Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

JML-seminarieserie ABE

Inom ramen för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet (JML) genomför ABE-skolan och ITM-skolan en gemensam seminarieserie med syfte att synliggöra det arbete som pågår för att uppnå en jämställd och attraktiv arbetsplats.

Gerd Altmann / Pixabay

Tanken är dels att de två skolornas anställda ska få ta del av vad som händer inom ramen för JML-arbetet och lära sig mer om utmaningar och framgångsexempel inom området och dels att skapa en mötesplats för dialog och diskussion. Ambitionen är att bjuda in till ett seminarium i månaden under terminstid där olika teman lyfts och gäster bjuds in.

Kommande seminarier

6 maj 2024: Kvinnliga nätverk

Tid: 2024-05-06 12.00-13.00

Plats: Gladan, Brinellvägen 85, plan 3

Kvinnliga nätverk finns i många branscher och företag. Syften kan variera, upplägg och struktur likaså. På detta seminarium presenterar Jennie Björk, universitetslektor på Maskinkonstruktion, sitt arbete om nätverk i företag och organisationer, studier om hur nätverk kan bidra till organisationers mål. Därefter diskuterar vi i en panel hur kvinnliga nätverk på KTH skulle kunna bidra till KTHs övergripande mål. I panelen deltar de senaste mottagarna av Rektors jämställdhets- och mångfaldspris, professorerna Carlota Canalias, Linda Lundström och Lisa Prahl Wittberg som bl.a. aktivt arbetat med det kvinnliga forskarnätverket på SCI-skolan i sin verksamhet.

Genomförda JML-seminarier

7 mars 2024: Genusbaserad utsatthet och förebyggande arbete (på engelska)

Tid: 2024-03-07 12.00 - 13:00

Plats: Kurslokal, Teknikringen 1, plan 5

Dubbel diskriminering av kvinnor på KTH

Professor Anna Wahl presenterar i korthet resultaten från Dubbel diskriminering av kvinnor: En rapport om genusbaserad utsatthet för ohövligt beteende och sexuella trakasserier på KTH.

Rapporten visar bland annat att kvinnor på KTH upplever högre grad av genusbaserad utsatthet än män på KTH, och att kvinnor på KTH upplever högre grad av genusbaserad utsatthet än kvinnor i sektorn som helhet.

Seminariet organiserades som en workshop som inleds med kort presentation av resultaten från rapporten, följt av gruppdiskussioner, baserat på resultaten i rapporten, och avslutades med reflektion och möjlighet att ställa frågor.

Språk: Presentationen hålls på engelska och gruppdiskussionerna hålls på det språk som är bäst lämpat för respektive grupp.

Presentation från seminariet

Gender-based violence and proactive work (pdf 392 kB)

14 december 2023 kl 11:30 - 13:00: Mångfald på arbetsplatsen (på engelska)

Välkommen till ABE & ITM:s seminarieserie, denna gång med ITM som värd.

Vill du attrahera och behålla en frisk och mångfaldig personalgrupp? Delta i denna föreläsning för ITM- och ABE-anställda, som syftar till en djupare kunskap om hur strukturell rasism påverkar arbetet med mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet (DEIB) och antidiskriminering för både personal och studenter.

Föreläsaren Anna Adeniji har en doktorsexamen i genusvetenskap och arbetar som konsult och utbildare.

Föreläsningen ges på engelska.

16 november 2023, kl.12.00-13.00: Bortom teknik: Jämställdhet som hävstång för omställning

JML i forskningsansökningar: en fråga om både form och innehåll!

Pernilla Hagbert (Foto: Privat)

Pernilla Hagbert, forskare vid samhällsplanering och miljö, berättar hur flera forskningsprojekt vid KTH framgångsrikt lyckats integrera frågor om jämställdhet som en bärande del av såväl projektets metodologiska ansats, teoretiska ramverk och frågeställningar. Att skriva in JML-perspektiv i forskningsansökningar handlar om mer än att bara redogöra för projektgruppens representation – det bör genomsyra en annan typ av ansats i forskning för en hållbar utveckling.

Klimatkrisen ur ett jämställdhetsperspektiv

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv reflekterar Maria Bang, jämställdhetssamordnare vid Naturvårdsverket, tillsammans med Pernilla kring forskningsläget och det faktum att vi enligt IPCC har all teknik vi behöver för att hantera klimatkrisen, men ändå inte lyckas med den omställning som krävs. Försöker vi lösa fel problem? Är det något vi kan göra annorlunda? Hur kan JML-perspektiv hjälpa oss att nå längre?

Presentation från seminariet

Bortom teknik: Jämställdhet som hävstång för omställning (pdf 9,5 MB)

18 november 2021: Jämställdhetsperspektiv i forskningen och forskningsansökningar

Pernilla Hagbert, forskare vid Samhällsplanering och miljö, berättar hur flera forskningsprojekt vid KTH framgångsrikt lyckats integrera frågor om jämställdhet och rättvisa som en bärande del av såväl projektets metodologiska ansats, teoretiska ramverk och frågeställningar. Att skriva in JML-perspektiv i forskningsansökningar handlar om mer än att bara redogöra för projektgruppens representation – det bör genomsyra en annan typ av ansats i forskning för en hållbar utveckling.

23 september 2021: Female Faculty: Why care and why so few?

Talare: Pernilla Wittung-Stafshede, Professor, Institutionen för biologi och biologisk teknik, Chalmers tekniska universitet och ansvarig för Genie, Gender Initiative for Excellence.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men andelen kvinnliga professorer vid svenska universitet är låg. Kvinnliga forskare i Sverige, liksom i resten av världen, upplever fortfarande omedvetna fördomar och ibland även trakasserier. Det finns många vetenskapliga studier som visar på fördomar mot kvinnor i akademiska miljöer. I detta seminarium kommer Pernilla att ta upp de vanligaste missuppfattningarna kring jämställdhet och visa, med hjälp av vetenskapliga bevis, att dessa påståenden är felaktiga. Hon kommer även att diskutera möjliga lösningar och ett nytt jämställdhetsinitiativ, Genie, som har startat på Chalmers.

Presentation från seminariet

Pernilla Wittung-Stafshede - Female faculty: Why so few and why care? (pdf 4,7 MB)

9 juni 2021: Vad händer inom JML-området på KTH och ABE-skolan?

Vid det första seminariet den 9 juni 2021 berättade Anna Wahl, KTH:s vicerektor, om planen för fortsatt arbete för ett jämställt KTH 2021-2022. Mats Wilhelmsson, skolans JMLA, berättade vilka aktiviteter som pågår inom skolan och Klara Folkesson från Equality Office gav en inblick i det centrala arbetet och aktiva åtgärder. Seminariet avslutades med möjlighet att ställa frågor till panelen.

Presentationer från seminariet

Mats Wilhelmsson - Vad händer inom JML-området på skolan och KTH? (pdf 2,2 MB)

Anna Wahl - Plan för fortsatt arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor samt värdegrund (pdf 410 kB)

Klara Folkesson - KTH Equality Office och KTH:s arbete med aktiva åtgärder (pdf 221 kB)

Tidigare genomförda föreläsningar och workshops inom ramen för ABE-skolans JML-arbete

25 maj 2021: Härskartekniker

Den 25 maj 2021 genomförde ABE-skolan ett seminarium om härskartekniker för skolans T/A-personal. Seminariet hölls av Gabriella Fägerlind, ImplementDiverstity AB. Under seminariet togs upp vad härskartekniker är och hur vi på arbetsplatsen kan agera för att motverka härskartekniker.

Härskartekniker är sätt att direkt eller indirekt trycka ner och förödmjuka andra. Härskartekniker är en form av ”social manipulation” där en dominerande grupp eller person upprätthåller sin dominerande position i en, etablerad eller osynlig, hierarki. Härskandet innebär att den som utövar härskartekniker tar ifrån någon annan makt och inflytande och ger, sig själv eller någon annan, makt och inflytande. Ett första steg för att kunna bemöta och hantera härskartekniker är att identifiera dem, att det är härskartekniker en själv eller ens kollega är utsatt för. Det handlar också om att prata om på arbetsplatsen om vilket ”sociala kontrakt” vi ska ha. Ska vi stå upp för varandra? Behandla varandra respektfullt? Gemensamt motverka härskartekniker och säga ifrån om man själv eller någon kollega utsätts? Om vi har sagt ja till detta, då gäller det att vi sedan vi lever efter det.

Diskussionsfrågor under seminariet

Under seminariet genomfördes diskussioner i smågrupper kring följande frågor:

  • Hur kommunicerar vi med varandra på vår arbetsplats? Vad har vi för jargong, förhållningssätt? Förekommer härskartekniker? Vad är bra och vad kan bli bättre?
  • Bemöta och minska förekomsten av härskartekniker: Vad gör vi redan? Vad skulle vi kunna göra mer av?
  • Vilka är de 1-3 viktigaste sakerna att jobba vidare med för att få en arbetsplats utan härskartekniker?