Till innehåll på sidan

Nyheter och ändringar

Här lämnas information om nya, ändrade och upphävda styrdokument från och med juni 2019. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument).

Datum Status Styrdokumentets namn
2020-07-01 Upphört Föreskrift om val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen (V-2019-0898)
2020-06-16 Ändrad Riktlinje om annonsering av anställning  (V-2020-0451)
2020-06-10 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2020-0326)
2020-06-10 Ny Policy för digitalisering på KTH  (V-2020-0402)
2020-05-15 Ny Handläggningsordning för arbete med styrdokument  (V-2020-0328)
2020-05-14 Ny Riktlinje om styrdokument  (V-2020-0327)
2020-05-14 Upphävd Riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument (genom V-2020-0327)
2020-04-24 Ny

Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte  (V-2020-0304)

2020-03-10 Ny Riktlinje för bisyssla vid KTH  (V-2020-0189)
2020-03-10 Upphävd Riktlinje för bisysslor (genom V-2020-0189)
2020-02-19 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för internrevisionen  (V-2020-0105)
2019-12-17 Ny Riktlinje om hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed  (V-2019-1034)
2019-12-17 Upphävd Anvisning om oredlighet i vetenskaplig verksamhet (genom V-2019-1034)
2019-12-11 Ny Anvisning om utnämning av hedersdoktor  (V-2019-1086)
2019-12-11 Upphävd Fakultetsrådets arbetsordning (FR-protokoll nr 9/2019)
2019-12-11 Upphävd Riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning inklusive bedömning av reell kompetens (V-2019-1111)
2019-12-11 Upphävd Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund-och avancerad nivå (v-2019-1110)
2019-12-11 Upphävd Anvisning om uppflyttning av studerande inom arkitekt- och civilingenjörsutbildningen, master- och magisterutbildningen (V-2019-1109)
2019-12-04 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2019-1003)
2019-10-21 Ny Anvisning om hantering av överklaganden
2019-10-21 Upphävd

Anvisning för hantering av överklaganden vid KTH i antagningsärenden

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för överklaganden av beslut om anstånd med att påbörja studierna

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för hantering av överklaganden av beslut om studieuppehåll

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för handläggning av överklaganden av beslut om tillgodoräknande

2019-10-21 Upphävd

Anvisning för beslut och hantering av överklaganden i anställningsärenden

2019-08-20 Ändrad Anvisning om användning av lokaler och tillträde till desamma
2019-08-20 Upphävd Anvisning om regler för affischering utomhus, tillfällig försäljning/marknadsföring/arrangemang
2019-06-18 Ändrad Delegationsordning vid KTH
2019-06-18 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (ändrad i 4.3.2 och 4.3.5)
2019-06-18 Ny Riktlinje om utbildningens organisation
2019-06-18 Upphävd Riktlinje om ansvarsområden m.m. för grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig och programansvarig (se istället riktlinje om utbildningens organisation)
2019-06-18 Ny Riktlinje till anställningsordningen  (ersatt fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen)
2019-06-18 Ändrad Riktlinje om kursvärdering och kursanalys
- - -
2019-06-11 Ändrad Anställningsordning vid KTH
2019-06-11 Ny Arbetsordning vid KTH
2019-06-11 Ändrad Anvisningar om antagning som docent
2019-06-11 Upphävd Fakultetsrådets delegationsordning
2019-06-11 Upphävd Fakultetsrådets anvisningar till anställningsordningen
2019-06-11 Ändrad Personalpolicy
2019-06-11 Ändrad Kvalitetspolicy
2019-06-11 Ändrad Etisk policy
2019-06-11 Ändrad Policy för hållbar utveckling
2019-06-11 Ändrad Säkerhetspolicy
2019-06-11 Upphävd Anvisning om inrättande av vidareutbildningskurser
2019-06-11 Ändrad Riktlinje om studentinflytande
2019-06-11 Ändrad Anvisning om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte - Cotutelle
2019-06-11 Ändrad Riktlinje om läsårets förläggning och planering
2019-06-11 Ändrad Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på grundnivå och avancerad nivå med gemensam utbildningsplan
2019-06-11 Upphävd Anvisning om arbetssätt vid rekrytering av ledningspersonal
2019-06-11 Upphävd Anvisning om tillsättning av rektor och prorektorer
- - -
2019-06-05 Ny Riktlinje om inrättande av kurs (ej forskarnivå)
2019-06-05 Upphävd Riktlinje om inrättande av kurs på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå
2019-06-05 Ny Riktlinje om innehåll i kursplan (ej forskarnivå)
2019-06-05 Ny Riktlinje om avveckling av kurs (ej forskarnivå)
2019-06-05 Upphävd Anvisning om kurser som utgått ur utbildningsplan
2019-06-05 Ändrad Riktlinje om ändring i kursplan samt ändring av övriga kursuppgifter i Ladok