Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på arbetsgivaren. Denna ska, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, arbeta systematiskt med arbetsmiljön i verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.

Arbetet med arbetsmiljön är en systematisk och kontinuerligt pågående process som handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka medarbetare och studenter.

På KTH sker arbetet med SAM bland annat genom årliga arbetsmiljöplaner och medarbetarsamtal, genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, skyddsronder samt hantering av arbetsskador och tillbud.

Årshjul

Arbetsmiljöarbetet på CBH under året

Januari

 • Planering av årets aktiviteter och möten
 • Möte med skyddsombud och fackliga ombud
 • Beslut och samverkan kring arbetsmiljöplan för året

Februari

 • Inlämning av årets arbetsmiljöplan
 • Uppföljning av skyddsronder
 • Planering och genomförande av utvecklingssamtal

April

 • Analys av sjukskrivningar och rehabiliteringar föregående år, eventuellt upprättande av handlingsplan

Maj

 • Analys för lönerevision

Augusti

 • Halvårsuppföljning
 • Planering och information inför lönesamtal

September

 • Möte med skyddsombud och fackliga ombud
 • Planering av skyddsronder
 • Genomförande av lönesamtal
 • Presenterar planerna på skyddskommittén, de samverkar

Oktober

 • Genomförande av skyddsronder

November

 • Upprätta handlingsplan efter skyddsronder

December

 • Skola/UF arbetar med arbetsmiljöplan. Rektors prioriterade områden meddelas