Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Livslångt lärande

Med livslångt lärande (LL) avses fristående fort- och vidareutbildningskurser samt uppdragsutbildning som företag och myndigheter köper för sina anställda. Livslångt lärande är en viktig uppgift för KTH och det finns högt uppsatta mål vad gäller utbildning inom livslångt lärande.

Fort- och vidareutbildning

Fort-och vidareutbildning (FoV) utgörs av kompetensförstärkande fristående kurser för yrkesverksamma och kan erbjudas som fristående kurser för externa sökande, eller genom att befintliga programkurser öppnar för antagning även för externa sökande.

Utbudet av kurser som utannonseras som FoV-utbildning har en annan finansieringsform än ordinarie programkurser och fastställs två gånger per år.

Inrättande av FoV-kurs

Ifall du är intresserad av att erbjuda en kurs inom FoV-utbudet så ska du kontakta din avdelningsstudierektor. Processen för att inrätta en vidareutbildningskurs är densamma som vid inrättande av en programutbildningskurs, bortsett från att kursen inte behöver förankras med programansvarig samt att de angivna datumen inte gäller. Se instruktioner på sidan Inrättande av kurs .

Fastställande av FoV-utbud

Beslut om vilka kurser som beviljats medel och därmed kan ges inom FoV-utbudet nästföljande termin, fattas i maj respektive december. När beslutet har fattats, är det angeläget att kurser som beviljats medel att ges som FoV-kurs blir inrättade snarast möjligt (ifall de inte redan är inrättade).

Utbildningskansliet säkerställer sedan att ett kurstillfälle godkänns. Detta för att kursen ska kunna utannonseras vid närmast kommande ansökningsomgång på antagning.se. För höstterminskurser annonseras utbildningsutbudet 15 mars till 15 april och kurser som ges under vårterminen görs sökbara 15 september till 15 oktober.

Länkar

KTH:s kursutbud för fristående studerande

Information till studenter som blivit antagna till en fristående kurs

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning erbjuds till följd av ett upprättat avtal med ett företag eller annan myndighet och följer inte grundutbildningens ordinarie årscykel. Dessa utbildningar kan inrättas under hela året och i regel med väsentligt kortare framförhållning än kurser inom KTH:s grundutbildning eller utbud av fort- och vidareutbildning. Finansieringsformen är en helt annan till följd av att utbildningsuppdraget regleras via avtal. Kurserna ska dock alltid uppfylla KTH:s kvalitetskrav och kvalitetssäkras med hjälp av KTH:s ordinarie kvalitetssystem. Det innebär bland annat att en kursplan måste fastställas och ett kurstillfälle inrättas.

Inrättande av uppdragsutbildningskurs

Om du vill inrätta en uppdragsutbildningskurs ska detta först förankras hos studierektorn för den avdelning kursen ska tillhöra. Därefter ska ett avtal mellan KTH och uppdragsgivaren upprättas. För information om avtalets utformning, kontakta skolans koordinator för livslångt lärande.

Följ sedan instruktionerna på sidan Inrättande av kurs  för att inrätta en uppdragsutbildningskurs (bortse från punkt 2). Notera att vid inrättande av uppdragsutbildningskurs gäller inga formella deadlines.

Kontakter

Ansvarig för livslångt lärande vid EECS

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet sköter vissa administrativa processer och stöttar studenterna under studierna.

Kommunikation

EECS:s kommunikationsstab hjälper till att spetsa till kursbeskrivningar, skapa kursblad och annat marknadsföringsmaterial. Kontakta communication-support@eecs.kth.se eller