Till innehåll på sidan

Lena Gumaelius utsedd till föreståndare för KTH Global Development Hub

Lösa globala utmaningar genom utbildningssamarbete

Lena Gumelius stående utanför ett KTH byggnad
Publicerad 2023-09-19

Lena Gumaelius har nyligen utsetts till att bli ny föreståndare för KTH:s ”Global development hub” (GDH). Detta är ett initiativ som skapats på KTH med syfte att främja utbildning och innovation i en global kontext. Det huvudsakliga målet för GDHs verksamhet är att bidra till en positiv samhällsutveckling genom ingenjörsutbildning. Detta vill man göra genom att ge våra studenter möjligheten att arbeta med globala utmaningar under sin studietid. Låt oss höra vad Lena Gumaelius själv har att säga om visionerna, målen och den resa som väntar framöver.

Skulle du kunna ge en kort introduktion till dig själv och din bakgrund i samband med global utveckling och innovation?

Jag är ingenjör från KTH i grunden. Jag har tidigare arbetat som chef och ledare under många år på KTH, mesta tiden på institutionen för Lärande. Nyligen har jag dock kommit tillbaka efter ett treårsuppdrag som prorektor på Mälardalens universitet. En bra utblick och erfarenhet som jag tar med mig i detta arbete. Jag kan inte direkt säga att jag har en bakgrund som kopplar till global utveckling eller innovation. Som forskare i Bioteknik, för länge sedan, var jag delaktig i ett SIDA-projekt där vi hade ett antal afrikanska doktorander, tror den erfarenheten ändå gjort att detta projekt känns extra spännande. Men, kanske är det just därför jag tycker det är så spännande att hoppa på uppdraget som föreståndare för GDH. Och GDH är så mycket mer än innovation och global utveckling. Projektet innehåller ju också de dimensioner jag har mer erfarenhet av, som utbildningsutveckling och universitetsledning. Av alla projekt som jag på något sätt varit inblandad i på KTH så är nog detta initiativ det som triggat mig och mina intressen mest. Jag tycker helt enkelt att GDH är viktigt, i detta arbete kan många av oss på KTH vara med och göra skillnad.

Kan du berätta för våra läsare vad din roll som ny föreståndare för KTH Global Development Hub innebär? Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden?

KTH har ganska nyligen tagit fram en Afrika strategi där det framgår att KTH vill vara aktiva i den samhällsutveckling som nu sker i Afrika. GDH är ett av de viktigaste verktygen för att skapa närvaro på ett aktivt sätt. Mitt uppdrag är helt enkelt att arbeta för att KTH utvecklar en bra plattform i Afrika, både för utbildningsutveckling, forskning och innovation. Med den kompetens vi har på KTH kan vi göra en enorm nytta i Afrika, och samtidigt kan vi hämta hem nya perspektiv och kunskaper från den afrikanska kontexten som är värdefulla här hemma.

Vision och uppdrag

KTH Global Development Hub har ambitiösa mål relaterade till globala utveckling. Vad tycker du är mest spännande med hubbens uppdrag, och vad är din vision för dess framtida inverkan?

Vårt arbete utgår ifrån att vi behöver få till en samhällstransformation för att åstadkomma en hållbar utveckling i världen. Ingenjörer och ingenjörskompetens spelar här en enormt stor roll, då teknisk utveckling hittills inte alltid gått hand i hand med en hållbar utveckling. Jag hoppas och tror att GDHs verksamhet bidrar till att skapa en teknisk utveckling som är hållbar. Genom att jobba tillsammans med afrikanska länder, som till exempel inte sitter fast i samma infrastruktur och tekniska system som vi har i Sverige, så kan vi tillsammans få syn på och testa nya sätt att lösa problem på både för den afrikanska kontinenten och här hemma.

Innovation är en central aspekt av detta initiativ. Hur planerar du att utnyttja din expertis för att främja innovation samarbetet med olika intressenter?

Ett av hubbens viktigaste verktyg är utmaningsdriven utbildning . Genom att låta studenter arbeta med samhällsutmaningar tillsammans med sina lärare och externa aktörer redan under sin studietid tränar de upp sin förmåga att ta fram innovationer. En förmåga som de dels kommer att kunna använda under sin studietid, men framför allt som verksamma ingenjörer. Inom GDH arbetar vi med att öka antalet utmaningsdrivna aktiviteter både på KTH och på våra partneruniversitet i Afrika. Det innebär att vi försöker sprida konceptet genom marknadsföring till universitetsledningar och lärare, samt erbjuda kurser för lärare.

Verksamheten innebär samarbete mellan utbildnings- och innovations-ekosystem i Sverige och afrikanska länder. Kan du berätta mer om dina strategier för effektivt tvärkulturellt engagemang i detta sammanhang?

Det tydligaste exemplet på tvärkulturellt arbete är våra mobilitetsaktiviteter. Varje år har KTH:s studenter möjlighet att delta i utmaningsdrivna kurser vid våra afrikanska partneruniversitet och afrikanska studenter möjlighet att delta i våra kurser här i Sverige. Även doktorander och lärare har möjlighet att besöka varandra. Framgent vill vi öka det kulturella samarbetet än mer genom att erbjuda utmaningsdrivna kurser digitalt. Då kan vi verkligen få till kurser där studenter arbetar tillsammans över hela världen.

Ett av de viktigaste målen är att skapa en skalbar modell som inspirerar andra. Hur tänker du uppnå detta mål, och vilka steg tror du är avgörande för att göra initiativet replikerbart?

Vi tror att framgångsfaktorerna för detta arbetssätt är att

  1. konceptet utmaningsdriven utbildning är flexibelt så att många kan anpassa sin undervisning till detta på sitt sätt;
  2. Samtidigt så vilar konceptet på en tydlig grund – där vi arbetar med de 17 hållbarhetsmålen i ett globalt perspektiv- vilket gör att det är lätt att förstå nyttan med arbetssättet:
  3. Och slutligen så ägnar vi mycket tid till att fundera på vilka relevanta parter som kan/ska vara med i nätverket, vilket gör att vi skapar ett värdefullt nätverk för alla aktörer.

Relevans och genomslag 

Porträtt av Lena Gumaelius
Universitetslektor Lena Gumaelius

Att säkerställa att lösningarna är relevanta och har genomslagskraft är avgörande. Hur kommer ni att arbeta för att säkerställa att de lösningar som tas fram av hubben adresserar de unika utmaningar som finns i både Sverige och Afrika?

Att ta fram innovationer som nyttiggörs i samhället tar tid. Det betyder att vår verksamhet sällan leder till en direkt ”impakt” där innovationen tas ända vägen till användning. Vi arbetar därför tillsammans med universitetens innovationshubbar och företag som vill ta de uppkomna idéerna vidare. Vår tanke är också att hubbens verksamhet har en indirekt ”impakt”, genom att studenter och externa aktörer provar och testar olika lösningar. Även om det inte leder till en färdig innovation är detta bollande och tänkande viktigt både utifrån ett lärandeperspektiv och ett innovationsperspektiv när man har med svårhanterliga (wicked) problems att göra.

Jag vill också berätta att vi på KTH tillsammans med våra partneruniversitet också beforskar hur aktiviteterna i GDH fungerar och vilken impakt de gör. Genom att ha ett forskande förhållningssätt hoppas vi kunna utveckla de aktiviteter vi bedriver på bästa sätt.

Samarbete med lokala aktörer är avgörande. Kan du beskriva hur ni arbetar för att engagera och bygga starka relationer med lokala partners i Afrika?

Detta är något det arbetas med kontinuerligt. Vi på KTH är lite avundsjuka på hur våra partner i Tanzania har lyckats engagera ett flertal partners på ett mer övergripande sätt, där de jobbar direkt mot studenterna (och mot lärarna) med olika samhällsutmaningar. Något vi har att lära ifrån.

Marknadsföring och kommunikation spelar en viktig roll för att sprida kunskap om hubbens arbete. Hur planerar ni att kommunicera resultaten och effekterna av Global Development Hub till en bredare publik?

Jag måste få säga att jag blev mycket stolt när jag närvarade på ett seminarium på STINT för ett par veckor sedan och de nämner KTH:s satsning på Global Development hub som ett innovativt och nytänkande koncept! Så vi syns i alla fall på något sätt! Annars tittar vi just nu på hur vi kan presentera vår verksamhet i siffror och tar fram goda exempel som vi kan lyfta på hemsidan. En kommunikationsplan för hur vi ska nå interna och externa aktörer är på gång.

Inspiration för andra

Avslutningsvis, kan du dela med dig av ett budskap eller ett råd till personer eller organisationer som vill inleda liknande globala utvecklings- och innovationsinitiativ?

Tveka inte över att höra av dig till oss på Global development hub! Alla goda krafter behövs för att vi ska nå den utveckling av samhället som är nödvändig.

Med Lena Gumaelius vid rodret lovar detta visionära projekt att leda och utforska vägen när det gäller att ta itu med världens samhällsutmaningar genom internationellt samarbete, innovation och utbildning.