Till innehåll på sidan

Rapportering via den interna kanalen

Interna rapporteringskanaler syftar till att ge arbetstagare och andra som är verksamma hos verksamhetsutövaren möjlighet att slå larm om missförhållanden som är av allmänintresse och som förekommer i verksamhetsutövarens verksamhet samt missförhållanden som strider mot unionsrätten.

KTH har inrättat en intern kanal med möjlighet att rapportera både skriftlig och muntligt. Nedan finns information om vem som kan anmäla, d.v.s. rapportera, om missförhållanden i enlighet med visselblåsarlagen samt vad som kan rapporteras.

Visselblåsarlagen gäller en begränsad del av de missförhållanden som skulle kunna förekomma inom KTH. Läs därför noga igenom informationen nedan om vad som kan anmälas och vilka begränsningar som finns för att fövissa dig om att du som rapporterande person skyddas genom lagen. Under Andra tillgängliga kanaler vid KTH  har vi samlat information hur rapportering av andra former av eventuella missförhållanden kan göras.

Under rubriken Hur anmäler man  finns infomation om e-postadress m.m. för anmälan, hur en anmälan hanteras och vilka uppgifter anmälan bör innehålla.

Vem kan anmäla

KTH:s interna rapporteringskanal kan användas av dig som är verksam vid KTH såsom arbetstagare, volontär, praktikant eller person som annars utför arbete under KTH:s kontroll och ledning. Det krävs således att du har utfört någon form av arbete hos KTH för att du ska kunna rapportera i den interna rapporteringskanalen.

Exempel på vem som kan använda sig av den interna rapporteringskanalen vid KTH är:

 • En arbetstagare som utför arbete vid KTH
 • En person som utför ett uppdrag som är att jämställa med en arbetssituation vid KTH eftersom KTH leder och kontrollerar arbetet
 • En egenföretagare i form av t.ex. en konsult som utför arbete vid KTH
 • En praktikant som utför praktik vid KTH
 • En volontär som utför ideellt arbete vid KTH

Den som gör en förfrågan om eller söker en anställning, praktik eller uppdrag och som ännu inte påbörjat den anses inte vara verksam hos verksamhetsutövaren. Detsamma gäller den som tidigare har varit verksam hos verksamhetsutövaren, men inte längre är det.

Studenter och medborgare i samhället anses inte vara verksamma vid KTH i den mening som avses för att kunna rapportera via KTH:s interna rapporteringskanal. Se istället Andra tillgängliga kanaler vid KTH  eller Myndigheter med externa rapporteringskanaler .

Vad kan anmälas

KTH:s interna rapporteringskanal ska användas för rapporter om missförhållanden som förekommer i KTH:s verksamhet och som man har fått kännedom om i och med sitt uppdrag vid KTH.

KTH:s interna rapporteringskanal ska vidare användas för misstankar om missförhållanden som är av så allvarlig karaktär att det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten samt att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Den omständigheten att en verksamhet rent allmänt tilldrar sig allmänhetens intresse innebär inte heller att missförhållanden i verksamheten regelmässigt ska anses vara av allmänintresse.

Avgörande för om rapporteringen omfattas av visselblåsarlagen är allmänintresset av att informationen kommer fram. Det som avses är brott mot olika regelverk såsom korruption och oegentligheter, offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, och skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det finns som regel även ett allmänintresse av att överträdelser av gällande föreskrifter som meddelats av riksdagen, regeringen eller annan myndighet samt bindande föreskrifter från EU kommer fram. Undantag görs dock om överträdelserna är bagatellartade eller rör föreskrifter av ren formaliakaraktär. Även frågor som rör felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar omfattas, om det inte rör sig om bagatellartade förhållanden.

Missförhållandena kan både bestå i att någon har handlat på visst sätt eller underlåtit att handla och kan bero på såväl ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande som av olyckshändelser. Ett försök att dölja missförhållanden kan också utgöra ett sådant missförhållande som man kan rapportera om.

Möjligheten att rapportera omfattar inte endast missförhållandet som har uppstått utan omfattar även missförhållanden som högst sannolikt kommer att uppstå.

För att du ska omfattas av skyddet krävs att du vid tidpunkten för rapporteringen har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann. Du får således inte enbart grunda din rapportering på t.ex. rykte.

Begränsningar i vad som kan rapporteras

KTH:s interna rapporteringskanal kan inte användas för följande eftersom skyddet i visselblåsarlagen inte omfattar nedanstående situationer:

 • Rapportering av information som framkommit utanför ett arbetsrelaterat sammanhang. Rapporteringen kan således inte avse något som du t.ex. har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller student.
 • Rapportering som endast rör den egna arbets- eller anställningsförhållanden, såvida det inte finns ett legitimt intresse hos allmänheten att det kommer fram.
 • Rapporteringen som inte rör något av allmänintresse eller utgör ett brott mot lagar och regler som det finns ett allmänintresse av att de efterlevs.
 • Rapportering av avsiktlig och medveten falsk information.
 • Rapportering av säkerhetsskyddsklassad information enligt säkerhetsskyddslagen.
 • Rapportering av uppgifter vilka omfattas av s.k. kvalificerad tystnadsplikt eller tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.
 • Anonyma rapporteringar.
 • Observera att skyddet i form av ansvarsfrihet och repressalieförbudet inte gäller om du vid rapporteringen eller inhämtandet av informationen gjort dig skyldig till brott.
 • Observera att din rätt att rapportera inte ger dig någon rätt att lämna ut handlingar. Du får istället hänvisa till information som myndigheten har tillgänglig eller som myndigheten på annat sätt kan ta fram.
 • Observera också att KTH:s interna rapporteringskanal inte är till för att användas för generella synpunkter på ledarskap, lönesättning, rekrytering, verksamhetsplanering, oenighet inom arbetsgrupper och forskning med mera.

Vad är följderna om man anmäler ”fel”?

En rapportering som inte följer ovanstående om vad som kan rapporteras via KTH:s interna rapporteringskanal eller som inte faller in under visselblåsarlagens skydd kan komma att vidarebefordras av KTH till annan del av organisationen eller till annan behörig myndighet. Det är i dessa fall inte säkert att sekretessen i 17 kap. 3 b § samt 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen aktualiseras.