrerat lärande, forskningsbaserad kunskap och flexibla studievägar. Vi ska ha ett tätt samband mellan utbildning och forskning, där lärare både undervisar och forskar. Vi ska utveckla studenternas praktiska yrkeskunnande och förmåga till nytänkande genom interaktiva undervisningsmoment, öppna experimentella miljöer och nära samarbeten med näringsliv och andra samhällsaktörer. Våra studenter ska genom våra utbildningar utveckla kritiskt tänkande och samarbetsförmåga för att på ett ansvarsfullt sätt kunna hantera komplexa utmaningar. Vi ska utveckla ansvarsfullt entreprenörskap hos våra studenter och ge dem förutsättningar att omsätta idéer till verklighet. Vi ska erbjuda goda möjligheter till studentutbyte som främjar internationella perspektiv. 

Forskning

KTH:s forskning ska vara internationellt ledande och ha stort genomslag.

KTH ska bedriva framstående grundforskning och tillämpad forskning i starka internationella forskningsmiljöer som genomsyras av öppenhet, integritet och akademisk frihet. Vi ska vara en drivande kraft globalt för att sammanföra olika kompetenser och resurser inom forskning och innovation. Vi ska bidra till den omställning som krävs för ett hållbart samhälle genom tvärvetenskapliga angreppssätt och samverkan med framstående lärosäten, näringsliv och andra samhällsaktörer. 

Våra lärare och forskare ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar att bedriva forskning och vi ska ha förmåga att strategiskt rekrytera internationellt framstående personer. Vi ska främja ett starkt akademiskt ledarskap och våra forskningsmiljöer ska vara inkluderande och jämställda. Våra forskningsinfrastrukturer ska vara högkvalitativa och främja banbrytande forskning och kunskapsutbyte. Vår forskning ska ha hög trovärdighet, vila på god forskningssed och vara öppen och tillgänglig. KTH ska ta en aktiv roll på europeisk och nationell nivå i frågor om utvecklingen av forskningspolitik och finansiering.

Arbetsmiljö och studiemiljö

KTH:s arbetsmiljö och studiemiljö ska vara attraktiv, inkluderande och jämställd.

KTH:s framgång byggs av våra medarbetare och studenter. Vi ska attrahera framstående lärare och forskare och ambitiösa studenter från hela världen. Vi ska attrahera rätt kompetens till ett verksamhetsstöd som bidrar till utbildningens och forskningens kvalitet. Vi ska vara ett utvecklingsinriktat och internationellt universitet som kännetecknas av jämställdhet, mångfald och lika villkor. Våra medarbetares och studenters olika egenskaper, bakgrunder och kulturer är en tillgång som främjar hög kvalitet i verksamheten. Våra campusmiljöer ska vara hållbara, tillgängliga och levande.

Arbetsmiljön ska vara kreativ och trygg där medarbetare trivs och ges förutsättningar att nå framgång i sina arbetsuppgifter. Vi ska värdesätta att våra medarbetare har balans mellan arbete och fritid och kan erbjudas flexibla arbetsformer. Våra medarbetare ska ha goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.

Studiemiljön ska vara trygg och kännetecknas av ett rikt och inkluderande studentliv som skapar upplevelser, sociala kontakter och mervärden för studenternas långsiktiga utveckling. Våra fysiska och digitala lär- och studiemiljöer ska stödja samarbete och interaktion mellan studenter och lärare.

Effektiv och hållbar resursanvändning

KTH:s arbetssätt ska vara effektiva, hållbara och framåtsyftande.

KTH ska ha förmåga att göra prioriteringar och förändringar för att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Vår ekonomi ska vara i balans och vi ska använda våra resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi ska ha enkla och ändamålsenliga processer och stödet för utbildning och forskning ska vara effektivt och verksamhetsnära. Digitala lösningar ska förenkla administrationen och användas för att utveckla verksamheten. Vi ska ha en effektiv och långsiktig lokalplanering med klimatanpassade byggnader som är utformade efter verksamhetens behov och förutsättningar.

Vår organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning, effektiv beredning och snabba beslutsvägar. Kollegialitet, medarbetarskap och studentinflytande ska vara grundläggande för vårt utvecklingsarbete och vi ska ha ett ledarskap som främjar alla medarbetares delaktighet. En stark och framåtsyftande kvalitetskultur ska genomsyra arbetet med uppföljning och utveckling av verksamheten.