För leverantörer

På den här sidan presenterar vi lite information som kan vara bra för dig som leverantör att känna till.

KTH består av fem skolor och ett gemensamt verksamhetsstöd, GVS (förvaltning). Respektive skola leds av en skolchef. KTH har en decentraliserad organisation, vilket innebär ett delegerat ansvar till skolcheferna. Det innebär i sin tur att respektive skola ansvarar för sin egen upphandling/inköp.

På GVS finns Upphandlingsgruppen som ansvarar för att teckna ramavtal och andra, för KTH, gemensamma avtal. Avdelningen fungerar också som ett stöd till skolorna vid upphandling.

Upphandlingsgruppen svarar naturligtvis på frågor från våra leverantörer om frågorna är av mer generell karaktär. För information om de enskilda upphandlingarna måste vi dock hänvisa till den aktuella upphandlaren.

Läs mer under länkarna:

Pågående upphandlingar

Att tänka på när man lämnar anbud

Förfrågningsunderlagets struktur

E-handel på KTH

Avtals uppföljning

Du kan läsa mer om upphandling på Kammarkollegiet sida Upphandlingsstödet  

Upphandlingsstödet