Till innehåll på sidan

Beställ behörighet till KTH:s formulärstjänst

KTH:s formulärstjänst på www.kth.se/form möjliggör skapandet av enkla webbformulär för insamling av standardiserad svarsdata.

För behörighet till tjänsten fyll i formuläret längst ned på sidan. Men läs först igenom nedanstående text.

Användare av tjänsten (redaktörer) behöver vara införstådda med följande:

 • Endast anställda på KTH ges behörighet till tjänsten.
   
 • Redaktör för formulär är likställd med personuppgiftsansvarig och är förpliktigad att radera inskickade personuppgifter så fort de är hanterade enligt formulärets syfte.
   
 • Vid insamling av personuppgifter måste Dataskyddsförordningen (GDPR) och KTH:s förpliktelser gentemot denna beaktas. Läs mer om GDPR på KTH  och vad som är viktigt att tänka på när det gäller hantering av personuppgifter via formulärstjänsten .
   
 • Vid insamling av känsliga personuppgifter måste alltid KTH:s dataskyddsombud vara vidtalad: dataskydd@kth.se .
   
 • Tjänsten får ej användas för insamling av sekretessbelagd information.
   
 • Inkomna svar diarieförs inte via tjänsten. Det är upp till användaren av tjänsten att själv trygga sådan hantering.
   
 • Redaktörer förbinder sig att övervaka inkomna svar. KTH är som myndighet skyldig att hantera all information som inkommer via våra digitala kanaler. Det är därför viktigt att du som redaktör säkerställer rutiner för övervakning av skapade webbformulär och att formulär som inte omfattas av sådan kontroll stängs ned.
   
 • Inkomna svar sparas i formulärstjänsten även om de enbart hanteras som e-post och det är upp till redaktören att radera svar som inte längre ska finnas registrerade i tjänsten.
   
 • Inkomna svar loggas även i bakomliggande system men dessa loggar rensas med jämna mellanrum. Svar som raderas av redaktör finns alltså bara åtkomliga via loggfiler under en begränsad tid.
   
 • Formulärstjänsten är ett tekniskt system och tekniska system kan fallera. Störningar på klientsidan eller i KTH:s driftsmiljö kan innebära att något går fel när en användare besvarar ett formulär. Läs mer om vad du som redaktör kan göra för att parera detta .
   
 • Är du osäker på formulärstjänsten är lämplig för ett specifikt användningsområde kontakta it-support@kth.se .
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30