Till innehåll på sidan

Skyddsrond i allmänna lärosalar

I KTH:s ansvar för arbetsmiljön ingår att initiera skyddsronder. Skyddsronder är en viktig del i att undersöka, riskbedöma och åtgärda.

Skyddsronder i allmänna lärosalar skall ske en gång per år på KTH. Salar som skall byggas om eller renoveras skall särskilt beaktas. Ansvaret för genomförandet är Miljö- och byggnadsavdelningen (MBA). Deltagare som skall kallas att delta är representanter för MBA, Lokalservice, Akademiska hus, skyddsombud samt studerandeskyddsombud. Vid behov kan även skyddsingenjör från Företagshälsan och/eller Studenthälsan delta. Kallelse skall ske i god tid, senast två veckor innan skyddsrond. Skyddsombud som kallas vid respektive campus är enligt aktuell lista. Den administreras av de fackliga organisationerna på KTH. Listan hittar du här. Studerandeskyddsombud som kallas är enligt aktuell lista som administreras av Tekniska Högskolans Studentkår. Listan hittar du här. Båda namnlistorna skall finnas tillgängliga på Internwebben.

Protokoll från skyddsronder i allmänna lärosalar skall innehålla uppgifter om datum, deltagare, brister, vem som ansvarar för åtgärd av brist, när åtgärden skall vara genomförd. Uppgifter skall även finnas över vilken fastighet och vilka salar som skyddsronden gäller. Protokollet skall undertecknas av arbetsgivarrepresentant och skyddsombud/studerandeskyddsombud. Protokollet skall diarieföras och även delges samtliga deltagare. En kopia på skyddsrondsprotokoll skickas alltid till studiesocialt@ths.se

Årsplan för skyddsronder skall tas fram och delges respektive deltagare och publiceras här.

Checklista för skyddsrond hittar du här (pdf 467 kB) . (Stryk de frågor som inte är tillämpliga och lägg till frågor vid behov. Anpassa checklistan till din verksamhet.)

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-04-20