Till innehåll på sidan

Myndigheter med externa rapporteringskanaler

Utsedda myndighet behöriga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner)

De externa rapporteringskanalerna fokuserar på missförhållanden inom vissa särskilt utpekade sektorer eller verksamhetsområden. Vem som kan rapportera via en extern rapporteringskanal regleras i 1 kap. 8 § 2 p. visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Myndigheter, med länk till respektive myndighets startsida, som har utsetts av regeringen att vara behöriga för externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner) är;

För närmare information om de behöriga myndigheternas ansvarsområde och hur en rapportering görs via de externa rapporteringskanalerna, vänligen se respektive myndighets hemsida samt förordning  (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Rapportering till någon av EU:s institutioner m.m. som har inrättat externa rapporteringskanaler

Kommissionen samt vissa av unionens institutioner, organ och byråer har inrättat externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot rapporter om överträdelser som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet. Som exempel kan nämnas Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ( Olaf ), Europeiska sjösäkerhetsbyrån ( Emsa ), Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ( Easa ), Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten ( Esma ) och Europeiska läkemedelsmyndigheten ( EMA ).

Genom bestämmelsen införs ett skydd för den som rapporterar om missförhållanden till dessa institutioner, organ och byråer. En förutsättning för skydd är att det rör sig om rapportering av missförhållanden som omfattas av direktivets materiella tillämpningsområde och att rapporteringen sker i enlighet med de förfaranden som gäller för den aktuella rapporteringskanalen.