Till innehåll på sidan

Publicering av styrdokument

Här publiceras universitetsgemensamma mål, planer och regler. Nedan finns en förteckning innehållande information om nya, ändrade och upphävda styrdokument sedan 1 juni 2019. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument).

Kontakt

Frågor som rör publicering av styrdokument hanteras av ledningskansliet vid det gemensamma verksamhetsstödet ( styrdokument@kth.se ).

Ändringslogg från och med 1 juni 2019

Datum Status Styrdokumentets namn
2021-11-01 Ny Riktlinje om anknytning som affilierad fakultet  (V-2021-0642)
2021-11-01 Upphävd Riktlinje för affilierad fakultet vid KTH (V-2011-0407)
2021-11-01 Ny Riktlinje om anknytning som affilierad professor  (V-2021-0643)
2021-11-01 Upphävd Anvisning om utnämning till affilierad professor (930-2004-3651)
2021-10-08 Ändrad Handläggningsordning för arbete med styrdokument  (V-2021-0497)
2021-10-01 Ändrad Handläggningsordning för inkomna överklaganden  (V-2021-0597)
2021-09-14 Ändrad Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed  (V-2021-0539)
2021-09-01 Upphävd Riktlinje om KTH:s ekonomihandbok (V-2021-0580)
2021-09-01 Upphävd Anvisning om skadeanmälan för studenter (V-2021-0582)
2021-07-01 Ändrad Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer  (V-2021-0378)
2021-07-01 Ändrad Riktlinje om läsårets förläggning och planering  (V-2021-0377)
2021-07-01 Ändrad Handläggningsordning för validering  (V-2021-0477)
2021-06-21 Ny Arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet  (V-2021-0484)
2021-06-21 Upphävd Förvaltningschefens vidaredelegationer (V-2014-0581)
2021-06-21 Ny

Strategi för deltagande i Horisont Europa 2021-2027  (VF-2021-0194)

2021-06-15 Ny Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2021-0483)
2021-06-15 Ändrad Delegationsordning vid KTH  (V-2021-0483)
2021-06-14 Ändrad

Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter  (V-2021-0452)

2021-06-09 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2021-0407)
2021-06-09 Ändrad Policy för hållbar utveckling  (V-2021-0436)
2021-06-01 Ny Riktlinje om distansarbete och tillfälligt hemarbete  (V-2021-0385)
2021-06-01 Upphävd Anvisning om distansarbete och tillfälligt hemarbete (V-2018-0584)
2021-05-03 Ändrad Riktlinje om gränsbelopp vid representation, personalvårdsförmåner och gåvor  (V-2021-0229)
2021-05-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH  (V-2021-0345)
2021-04-30 Ny Rutin om hantering av sökande med skyddad identitet (skyddad folkbokföring) i ett anställningsärende  (V-2021-0334)
2021-04-26 Ny Riktlinje om uppsägning av arbetstagare som uppnår den ålder då rätten att kvarstå i anställning upphör enligt 32 a § LAS  (V-2021-0257)
2021-04-26 Ny Riktlinje om anknytning som professor emeritus med överenskommelse om vetenskaplig verksamhet vid KTH  (V-2021-0295)
2021-04-26 Upphävd Riktlinje om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritus (V-2018-0583)
2021-04-13 Upphävd Riktlinje om besök vid KTH (V-2021-0275)
2021-03-22 Ny Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH under 2021-2022  (V-2021-0209)
2021-02-02 Ny Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025  (V-2021-0088)
2021-02-02 Ny KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045  (V-2021-0087)
2021-02-02 Upphävd Övergripande mål och åtgärder för KTH:s genomförande av Klimatramverket för universitet och högskolor (V-2019-0977)
2021-02-02 Upphört KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020
2021-02-01 Ändrad Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)  (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Anvisning om huvudområden i kandidat-, magister- och masterexamina på KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Benämning för examina på KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Inriktning för magisterexamen med ämnesbredd på KTH (V-2021-0017).
2021-02-01 Avpublicerad 1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Anvisning gällande studenter som påbörjat studier senast 2007-06-30 och önskar erhålla examen enligt regler som gäller från och med 2007-07-01 (V-2021-0022)
2021-01-21 Upphävd Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps inklusive stoppdatum (V-2020-0871)
2021-01-20 Upphävd Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå (V-2020-0872)
2021-01-18 Ny

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

 (V-2020-0650)

2021-01-18 Upphävd Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om ändring i kursplan samt ändring av övriga kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om avveckling av kurs (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje - examinator på KTH (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning om betyg på kurs (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH- kurser (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning om rätten för studerande att begära en extra tentamen (V-2020-0650)
2021-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2020-0813)
2021-01-01 Ny Riktlinje om hantering av forskningsdata  (V-2020-0678)
- - -
2020-12-01 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2020-0009)
2020-11-16 Ny Handläggningsordning för KTH:s priser och utmärkelser  (V-2020-0779)
2020-11-04 Upphävd Anvisning om hantering av internationella avtal rörande studentutbyte (V-2020-0747)
2020-11-01 Ny Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s anknutna stiftelser (V-2020-0655)
2020-11-01 Upphävd Placeringsriktlinje för KTH:s stiftelsekapital (V-2016-1110)
2020-11-01 Ny Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH  (V-2020-0654)
2020-11-01 Upphävd Ansvarsfördelning, arbetsordning och interna instruktioner för de KTH-anknutna stiftelserna (VT-2017-0016)
2020-07-01 Upphört Föreskrift om val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen (V-2019-0898)
2020-06-16 Ändrad Riktlinje om annonsering av anställning  (V-2020-0451)
2020-06-10 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2020-0326)
2020-06-10 Ny Policy för digitalisering på KTH  (V-2020-0402)
2020-05-15 Ny Handläggningsordning för arbete med styrdokument  (V-2020-0328)
2020-05-14 Ny Riktlinje om styrdokument  (V-2020-0327)
2020-05-14 Upphävd Riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument (genom V-2020-0327)
2020-04-24 Ny

Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte  (V-2020-0304)

2020-03-10 Ny Riktlinje för bisyssla vid KTH  (V-2020-0189)
2020-03-10 Upphävd Riktlinje för bisysslor (genom V-2020-0189)
2020-02-19 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för internrevisionen  (V-2020-0105)
- - -
2019-12-17 Ny Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed  (V-2019-1034)
2019-12-17 Upphävd Anvisning om oredlighet i vetenskaplig verksamhet (genom V-2019-1034)
2019-12-11 Ny Anvisning om utnämning av hedersdoktor  (V-2019-1086)
2019-12-11 Upphävd Fakultetsrådets arbetsordning (FR-protokoll nr 9/2019)
2019-12-11 Upphävd Riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning inklusive bedömning av reell kompetens (V-2019-1111)
2019-12-11 Upphävd Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund-och avancerad nivå (v-2019-1110)
2019-12-11 Upphävd Anvisning om uppflyttning av studerande inom arkitekt- och civilingenjörsutbildningen, master- och magisterutbildningen (V-2019-1109)
2019-12-04 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2019-1003)
2019-10-21 Ny Anvisning om hantering av överklaganden
2019-10-21 Upphävd

Anvisning för hantering av överklaganden vid KTH i antagningsärenden

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för hantering av överklaganden av beslut om studieuppehåll

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för handläggning av överklaganden av beslut om tillgodoräknande

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för beslut och hantering av överklaganden i anställningsärenden

2019-08-20 Ändrad Anvisning om användning av lokaler och tillträde till desamma
2019-08-20 Upphävd Anvisning om regler för affischering utomhus, tillfällig försäljning/marknadsföring/arrangemang
2019-06-18 Ändrad Delegationsordning vid KTH
2019-06-18 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (ändrad i 4.3.2 och 4.3.5)
2019-06-18 Ny Riktlinje om utbildningens organisation
2019-06-18 Upphävd Riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig (se istället riktlinje om utbildningens organisation)
2019-06-18 Ny Riktlinje till anställningsordningen  (ersatt fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen)
2019-06-18 Ändrad Riktlinje om kursvärdering och kursanalys
2019-06-11 Ändrad Anställningsordning vid KTH
2019-06-11 Ny Arbetsordning vid KTH
2019-06-11 Ändrad Anvisningar om antagning som docent
2019-06-11 Upphävd Fakultetsrådets delegationsordning
2019-06-11 Upphävd Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen
2019-06-11 Ändrad Personalpolicy
2019-06-11 Ändrad Kvalitetspolicy
2019-06-11 Ändrad Etisk policy
2019-06-11 Ändrad Policy för hållbar utveckling
2019-06-11 Ändrad Säkerhetspolicy
2019-06-11 Upphävd Anvisning om inrättande av vidareutbildningskurser
2019-06-11 Ändrad Riktlinje om studentinflytande
2019-06-11 Ändrad Anvisning om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte - Cotutelle
2019-06-11 Ändrad Riktlinje om läsårets förläggning och planering
2019-06-11 Ändrad Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå med gemensam utbildningsplan
2019-06-11 Upphävd Anvisning om arbetssätt vid rekrytering av ledningspersonal
2019-06-11 Upphävd Anvisning om tillsättning av rektor och prorektorer
2019-06-05 Ny Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå)
2019-06-05 Upphävd Riktlinje om inrättande av kurs på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå
2019-06-05 Ny Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå)
2019-06-05 Ny Riktlinje om avveckling av kurs (ej forskarnivå)
2019-06-05 Upphävd Anvisning om kurser som utgått ur utbildningsplan
2019-06-05 Ändrad Riktlinje om ändring i kursplan samt ändring av övriga kursuppgifter i Ladok