Till innehåll på sidan

Publicering av styrdokument

Här publiceras universitetsgemensamma mål, planer och regler. Här finns också länkar till skolornas egna styrdokument. Nedan finns en förteckning innehållandes information om nya, ändrade och upphävda styrdokument. Klickar du på styrdokumentets namn kommer du till den webbsida där styrdokumentet finns publicerad (tillsammans med andra styrdokument).

Kontakt

Frågor som rör publicering av styrdokument hanteras av ledningskansliet inom verksamhetsstödet ( styrdokument@kth.se ).

Ändringslogg

Gäller från och med Status Styrdokumentets namn
2023-05-29 Ändrad Handläggningsordning för KTH:s priser och utmärkelser  (V-2023-0422)
2023-05-15 Ändrad Delegationsordning avseende KTH:s anknutna stiftelser  (V-2023-0402)
2023-05-01 Ny Universitetsgemensam rutin för KTH:s närvaro i webbaserade kanaler (KTH:s webbregler)  (V-2022-0138)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s närvaro i sociala medier (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för upprättande och drift av KTH:s internettjänster med användargenererat innehåll (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s officiella webbpublicering (V-2022-0137)
2023-05-01 Upphävd Riktlinje - KTH:s regler för spridning av information via www (V-2022-0137)
2023-04-01 Ändrad Riktlinje om möten och resor  (V-2023-0236)
2023-03-24 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2023-0185)
2023-03-24 Ändrad Riktlinje till anställningsordningen  (V-2023-0186)
2023-03-24 Ändrad Delegationsordning för KTH  (V-2023-0244)
2023-03-24 Ny Universitetsgemensam rutin för utrangering av stöldbegärlig IT-utrustning, AV-utrustning och mobiler  (V-2023-0226)
2023-02-17 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2023-0091)
2023-01-26 Ändrad Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke  (V-2023-0048)
2023-01-23 Ändrad Handläggningsordning för arbete med forskningsavtal  (V-2023-0020)
2023-01-01 Ny Verksamhetsplan för KTH 2023–2025  (V-2022-0649)
2023-01-01 Ny Verksamhetsplan för verksamhetsstödet åren 2023–2025  (V-2022-0773)
2023-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2022-0653)
2023-01-01 Ändrad Arbets- och delegationsordning för verksamhetsstödet vid KTH  (V-2022-0780)
2023-01-01 Ny Delegationsordning för KTH  (V-2022-0779)
2023-01-01 Upphävd Delegationsordning vid KTH (V-2019-0627, V-2021-0483, V-2022-0399)
2023-01-01 Upphävd Delegationsordning avseende forskningsavtal (V-2022-0398)
2023-01-01 Upphävd Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter (V-2021-0483, V-2022-0023 och V-2022-0207)
2023-01-01 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2022-0691)
2022-12-08 Ändrad Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter  (V-2022-0734)
2022-12-01 Ändrad Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH  (V-2022-0650)
2022-12-01 Ny Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023—2027  (V-2022-0710)
2022-12-01 Ny Riktlinje om bisysslor  (V-2022-0669)
2022-12-01 Upphävd Riktlinje för bisyssla vid KTH (V-2020-0189).
2022-11-08 Ändrad Delegationsordning avseende KTHs anknutna stiftelser  (V-2022-0635)
2022-10-25 Ny Föreskrift om val av de tre ledamöter till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan som utses av lärarna  (V-2022-0552)
2022-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för KTH:s anknutna stiftelser  (V-2022-0572)
2022-11-01 Ändrad Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av KTH:s anknutna stiftelser  (V-2022-0571)
2022-10-01 Ny Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2023/2024  (V-2022-0577)
2022-07-17 Ny Handläggningsordning för inkomna rapporter om missförhållanden i enlighet med lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden  (V-2022-0445)
2022-07-01 Ny Delegationsordning avseende forskningsavtal  (V-2022-0398)
2022-07-01 Ändrad Delegationsordning vid KTH  (V-2022-0399)
2022-07-01 Ny Handläggningsordning för arbete med forskningsavtal  (V-2022-0400)
2022-07-01 Upphävd Delegation från vicerektor för forskning avseende forskningsavtal (V-2022-0399)
2022-06-17 Ändrad Arbetsordning vid KTH  (V-2022-0397)
2022-05-25 Ny Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk  (V-2022-0343)
2022-04-13 Upphävd Fakultetsrådets anvisning om centralt finansierad sabbatsperiod för lärare (V-2022-0241)
2022-04-01 Ändrad Riktlinje om utbildning på forskarnivå  (V-2022-0202)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om inrättande av forskarskola (V-2016-0278)
2022-04-01 Upphävd Övergångsbestämmelser avseende studier på forskarnivå för doktorander som är inskrivna före 2011-02-01 (V-2010-0672)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje om gemensam handledning av doktorand med annat lärosäte – Cotutelle (V-2019-0604)
2022-04-01 Upphävd Riktlinje för KTH:s deltagande i utbildningssamarbeten på forskarnivå med gemensam utbildningsplan (V-2018-0737)
2022-04-01 Ny Riktlinje om hantering av centrum inom forskning  (V-2022-0046)
2022-04-01 Upphävd Anvisning om centra vid KTH (VF-2009-0072)
2022-03-23 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0207)
2022-03-01 Ny Riktlinje om inrättande och avveckling av utbildningsprogram  (V-2022-0084)
2022-03-01 Ändrad Anställningsordning vid KTH  (V-2022-0053)
2022-03-01 Upphävd Riktlinje om process vid förändring av programutbud på grundnivå och avancerad nivå (V-2018-0412)
2022-02-08 Ny

Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke (V-2022-0664)

2022-02-01 Ändrad Rutin om ärendehantering vid rektors besluts- och informationsmöte  (V-2022-0042)
2022-01-28 Ändrad Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter  (V-2022-0023)
2022-01-26 Upphävd Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå (V-2022-0010)
2022-01-01 Ändrad Antagningsordning vid KTH  (V-2021-0742)

2022-01-01

Ny Verksamhetsplan för KTH:s gemensamma verksamhetsstöd  (V-2021-0886)
2022-01-01 Ny Verksamhetsplan för KTH år 2022  (V-2021-0802)