Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handlägga extra examinationstillfälle

En student på ett program på grundnivå eller avancerad nivå har möjlighet att inom viss tid ansöka om ett extra examinationstillfälle vid slutet av studentens utbildning.

Student ansöker om extra examinationstillfälle hos programägande skolas utbildningskansli. För ansökan finns ett webbformulär . Ansökan hanteras av handläggare på programägande skolas utbildningskansli.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Processmodell handlägga extra examinationstillfälle (pdf 34 kB)

Aktiviteter

Starthändelse

Ansökan från student inkommer

1. Kontrollera att ansökan är inkommen till rätt skola

2. Diarieföra inkommen ansökan

3. Kontrollera att ansökan uppfyller kriterier för att beviljas extra examinationstillfälle enligt KTH:s regelverk ( Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer punkt 7.2 )

Om student ej uppfyller kriterierna

4. Förbereda avslagsbeslut med motivering

5. Grundutbildningsansvarig (GA) signerar beslut om avslag

6. Expediera beslut till student

7. Registrera beslut i W3D3 och avsluta ärendet

Resultat beslut om avslag

 Ärendet avslutat. Student har mottagit besked om avslag.

Om student uppfyller kriterierna

8. Skicka ansökan till GA som beslutar om att bevilja eller avslå ansökan. Om ansökan gäller kurs som ges vid annan skola, ska GA samråda med berörd GA innan en ansökan beviljas.

Om avslag:

följ steg 4-7

Om bifall

9. Förbereda bifallsbeslut

10. GA signerar beslut om bifall

11. Expediera beslut för åtgärd till examinator, och kopia till student och GA (om kurs ges vid annan skola)

12. Registrera beslut i W3D3 och avsluta ärendet

Resultat beslut om bifall

Studentens ansökan har beviljats och examinator anordnar ett extra examinationstillfälle

Styrdokument

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer

Information

Information till student och ansökningsformulär

Kontakt

Har du frågor om rutinen kontakta utbildningsadministrativt ansvarig (UA) för aktuell skola via info@kth.se