Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skyddsombud på CBH

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombudets uppdrag

 • Samordna skyddsombudens verksamhet och vara en länk mellan skyddskommittén och skyddsombuden.

 • Sitta med i Skyddskommittén.

 • Gå med vid skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.

 • Kan träda in i skyddsombuds ställe om skyddsombud saknas på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud

Skyddsombudets uppdrag

 • Företräder arbetstagarna, inkl. inhyrda och entreprenadanställda, inom sitt skyddsområde.

 • Bevakar arbetsmiljön inom sitt skyddsområde och verkar för en tillfredsställande arbetsmiljö i samverkan med arbetsgivaren.

 • Inom sitt skyddsområde påpeka brister i arbetsmiljön.

 • Deltar i skyddsronder.

 • Är med och samverkar vid planering och förändring inom arbetsmiljön, exempelvis gällande lokaler, anordningar, arbetsmetoder och användning av kemiska ämnen.

 • Vara behjälplig vid och verka för att arbetsskade- och tillbudsamälningar görs.

 • Ha kunskap om innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och annan lagstiftning som gäller för den aktuella verksamheten, samt ha kunskap om innehållet i centrala och lokala parters avtal, överenskommelser mm som har betydelse från arbetsmiljösynpunkt.

Skyddsombud