Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årsmöte SULF-KTH

2016-06-07 kl. 15.00

Publicerad 2016-04-29

Information om

Årsmöte SULF-KTH 2016-06-07 kl. 15.00

Plats: Meddelas senare

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av

a. Mötesordförande

b. Sekreterare

c. Två protokollsjusterare tillika rösträknare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Verksamhetsberättelse

6. Revisionsberättelse för verksamheten

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget

9. Val av

a. Ordförande

b. Styrelseledamöter

c. Valberedning

d. Revisor med suppleant

10. Val av

a. föreningens ombud med ersättare till SDF:s ombudsmöte

11. Behandling av motioner

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutning