Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Efter den akuta krisen (72 h efter och framåt)

Skolchef/motsvarande ska fortlöpande se till att berörda anställda och studenter har tillräcklig information. För samtliga på arbetsplatsen är det viktigt att vara uppmärksamma på varandras reaktioner.

Efter akut kris

Att personer får beteendeförändringar, till exempel gråter, är irriterade, och får svårt att koncentrera sig, är vanligt förekommande. Det förekommer även att man inte reagerar alls, eller drar sig undan och helst bara vill jobba på som om inget hänt. Det är viktigt att man hjälper varandra att uppmärksamma den senare beskrivna typen av beteenden, som kan leda till mer långvarig psykisk problematik i framtiden. Skolchef ska vara uppmärksam på om någon drabbad uppvisar beteendeförändringar eller sämre prestationer och kontakta denna och föra ett samtal kring detta.

Skolchef har ansvar för att informera om och vid behov motivera till KTH:s stödfunktioner i form av företagshälsovård och studenthälsa. Skolchefen ska uppmana arbetsgruppen respektive studiegruppen till att vara uppmärksamma på sitt eget och varandras beteende och reaktioner, uppmana till gemensamma aktiviteter (exempelvis pauser/kaffepauser) för arbets-/studiegruppen och den drabbade.

Anpassning av arbetssituationen för drabbade och berörda

Drabbade och berörda personer kan få symptom som exempelvis sömnsvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, och koncentrationssvårigheter. Oftast är dessa övergående. Under tiden kan personens prestationer vara sämre än vanligtvis. Arbetssituationen kan behöva anpassas efter detta. Anpassningen kan vara att man blir ”befriad från” vissa arbetsuppgifter under en viss tid, att man anpassar arbetstiderna något, att man delar eller inte delar arbetsrum. Är skolchef/motsvarande osäker på hur anpassningen ska gå till ska denna kontakta företagshälsovården eller skolans HR-ansvariga respektive studenthälsan eller studievägledare. Samla arbetsgruppen och informera om att arbetsanpassning införs. En anpassning ska pågå under viss avgränsad tid och kontinuerligt följas upp.

Läkare och eventuell sjukskrivning

Drabbade personer kan ha nedsatt arbetsförmåga under viss tid, och ska då bedömas av läkare som kan överväga att sjukskriva. Student med nedsatt studieförmåga rekommenderas bedömning av läkare för sjukskrivning och för bedömning/remittering till behandlingsinsats. Lärosätet KTH har inte rehabiliteringsansvar för studenter. KTH bör uppmuntra och rikta studenter med nedsatt studieförmåga till Studenthälsan eller annan vårdgivare.