Till innehåll på sidan

Rutin för anmälan av skyddsombud

Anmäl

Skyddsombud

Skyddsombud anmäls med för ändamålet avsedd blankett som skickas till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Innan blanketten skickas ska den undertecknas av det presumtiva skyddsombudet samt berört huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet ska säkerställa a) att korrekt skyddsområde är angivet och b) att förslaget är väl förankrat i den berörda arbetsgruppen.

Skyddsombudens stödfunktion vid UF distribuerar kopia av blanketten till de fackliga organisationerna (SACO, SEKO och ST) som hanterar frågan enligt respektive organisations arbetsordning. Originalblanketten kommer att signeras av samtliga fackliga organisationer i samband med nästkommande sammanträde med CSG, varvid den återförs till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Denne registrerar skyddsombudet, samt meddelar beslutet till det nya skyddsombudet, berört huvudskyddsombud samt administrativ chef vid berörd skola.

Saknas huvudskyddsombud inom organisationen där skyddsombudet ska utses hanteras huvudskyddsombudets uppgifter av skyddsombudens representant i CSG.

Huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud anmäls med för ändamålet avsedd blankett som skickas till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Innan blanketten skickas ska den undertecknas av det presumtiva huvudskyddsombudet samt skyddsombudens representant i CSG. Skyddsombudens representant i CSG ska säkerställa att förslaget är väl förankrat bland de lokala skyddsombuden.

Skyddsombudens stödfunktion vid UF distribuerar kopia av blanketten till de fackliga organisationerna (SACO, SEKO och ST) som hanterar frågan enligt respektive organisations arbetsordning. Originalblanketten kommer att signeras av samtliga fackliga organisationer i samband med nästkommande sammanträde med CSG, varvid den återförs till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Denne registrerar huvudskyddsombudet, samt meddelar beslutet till det nya huvudskyddsombudet samt administrativ chef vid berörd skola.

Avanmäl

Skyddsombud

Skyddsombud avanmäls med för ändamålet avsedd blankett som skickas till skyddsombudens stödfunktion vid UF.

Skyddsombudens stödfunktion vid UF distribuerar kopia av blanketten till de fackliga organisationerna (SACO, SEKO och ST) som hanterar frågan enligt respektive organisations arbetsordning. Originalblanketten kommer att signeras av samtliga fackliga organisationer i samband med nästkommande sammanträde med CSG, varvid den återförs till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Denne avregistrerar skyddsombudet, samt meddelar beslutet till det avregistrerade skyddsombudet, berört huvudskyddsombud samt administrativ chef vid berörd skola.

Om det berörda skyddsombudet ej längre är tillgänglig i verksamheten ifylls blanketten av berört huvudskyddsombud.

Huvudskyddsombud

Skyddsombud avanmäls med för ändamålet avsedd blankett som skickas till skyddsombudens stödfunktion vid UF.

Skyddsombudens stödfunktion vid UF distribuerar kopia av blanketten till de fackliga organisationerna (SACO, SEKO och ST) som hanterar frågan enligt respektive organisations arbetsordning. Originalblanketten kommer att signeras av samtliga fackliga organisationer i samband med nästkommande sammanträde med CSG, varvid den återförs till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Denne avregistrerar huvudskyddsombudet, samt meddelar beslutet till det avregistrerade huvudskyddsombudet samt administrativ chef vid berörd skola.

Om det berörda huvudskyddsombudet ej är tillgänglig ifylls blanketten av skyddsombudens representant i CSG.

Byte av skyddsområde

Byte av skyddsområde sker genom nyanmälan av skyddsombud enligt rutin ovan. Innan blanketten skickas ska den undertecknas av skyddsombudet samt berört huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet ska säkerställa att korrekt skyddsområde är angivet samt att det framgår tydligt om det nya skyddsområdet ersätter eller kompletterar det tidigare.

Skyddsombudens stödfunktion vid UF distribuerar kopia av blanketten till de fackliga organisationerna (SACO, SEKO och ST) som hanterar frågan enligt respektive organisations arbetsordning. Originalblanketten kommer att signeras av samtliga fackliga organisationer i samband med nästkommande sammanträde med CSG, varvid den återförs till skyddsombudens stödfunktion vid UF. Denne registrerar skyddsombudet, samt meddelar beslutet till det nya skyddsombudet, berört huvudskyddsombud samt administrativ chef vid berörd skola.

Saknas huvudskyddsombud inom organisationen där skyddsombudet ska utses hanteras huvudskyddsombudets uppgifter av skyddsombudens representant i CSG.