Till innehåll på sidan

GU:s rekommendationer för examination VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti

EXAMINATION

Publicerad 2020-05-15

Detta är en samlad bild av förutsättningarna för examination (förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå) VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti.

Bakgrund

På grund av situationen med covid-19 har rektor beslutat att examination på distans ska genomföras vid all examination som äger rum under period 2020-04-14 – 08-22 (V-2020-0273). Beslutet gäller för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå.

Mot bakgrund av detta har grundutbildningsutskottet beslutat om följande rekommendationer som gäller för tentamens- och omtentamensperioderna v 22-23 och vecka 33-34. Rekommendationerna baseras på det arbete som gjordes inför omtentamensperioden v 16 samt erfarenheter från deltagande studenter och personal.

Rekommendationer från Grundutbildningsutskottet (GU)

Examinator bör i samråd med studierektor och kollegor utvärdera förutsättningarna för att ersätta skriftlig salstentamen med digitala alternativ. Salstentamen ersätts i första hand med en hemtentamen utan övervakning som vid behov kompletteras med en muntlig examination där tentanderna redogör för sina lösningar, samt i andra hand med en s.k. digital salstenta med övervakning.

Hemtentamen

Vid hemtentamen genomförs den skriftliga delen av tentamen i Canvas med inlämningsuppgifter, quizzar eller en kombination av dessa. Vid hemtentamen sker ingen övervakning och den kan pågå antingen under flera dagar eller en kortare tidsperiod (timmar). Ofta tillåts fler hjälpmedel under en hemtenta än under en skriftlig salstentamen och examinationsuppgifterna ska utformas utifrån det. Examinator beslutar om skrivtid och tillåtna hjälpmedel. Om en muntlig del genomförs används ett Zoom-möte där en eller flera tentander redogör för sin skriftliga examination och svarar på frågor kring den i syfte att verifiera tentandens kunskaper och förmågor. Den muntliga examinationen måste dokumenteras och arkiveras. Hela examinationen ska vara genomförd innan tentamensperiodens slut. Legitimationskontroll ska ske vid den muntliga examinationen.

Digital salstentamen

Alternativt ersätts den skriftliga salstentamen med en s.k. digital salstenta. En digital salstentamen genomförs i Canvas med inlämningsuppgifter, quizzar eller en kombination av dessa samtidigt som tentanden övervakas i ett Zoom-möte av tentamensvakter. Vid en digital salstenta erhåller studenterna tentamenslydelsen digitalt och kan antingen lösa problemen digitalt eller lösa problemen för hand på papper som sedan skannas med appen ScanPro och lämnas in digitalt. Legitimationskontroll ska ske vid digitala salstentamen. Denna kompletteras sedan med stickprov där tentanden blir uppringd och får redogöra för sin skriftliga examination i syfte att verifiera tentandens kunskaper och förmågor.

Informtion till studenter

För all examination måste tentanderna få skriftlig information i förväg där examinationen beskrivs. Det rekommenderas starkt att respektive kursansvarig/examinator arrangerar övningssessioner en vecka före tentamenstillfället där man tillsammans med studenterna går igenom hur examinationen kommer gå till. Under examinationen ska tentanden kunna ställa frågor till lärare om förtydliganden av tentamen. Vidare uppmanas lärare att rätta de skriftliga uppgifterna i Canvas-funktionen ”Speedgrader” samt att använda automaträttade uppgifter när så är lämpligt. Vid formulering av examinationen måste hänsyn tas till tidsåtgången för de administrativa moment som tentanden förväntas göra (t.ex. skanning och inlämning av uppgifter).

Muntlig examination

I kurser med få deltagare rekommenderas att den skriftliga salstentamen ersätts med muntlig examination. Den muntliga examinationen genomförs som ett Zoom-möte där tentanderna svarar på frågor eller löser problem i syfte att verifiera sina kunskaper och förmågor. Legitimationskontroll ska ske vid den muntliga examinationen och ljudet från Zoom-mötet spelas in som dokumentation av prestationen i enlighet med UKÄ:s rekommendationer.

Att tänka på vid examination på distans

Att genomföra examination på distans kan innebära att man behöver tänka om hur kunskaper och färdigheter examineras och bedöms. En rekommendation är därför att innan du börjar “bygga” dina examinerande uppgifter för examinationer på distans reflekterar över vilka lärandemål du har i kursen samt hur studenten skulle kunna uppfylla dessa mål på andra sätt än genom skriftlig salstentamen, till exempel via ovan nämnda alternativ.

Handledning om examination

Vill du eller ditt lärarlag/kollegor ha handledning kring val och utformning av examination med anledning av ändrade examinationsformer? Handledningen kommer att vara tillgänglig hela sommaren.

Maila: e-learning@kth.se

OBS! märk ditt ärende: handledning examination

Genomförande av examination på distans

Översikt för genomförande

Processkarta över vem gör vad. Beskrivs i texten nedan.
Översiktsprocess för genomförande av examination på distans.

Examinationskursrum och inläsning av anmälda studenter

Särskilda examinationskursrum skapas i Canvas för alla examinationer planerade att genomföras under kommande tentamensperiod. Om det finns ett aktivitetstillfälle i Ladok för examinationen när tentamensanmälan öppnar så skapas då ett examinationsrum i Canvas. Studenter som anmält sig på aktivitetstillfället läggs till när tentamensanmälan har stängt. Examinator i respektive kurs får behörighet till examinationskursrummet och kan hitta det i sin personliga meny. Examinationskursrummen ska användas för att säkerställa ett endast anmälda studenter har tillgång till examinationsuppgiften, dessa läses in till kursrummen då tentamensanmälan har stängt.

I den personliga menyn kan ett examinationsrum till exempel se ut så här:

Examinationsrummen i Canvas baseras på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Detta innebär i praktiken att examinationskursrummen har ett antal förinställningar, en startsida och hederskodex för studenter. Den lärare som inte vill använda innehållet kan redigera och ersätta det med eget material. Examinationskursrummen är opublicerade och bör endast publiceras om/när de ska användas. Notera att i examinationskursrummen så kan studenter inte se andra studenter (eller studentgrupper) och fliken Personer är inaktiverad för de.

Examinatorer har behörighet att lägga till andra lärare och kollegor i examinationskursrummet så att dessa kan hjälpa till med förberedelser och genomförande av examinationen. Det finns snabbguider kring hur examinator kan lägga till kollegor, hur man lägger till förlängd skrivtid för studenter som har rätt till det och hur man rättar med Canvas Speedgrader. Mer information och länkar till dessa guider finns på sidan .

Viktiga tidpunkter under förberedelseperioden för omtentor i augusti 2020

18 juni: Allt material på denna sida och undersidor är uppdaterat för att gälla inför examinationer i augusti.

22 juni: Examinationskursrum finns tillgängliga för examinatorer med omtenta i augusti senast kl. 17.

30 juni: Sista dag att inkomma med önskemål om sammanslagning av examinationskursrum till IT-support@kth.se  (önskemål som inkommer senare hanteras först under v.31).

19 juli: Anmälningstiden för omtentor i augusti löper ut.

20 juli: Anmälda studenter till omtentaperioden i augusti är inlästa i examinationskursrummen kl. 17.

31 juli: Materialet på dessa sidor uppdateras och kompletteras till slutgiltig version inför examinationer i augusti.

3 augusti: Examinatorer bör planera in övningssessioner under vecka 32 för att ge kollegor och studenter möjlighet att öva i verktygen som ska användas vid examinationen. Även studenter som vid tentatillfället hanteras av tentafunka behöver medverka i skolans egna övningssessioner.

System att använda 

För examination på distans har Grundutbildningsutskottet beslutat att följande system ska användas: 

IT-supporten har utökade öppettider under v. 33-34

V. 33 -34 kommer IT-supporten ha utökade öppettider och beredskap.

Måndag 10/8 – fredag 14/8 och måndag 17/8 – fredag 21/8:

  • Kl. 07:00 – 19:30
  • Endast för pågående examinationer med förlängd skrivtid kl. 19:30 – 22:00

Kontakta IT-supporten på 08-790 66 00 och ange att du behöver support med en pågående tenta. Dessa ärenden är prioriterade och du kommer få så snabb hjälp som möjligt. 

Support och FAQ

  • För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta
  • För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola som även hjälper till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka.
  • För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se