Till innehåll på sidan

Meddelarskydd

Observera att visselblåsarlagen och de olika rapporteringskanalerna inte påverkar det skydd som finns att i andra lagar, förordningar eller på annan grund vad avser att till exempel anmäla och offentliggöra uppgifter. Utöver visselblåsarlagens skydd har du som anställd inom staten således alltid möjlighet att använda dig av meddelarskyddet som består av meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Meddelarfriheten innebär att det står var och en fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i något medium som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen utan att riskera åtal, straff eller skadeståndsskyldighet. Vissa undantagsfall finns dock; såsom när lämnandet av uppgifter innefattar vissa grövre brott mot rikets säkerhet (t.ex. spioneri), ett oriktigt utlämnande av en hemlig handling eller ett uppsåtligt åsidosättande av så kallad kvalificerad sekretess.

Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter för publicering i ett medium som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Den som har anskaffat sig uppgifterna kan dock straffas om anskaffandet innebär grövre brott mot rikets säkerhet samt om anskaffandet görs på ett sätt som är straffbart (t.ex. genom stöld eller dataintrång).  

Rätten till anonymitet innebär att den som meddelar uppgifter till media har rätt att inte avslöja sin identitet samt att meddelaren måste skyddas av dem som har tagit befattning med tillkomsten, utgivningen eller spridningen av framställningen. Efterforskningsförbudet innebär vidare att myndigheten inte på något sätt får efterforska identiteten på den meddelare som omfattas av rätten till anonymitet. I vissa speciella undantagsfall kan undantag göras från rätten till anonymitet samt efterforskningsförbudet.

Repressalieförbudet innebär att myndigheten eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att denne har utnyttjat sin tryck- och yttrandefrihet. Med repressalier avses alla åtgärder som medför negativa konsekvenser för den enskilde.