Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att göra uppdragsutbildning

Följande är en handlingslista för att bedriva formell uppdragsutbildning (utbildning som ger högskolepoäng) vid EECS. För detta måste en poänggivande kurs inrättas med en kurskod som slutar på U.

För en översikt av möjligheter att erbjuda fortbildning från högskolor, se Snabbt om fortbildning: En lathund av Gunnar Karlsson (pdf) .

1. Fastställ en budget

Full kostnadstäckning krävs (inte bara täckning av marginalkostnaden), vilket innebär att kostnaden per deltagare minst måste uppgå till utbildningsanslaget för motsvarande kursstorlek. Utbildningskansliet kan hjälpa dig ta fram denna uppgift, som finns i Kopps.

2. Skriv avtal med uppdragsgivaren

En avtalsmall får du genom att mejla skolans avtalshandläggare via service@eecs.kth.se.

Notera att uppdragsgivaren själv väljer vilka som ska genomföra utbildningen. Bistå med att ange nödvändiga förkunskaper och eventuellt diagnostiskt prov av förkunskaperna.

3. Inrätta kursen

Följ instruktionerna på sidan Inrättande av kurs  (bortse från punkt 2). Notera att vid inrättande av uppdragsutbildningskurs gäller inga formella deadlines. För inrättande av uppdragsutbildningskurs finns en särskild beslutsmall som ska användas: Beslutsmall – Inrätta kurs inom uppdragsutbildning .

4. Skapa ett kurstillfälle

Skicka ett mejl till education-support@eecs.kth.se och be om att ett kurstillfälle ska skapas i Kopps och Ladok. Kursrum i Canvas skapas efter det att kurstillfället är godkänt i Kopps.

Utbildningskansliet hjälper till med att anta och registrera kursdeltagarna i Ladok. Kursdeltagarna förs över till Canvas när de har registrerats av utbildningskansliet. IT-support kan lägga till deltagare i Canvas utan registrering (exempelvis vid sekretesskrav, eller för utbildning som inte ger poäng). Externa personer som ska fungera som lärare eller assistenter läggs manuellt till i Canvas av IT-support.

Kursdeltagarna hämtar själva ut sina KTH-konton på plats vid KTH Entré. Vid distansupplägg finns möjlighet att hämta ut konto på distans, se information på Studentwebben: KTH-konto .

5. Genomför kursen på överenskommet sätt

Genomför kursen och rapportera in resultaten i Ladok. Notera att slutbetyg F inte går att rapportera in av systemskäl.

Följ upp genomförandet för KTH:s kvalitetsprocess på samma sätt som för anslagsfinansierade kurser. Följ upp genomförandet med uppdragsgivaren. Samtala om förbättringar och nya kursomgångar. Gör en kursanalys och publicera den.