Till innehåll på sidan

Publicering av styrdokument

Här publiceras universitetsgemensamma mål, planer och regler. Nedan finns en förteckning innehållande information om nya, ändrade och upphävda styrdokument. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument).

Kontakt

Frågor som rör publicering av styrdokument hanteras av ledningskansliet vid det gemensamma verksamhetsstödet ( styrdokument@kth.se ).

Ändringslogg

Gäller från och med Status Styrdokumentets namn
2022-07-01 Ny Delegationsordning avseende forskningsavtal  (V-2022-0398)
2022-07-01 Ändrad Delegationsordning vid KTH  (V-2022-0399)
2022-07-01 Ny Handläggningsordning för arbete med forskningsavtal  (V-2022-0400)
2022-07-01 Upphävd Delegation från vicerektor för forskning avseende forskningsavtal (V-2022-0399)
2022-06-17 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2022-0397)
2022-05-25 Ny Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk  (V-2022-0343)
2022-04-13 Upphävd Fakultetsrådets anvisning om centralt finansierad sabbatsperiod för lärare (V-2022-0241)
2022-04-01 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2022-0202)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om inrättande av forskarskola (V-2016-0278)
2022-04-01 Upphävd Övergångsbestämmelser avseende studier på forskarnivå för doktorander som är inskrivna före 2011-02-01 (V-2010-0672)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte – Cotutelle (V-2019-0604)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på forskarnivå med gemensam utbildningsplan (V-2018-0737)
2022-04-01 Ny Riktlinje om hantering av centrum inom forskning  (V-2022-0046)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om centra vid KTH (VF-2009-0072)
2022-03-23 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0207)
2022-03-01 Ny Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram  (V-2022-0084)
2022-03-01 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2022-0053)
2022-03-01 Upphävd Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå (V-2018-0412)
2022-02-08 Ny

Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke (V-2022-0664)

2022-02-01 Ändrad Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte  (V-2022-0042)
2022-01-28 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0023)
2022-01-26 Upphävd Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå (V-2022-0010)
2022-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2021-0742)

2022-01-01

Ny Verksamhetsplan för KTH:s gemensamma verksamhetsstöd  (V-2021-0886)
2022-01-01 Ny Verksamhetsplan för KTH år 2022  (V-2021-0802)
2021-12-08 Ny Uppgifter och beslutanderätter för KTH:s anknutna stiftelser  (V-2021-0829)
2021-11-18 Ändrad Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter  (V-2021-0789)
2021-11-17 Ny Uppgifter och beslutanderätt inom exportkontroll  (V-2021-0715)
2021-11-02 Ny Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2022/2023  (V-2021-0717)
2021-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH  (V-2021-0666)
2021-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTHs anknutna stiftelser  vid KTH (V-2021-0667)
2021-11-01 Ny Riktlinje om anknytning som affilierad fakultet  (V-2021-0642)
2021-11-01 Upphävd Riktlinje för affilierad fakultet vid KTH (V-2011-0407)
2021-11-01 Ny Riktlinje om anknytning som affilierad professor  (V-2021-0643)
2021-11-01 Upphävd Anvisning om utnämning till affilierad professor (930-2004-3651)
2021-10-08 Ändrad Handläggningsordning för arbete med styrdokument  (V-2021-0497)
2021-10-01 Ändrad Handläggningsordning för inkomna överklaganden  (V-2021-0597)
2021-09-14 Ändrad Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed  (V-2021-0539)
2021-09-01 Upphävd Riktlinje om KTH:s ekonomihandbok (V-2021-0580)
2021-09-01 Upphävd Anvisning om skadeanmälan för studenter (V-2021-0582)
2021-07-01 Ändrad Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer  (V-2021-0378)
2021-07-01 Ändrad Riktlinje om läsårets förläggning och planering  (V-2021-0377)
2021-07-01 Ändrad Handläggningsordning för validering  (V-2021-0477)
2021-06-21 Ny Arbets- och delegationsordning för det gemensamma verksamhetsstödet  (V-2021-0484)
2021-06-21 Upphävd Förvaltningschefens vidaredelegationer (V-2014-0581)
2021-06-21 Ny

Strategi för deltagande i Horisont Europa 2021-2027  (VF-2021-0194)

2021-06-15 Ny Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2021-0483)
2021-06-15 Ändrad Delegationsordning vid KTH  (V-2021-0483)
2021-06-14 Ändrad

Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter (V-2021-0452)

2021-06-09 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2021-0407)
2021-06-09 Ändrad Policy för hållbar utveckling  (V-2021-0436)
2021-06-01 Ny Riktlinje om distansarbete och tillfälligt hemarbete  (V-2021-0385)
2021-06-01 Upphävd Anvisning om distansarbete och tillfälligt hemarbete (V-2018-0584)
2021-05-03 Ändrad Riktlinje om gränsbelopp vid representation, personalvårdsförmåner och gåvor  (V-2021-0229)
2021-05-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid KTH  (V-2021-0345)
2021-04-30 Ny Rutin om hantering av sökande med skyddad identitet (skyddad folkbokföring) i ett anställningsärende  (V-2021-0334)
2021-04-26 Ny Riktlinje om uppsägning av arbetstagare som uppnår den ålder då rätten att kvarstå i anställning upphör enligt 32 a § LAS  (V-2021-0257)
2021-04-26 Ny Riktlinje om anknytning som professor emeritus med överenskommelse om vetenskaplig verksamhet vid KTH  (V-2021-0295)
2021-04-26 Upphävd Riktlinje om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritus (V-2018-0583)
2021-04-13 Upphävd Riktlinje om besök vid KTH (V-2021-0275)
2021-03-22 Ny Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH under 2021-2022  (V-2021-0209)
2021-02-02 Ny Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025  (V-2021-0088)
2021-02-02 Ny KTH:s universitetsövergripande hållbarhetsmål 2021-2025 och klimatmål 2021-2045  (V-2021-0087)
2021-02-02 Upphävd Övergripande mål och åtgärder för KTH:s genomförande av Klimatramverket för universitet och högskolor (V-2019-0977)
2021-02-02 Upphört KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020
2021-02-01 Ändrad Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)  (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Anvisning om huvudområden i kandidat-, magister- och masterexamina på KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Benämning för examina på KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Inriktning för magisterexamen med ämnesbredd på KTH (V-2021-0017).
2021-02-01 Avpublicerad 1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH (V-2021-0017)
2021-02-01 Upphävd Anvisning gällande studenter som påbörjat studier senast 2007-06-30 och önskar erhålla examen enligt regler som gäller från och med 2007-07-01 (V-2021-0022)
2021-01-21 Upphävd Rutin för arbetet med läsårsplanering i Kopps inklusive stoppdatum (V-2020-0871)
2021-01-20 Upphävd Riktlinje om stoppdatum för utbildningsutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå (V-2020-0872)
2021-01-18 Ny

 (V-2020-0650)

2021-01-18 Upphävd Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om ändring i kursplan samt ändring av övriga kursuppgifter i Ladok (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje om avveckling av kurs (ej forskarnivå) (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Riktlinje - examinator på KTH (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning om betyg på kurs (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning för lärandemål och målrelaterade betygskriterier för KTH- kurser (V-2020-0650)
2021-01-18 Upphävd Anvisning om rätten för studerande att begära en extra tentamen (V-2020-0650)
2021-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2020-0813)
2021-01-01 Ny Riktlinje om hantering av forskningsdata  (V-2020-0678)