Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kartläggning akademiskt hushållsarbete

Skolans JML-grupp har identifierat behovet av en kartläggning av det akademiska hushållsarbetet på skolan. Kartläggningen påbörjades hösten 2023 och förväntas presenteras under våren 2024. Arbetet leds av Helena Nilsson och Liselott Vahermägi från Stratvise i dialog med skolchef tillika JMLA Björn Berggren.
Här kan du läsa mer om kartläggningen och akademiskt hushållsarbete.

Mål - Efter genomförd kartläggning ska vi på skolan ha:

  • En tydlig bild av vilka icke-meriterande arbetsuppgifter som förekommer inom skolan och hur dessa i dag fördelas.
  • Svar på om det föreligger ojämlika arbetsförhållanden i detta avseende.
  • Ett beslutsunderlag för att åtgärda eventuella ojämlikheter.

Det akademiska hushållsarbetet kan beskrivas som de uppgifter vid en universitetsinstitution som behöver utföras men som ofta är icke-meriterande och har låg status. Det kan delas in i tre kategorier - uppdrag med låg status, sysslor som görs av plikt samt omsorgsarbete.

Vi behöver säkerställa att fördelningen av uppgifter sker i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Kartläggningen ingår som en aktivitet i verksamhetsplanen. Genom kartläggningen förväntar vi oss få svar på om det föreligger ojämlika arbetsförhållanden som i så fall behöver medvetandegöras och åtgärdas.

Kartläggningen kommer att genomföras i tre faser enligt följande tidplan:

Fas 1 - förberedande intervjuer (nov-dec 2023)

Under november och december 2023 genomförs den första av kartläggningens tre faser. Skolans JML-grupp och avdelningschefer har hittills deltagit i inledande samtal för att identifiera områden och typsituationer och ytterligare samtal planeras.

Fas 2 - enkätundersökning (mars 2024)

I fas 2 planeras en kvantitativ undersökning i form av enkät som skickas ut till skolans professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskare, adjunkter och doktorander.

Fas 3 - analys av resultat (april-maj 2024)

I fas 3 genomförs kvalitativa intervjuer för att djupare analysera fenomenet utifrån resultaten från enkäten.

Mer om akademiskt hushållsarbete

Det akademiska hushållsarbetet kan både handla om officiella uppdrag och mer osynligt arbete.

Vissa saker är mer meriterande – det kan t.ex. vara ganska låg-status att vara med i en kommitté, medan det är meriterande att vara ordförande. Vem får då den rollen? Även icke-formella uppdrag behöver kartläggas – vem hoppar in när en annan lärare är sjuk, vem tar mötesanteckningar för projektavstämningar, vem är med i julfestgruppen, vem ser till att konferensen bokas? Dessa saker behöver göras men de tar tid från andra uppgifter och leder sällan till meritering när det sedan kommer till befordring etc. 

Begreppet akademiskt hushållsarbete kommer ur forskning kring organisation, kön och genus. En utgångspunkt i kartläggningen är Sara Kalms vetenskapliga artikel Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning , Sociologisk forskning, vol 56, no 1 (2019)