Till innehåll på sidan

Tjänstledighet

Rätten till tjänstledighet bestäms i huvudsak av lagar och avtal. Tjänstledigheter prövas i varje enskilt fall. Vissa ledigheter har du rätt till, andra beviljas om det kan göras med hänsyn till verksamheten. Det finns ledigheter med och utan lön. All tjänstledighet ska rapporteras i egenrapporteringssystemet.

Ledighet med lön

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, har arbetstagaren rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan.

Du kan läsa mer i regelverket om hur länge du kan vara ledig med lön i följande fall:

 • släktangelägenhet* inom egen familj eller den närmaste släktkretsen** (läs förtydligande längre ner)
 • flyttning (folkbokföringsadress)
 • fackligt förtroendemannauppdrag
 • vid besök hos läkare, tandläkare, sjukgymnast, företagshälsovård, öppen vård, blodgivning eller för gravida på mödravårdscentral
 • vid undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare
 • friskvårdsaktivitet

Om du beviljas ledighet för ovan angivna skäl görs inget löneavdrag. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag. Vid läkarbesök osv ska besökstiden i möjligaste mån förläggas i anslutning till arbetsdagens början eller slut.

Möjlighet att vaccinera sig på arbetstid

Den som är anställd på KTH har möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och/eller mot säsongsinfluensa på arbetstid.

Mer information om dessa vaccinationer finns hos respektive region. Här finner du information från Region Stockholm: Vaccination mot covid-19 och influensa - 1177

*Förtydligande: släktangelägenhet

Den anställde kan erhålla högst tio arbetsdagar per kalenderår för släktangelägenhet, restid inberäknat.
Ledighet under del av en dag räknas som en hel dag.

"Den tid som behövs (inkl. restid)" 1 är ett begrepp som kan variera från fall till fall. Vid KTH tillämpas grundprincipen att ledighet med lön beviljas för en dag för vart och ett av de tillfällen som presenteras här. Hänsyn ska också tas till den tid som det går åt till eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är en dag för själva släktangelägenheten och en dag för resa utanför Stockholm.

Allvarligare sjukdomsfall. En dag då den anställdes omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid en olyckshändelse/olyckstillbud av akut karaktär (har inte kunna förutses eller planeras för) alternativt vaka vid dödsbädd.

Begravning och gravsättning. En dag för begravning respektive gravsättning. Gällande begravning är KTH:s tolkning av släktkretsen*** utvidgad, (läs längre ner).

Bouppteckning och arvskifte. En dag då närvaro krävs för att underteckna bouppteckning respektive arvskifte.

Dödsfall. En dag i anslutning till dödsfall.

Släktangelägenhet ansöks om i egenrapporteringen och här ska information lämnas om orsak till ansökan, släktskap till den som berörs och om restid behövs/har behövts.  

Det finns många andra tillfällen där man också önskar vara ledig för en typ av ”släktangelägenhet” och för dessa kan mycket väl ledighet beviljas, dock med fullt löneavdrag (s.k. ”enskild angelägenhet”) eller använda sig av semester/flex-, kompledighet.

Exempel på ”enskild angelägenhet” kan vara:

 • eget sorgearbete runt dödsfall
 • begravning av nära vän
 • hantering av kvarlåtenskap
 • förberedelser inför begravning
 • tömning av bostad
 • flytt av nära anhörig
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • födelsedagsfirande

Det finns också något som kallas närståendevård/närståendepenning. I dessa fall är det Försäkringskassan som beslutar om närståendepenning och betalar ut ersättning för detta. Hos arbetsgivaren sker fullt löneavdrag. Den anställde har rätt till tjänstledighet för den tid och i den omfattning som närståendepenning uppbärs från Försäkringskassan. Läs mer på ​ Läs mer på www.forsakringskassan.se .

Fotnot:
1 Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, 9 kap, 2 § a)

**Förtydligande: den närmsta släktkretsen omfattar

 • Den anställdes make/maka
 • Sammanboende som sammanbor under äktenskapsliknande förhållande, likställs med make/maka
 • Barn
 • Barnbarn
 • Föräldrar
 • Svärföräldrar
 • Far- och morföräldrar
 • Syskon
 • Morbror, moster, faster och farbror
 • Fosterföräldrar
 • Styvföräldrar
 • Styvbarn
 • Syskonbarn
 • Svärdotter/svärson
 • Svägerska/svåger

***Vid begravning även:

 • Make/makas far- och morföräldrar
 • Styvsyskon
 • Före detta make/maka

Ledighet utan lön

Vid ledighet om högst fem arbetsdagar görs avdrag för varje arbetsdag med 4,6 % av den fasta lönen.

Vid ledighet om sex arbetsdagar eller mer görs avdrag för varje kalenderdag med 3,3 % av den fasta lönen.

Ledighet utan lön är inte semestergrundande.

Du ansöker om tjänstledigt i egenrapporteringssystemet.

Innehållsansvarig:Camilla Carlbom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-13